Rozpočet 2005

Tabulky, grafy, přehledy.

PŘÍJMY VÝDAJE
Daňové 472 434 tis. Kč Běžné 881 643 tis. Kč
Nedaňové 165 331 tis. Kč Kapitálové 386 197 tis. Kč
Kapitálové 24 400 tis. Kč Finacování 21 930 tis. Kč
Dotace 340 826 tis. Kč
Financování 286 779 tis. Kč
CELKEM 1 289 770 tis. Kč CELKEM 1 289 770 tis. Kč
Rozpočet 2005 - graf příjmů Rozpočet 2005 - graf výdajů

Přehled příjmů v roce 2005

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 91 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 44 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů 6 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 93 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec 65 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 137 000 tis. Kč
Daň z nemovitostí 13 000 tis. Kč
Správní poplatky 13 613 tis. Kč
Poplatek ze psů 2 000 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt 150 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství 1 250 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 300 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 tis. Kč
Ostatní 121 tis. Kč
CELKEM 472 434 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 79 467 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 36 520 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 16 200 tis. Kč
Prodej pozemků 8 000 tis. Kč
Ostatní 49 544 tis. Kč
CELKEM 189 731 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2005

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU
Odbor vnitřních věcí
Místní správa 105 229 tis. Kč
Pojištění majetku 2 800 tis. Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sociální dávky 86 085 tis. Kč
Odbor humanitní
Informační centrum a propagace 3 936 tis. Kč
Kultura 984 tis. Kč
Odbor financí a majetku
Daně a poplatky 3 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 65 000 tis. Kč
Výkupy nemovitostí 6 600 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 35 330 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 32 000 tis. Kč
Rezerva města 19 300 tis. Kč
Rezerva na fi nancování SROP 20 000 tis. Kč
Odbor správy majetku
Opravy bytového fondu 24 000 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 17 950 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 36 492 tis. Kč
Provoz tramvaje 7 435 tis. Kč
Údržba hřišť a koupališť 810 tis. Kč
Údržba hřbitovů 1 820 tis. Kč
Odbor rozvoje
Územní plánování a komunální rozvoj 5 400 tis. Kč
Odbor stavební a životního prostředí
Očkování psů + útulky 1 000 tis. Kč
Svoz komunálních odpadů 24 028 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 8 983 tis. Kč
Kancelář starosty
Jablonecký měsíčník 1 370 tis. Kč
Požární ochrana 3 797 tis. Kč
Městská policie
Prevence kriminality 290 tis. Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek 16 320 tis. Kč
Příspěvky městským organizacím
Eurocentrum, s.r.o. 7 039 tis. Kč
Sport Jablonec n. N., s.r.o. 12 935 tis. Kč
Nemocnice, p.o. 12 110 tis. Kč
Technické služby, s.r.o. 61 872 tis. Kč
Plavecký bazén, o.p.s. 2 000 tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s. 6 935 tis. Kč
Městská knihovna, p.o. 6 735 tis. Kč
Základní školy, p.o. 128 994 tis. Kč
Mateřské školy, p.o. 45 660 tis. Kč
Speciální mateřské školy 5 347 tis. Kč
Domy pro seniory, p.o. 8 430 tis. Kč
Spolkový dům „Floriánka“ 225 tis. Kč
Granty a příspěvky na rok 2005
Granty - Projekt Jablonec nad Nisou 2005 2 600 tis. Kč
Příspěvky celkem 4 385 tis. Kč
Sportovní oblast 630 tis. Kč
Kulturní oblast 880 tis. Kč
Humanitní péče 440 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 255 tis. Kč
Protidrogová prevence 80 tis. Kč
Další příspěvky na rok 2005
Okresní hospodářská komora 100 tis. Kč
Azylový dům Naděje 626 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 100 tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec 1 700 tis. Kč
Jizerská o.p.s. 100 tis. Kč
Finanční pomoc Jihovýchodní Asii 500 tis. Kč

