Rozpočet 2002

Výtah z rozpočtu města na rok 2002.

Rozpočet byl schválen 31. 1. 2002 jako vyrovnaný.

Materiál rozpočtu čítá asi 130 stran textu, a proto jsme se na této webové stránce soustředili na nejzajímavější položky, čísla a témata příjmů i očekávaných výdajů. Náš rozpočet rámcově jako v minulých letech rozprostírá finance do jednotlivých oblastí života města. Posílí jej některé státní dotace a dá se očekávat, že naší pokladnou v reálu projde něco přes 1 miliardu korun.

V letošním roce poprvé Zastupitelstvo města schválilo i rozpočtový výhled do roku 2007. Peněz nebude nikdy dost, ale myslím, že díky poměrně rozumnému hospodaření se o budoucnost města bát nemusíme.Kromě vlastních výdajů i letos město počítá s podporou kulturních, sportovních a humanitárních projektů formou příspěvků. Novinkou jsou půjčky pro občany na zlepšení bydlení.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

Příjmy:
Daňové příjmy
423.