PŘÍSPĚVEK MĚSTA V ROCE 2005
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 31,67 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 118,37 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 29,24 Kč
1 den pobytu jednoho občana v domě pro seniory 65,49 Kč
1 den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje 66,00 Kč
1 návštěvníka knihovny za rok 76,91 Kč
1 návštěvníka divadla 86,06 Kč
1 návštěvníka kina 36,06 Kč
1 hodinu sportování na 1 kurtu v Městské hale 153,00 Kč
1 hodinu sportujícího občana na Zimním stadionu 19,00 Kč
1 den a 1 matku v Domě pro matky s dětmi 45,80 Kč
1 přepraveného občana v MHD 4,71 Kč
1 přepraveného občana tramvají 4,66 Kč
1 vstupenku do bazénu 15,02 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 59,66 Kč
1 použití veřejného WC 30,33 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 20 tis. Ks) 1,42 Kč
Vybrané výdaje technických služeb
Údržba komunikací za rok 14 637 tis.Kč
Zimní údržba za rok 12 317 tis.Kč
Čištění města za rok 7 497 tis.Kč
Provoz veřejného osvětlení 8 747 tis.Kč
Úklid černých skládek celkem 800 tis.Kč
Údržba městské zeleně 6 361 tis.Kč

Přehled výdajů v roce 2005

INVESTIČNÍ ČÁST ROZPOČTU
Bydlení 11 065 tis. Kč
Obytný soubor Horní Proseč - dokončení 81 byt. j.
Půdní vestavba Řetízková - dokončení 8 byt. j.
Opravy fasád bytových domů
Doprava, infrastruktura 102 367 tis. Kč
Kanalizace - V Úvoze, U Staré lípy,…
Vodovody - V Úvoze, Proseč, U Staré lípy, Sportovní
TI Horní Proseč - Domovina
Okružní křižovatka Podhorská - Pasecké náměstí
Severní tangenta - okružní křižovatka Na Roli
Chodník ulice Průběžná, Želivského
Parkoviště ERN COS
Rekonstrukce ul. U Staré lípy, parkoviště
Rekonstrukce ul. Jiráskova, U Muzea
IS rozvoj průmyslové zóny
Rekonstrukce Paseckého náměstí
Rekonstrukce a opravy komunikací
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Opravy chodníků
Pořízení poptávkového přechodu
Pořízení autobusu MHD
Stavby města 171 710 tis. Kč
ERN COS
Rekonstrukce pavilonu A - výstaviště
Rekonstrukce amfi teátru, náměstí Dr. Farského
Modernizace kin Radnice, Junior
Radnice - vnitroblok - dokončení fasády
Spolkový dům Floriánka
Garáže, parkovací plochy Paseky
Rekonstrukce památníku obětem
Příspěvky na rekonstrukci MPZ
Rekonstrukce školských budov
Oprava fasády Eurocentra
Volný čas 100 155 tis. Kč
Rekonstrukce Střelnice - tribuna východ
Sportoviště Břízky - tratě
Rekonstrukce betonové plochy zimního stadionu
Příprava projektů 2 900 tis. Kč
Systém GINIS
CELKEM 388 197 tis. Kč

Úvěry a dluhová služba města

Pokrytí finančních potřeb je možné i pomocí bankovních úvěrů. V roce 2004 Město Jablonec nad Nisou plánovalo přijetí investičního úvěru ve výši 95 mil. Kč a rozpuštění prostředků ve správě aktiv ve výši 20 mil. Kč. Výsledek hospodaření roku 2004 však ukázal, že nebylo nutné čerpat prostředky ze správy aktiv a z plánovaného úvěru město čerpalo pouze část, a to zhruba ve výši 39 mil. Kč. Tzn. že město nečerpalo prostředky na financování svých výdajů v tomto roce v částce cca 76 mil. Kč. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2004 je ve výši cca 37 mil. Kč, investiční akce roku 2004 byly ve výši cca 278 mil. Kč.

V roce 2005 je plánováno přijetí investičního úvěru ve výši 250 mil. Kč, přičemž jako každý rok plánujeme ve výdajích rezervu města ve výši 20 mil. Kč a dále pak nově další rezervu na případné financování projektů SROP ve výši 20 mil. Kč (tyto prostředky budou využity výhradně k financování projektů SROP do doby jejich vyúčtování a proplacení z prostředků Evropské unie). Vzhledem k výše uvedenému a požadavkům kladeným na financování investičních akcí v roce 2005 schválilo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou střednědobý finanční výhled města v letech 2005 - 2010 tak, jak je uvedeno v tabulce pod článkem.

V současné době má město nesplacené jistiny úvěrů ve výši cca 78 mil. Kč a nesplacené závazky z leasingů jsou ve výši cca 9,5 mil. Kč, což představuje dluhovou službu ve výší 2,5 %. V případě vyčerpání plného rámce budoucího úvěru ve výši 250 mil. Kč, procento dluhové služby nepřevýší hranici šesti procent, přičemž maximální doporučená hranice dluhové služby je pro obce stanovena ve výši patnácti procent.

Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že Město Jablonec nad Nisou bude i nadále finančně stabilním městem bez ohrožení plnění jakýchkoliv povinností vůči svým občanům.

Výhled na roky 2005 - 2010

Příjmy v tis. Kč za období: 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Daňové příjmy 472 434 496 100 520 900 546 900 574 200 602 900
Nedaňové příjmy 165 331 170 300 175 400 180 700 186 100 191 700
Kapitálové příjmy (prodej majetku) 24 400 20 000 15 000 10 000 10 000 10 000
Dotace 340 826 364 700 390 200 417 500 446 700 478 000
Financování - správa aktiv, výsledek roku 36 779 10 000 30 000 0 0 0
Financování - nové úvěry 250 000 50 000 0 50 000 0 0
Celkem 1 289 770 1 111 100 1 131 500 1 205 100 1 217 000 1 282 600
Výdaje v tis. Kč za období: 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Běžné výdaje - provoz města 359 996 370 800 381 900 393 400 405 200 417 400
Běžné výdaje - ostatní 522 347 551 300 579 400 611 100 643 700 678 400
Kapitálové výdaje (investiční) 385 497 141 900 122 700 165 900 129 100 147 500
Financování (splácení jistin úvěrů) 21 930 47 100 47 500 34 700 39 000 39 300
Celkem 1 289 770 1 111 100 1 131 500 1 205 100 1 217 000 1 282 600
Součet splátky jistin, úroků a leasingů 38 100 63 400 61 300 47 600 50 000 48 000
Dluhová služba 3,66 % 5,97 % 5,42 % 4,12 % 4,11 % 3,74 %

Srovnání rozpočtových výdajů v letech 2003 - 2005 (v tis. Kč)

Graf: srovnání rozpočtových výdajů v letech 2003-2005 (v tis. Kč), obrázek se otevře v novém okně

(kliknutím graf zvětšíte)

Investiční akce plánované na rok 2005

Odbor rozvoje

Budoucí Centrum obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněNejvýraznějším investičním celkem budovaným na území našeho města v letošním roce je výstavba Centra obchodní spolupráce (COS) včetně souvisejících staveb v jeho okolí. Vlastní objekt COS zatíží rozpočet města (po odečtení příspěvku Phare) částkou 26 mil. Kč, což je částka na takovou investici velmi příznivá - zejména v porovnání s původním záměrem s náročností po odečtení příspěvku cca 230 mil. Kč (jen na objekt COS). S přispěním Phare budou dále rekonstruovány ulice Jiráskova a U Muzea včetně nástupního prostoru z Farského náměstí. Tento prostor bude oživen novou vodní fontánou. Ve vnitrobloku bude zrenovován pavilon A, přírodní amfiteátr a kino Junior. Stavební náklady hrazené z rozpočtu města na všechny tyto související stavby dosáhnou částky zhruba 58 mil. Kč. Z dalších staveb uveďme Spolkový dům Floriánka (opět s výrazným podílem programů EU), rekonstrukce památníku obětem 2. světové války v Rýnovicích (hrazeno ze státní dotace), modernizaci kina Radnice, rekonstrukce dalších objektů v Městské památkové zóně a pokračování úprav okolí areálu Břízky pro lepší rekreační využití.

V oblasti investic do bydlení bude do září 2005 dokončen obytný soubor Horní Proseč včetně příslušné infrastruktury (zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení, sadové úpravy). V této etapě tak bude dokončeno celkem 293 bytů, celá oblast je stavebně perspektivní i do budoucna. Dokončena bude rovněž proměna „Domu hrůzy“ v Řetízkové ulici na Žižkově vrchu v rekonstruovaný objekt s výtahy, v půdních vestavbách zde vznikne celkem 32 nových bytů.

Z investičních akcí v oblasti infrastruktury (dopravní stavby, inženýrské sítě) uveďme pokračující výstavbu 1. etapy komunikace Na Roli - Riegrova - Na Čihadle s novou okružní křižovatkou, dokončení křižovatky v Pasekách, obslužnou komunikaci v průmyslové zóně v Rýnovicích, rekonstrukci Paseckého náměstí, ulice U Staré Lípy, nový chodník v ulici Průběžné směrem do Břízek. Výstavba nových vodovodů a kanalizací řeší jednak problémy se zásobováním stávající zástavby pitnou vodou, dále vytváří předpoklady pro budoucí novou bytovou výstavbu v řadě lokalit v Jablonci. Jedná se o ulice V Úvoze, U Staré Lípy, Sportovní, Nad Školkou, Pomněnková, Široká aj. Počítáme rovněž s projektovou přípravou dalších území pro bytovou výstavbu - jedná se území Jabloneckých Pasek a Horní Proseče mezi novou zástavbou a dílčím rozvodím za překladištěm ve směru na Vratislavice.

Z hlediska budoucích investičních záměrů a vytváření příznivých podmínek pro potenciální investory v nově definované oblasti širšího centra Jablonce je důležité pokračovat ve zpracování urbanistických studií případně projektových dokumentací jednotlivých dílčích lokalit v tomto prostoru. Jedná se zejména o oblasti Terminálu hromadné dopravy u Remize s vazbou na Regiotram, dnešní Tržnice s vazbou na blok tvořený COS a Muzeem skla a bižuterie, prostor dnešního autobusového nádraží a Tržního náměstí, lokality pro bytovou výstavbu Horská - Lesní a řešení vodního toku Nisy územím širšího centra od ulice Mostecká až ke křižovatce U Zeleného stromu.

Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Opravená komunikace, obrázek se otevře v novém okněOdbor správy majetku

Odbor správy majetku připravil obnovy fasád domů v centru, kde počítáme s dokončením Soukenné 15, opravy střechy a fasády zadního traktu budovy v Kamenné 11 a opravy fasády Jiráskova 7. Na opravy ulic a chodníků mimo centrum by mělo přijít asi 40 mil. Kč s těžištěm v pokračování oprav v Ještědské ul. a v ulicích V Luzích, Na Šumavě, Mlýnské, Zlaté, Stříbrné a Vladimírské. Počítáme s výstavbou poptávkového přechodu u školy v Kokoníně, nákupem jednoho autobusu MHD i jednoho požárního vozidla pro sbor dobrovolných hasičů. Na rekonstrukci veřejného osvětlení by se měly dostat tři miliony Kč. Na zimním stadionu plánujeme po skončení sezóny opravu betonové plochy a na Střelnici přestavbu stávajících ochozů a dosluhující východní tribuny na novou se zastřešenými křídly pro 3 000 sedících diváků.

Asi 25 mil. Kč je plánováno na opravy školských budov. V každé základní a mateřské škole provedeme postupně řadu menších oprav. Větší akce jsou naplánovány na opravu havarijního stavu křídla střechy budovy strojní a umělecké průmyslovky, dále rekonstrukci vnitřních prostor a fasády školní jídelny v Pivovarské ulici a obnovu fasády školy v Kokoníně.

Ing. Radovan Louda, místostarosta

Vytvořeno 2.3.2005 15:58:43 | přečteno 10024x | Petr Vitvar
load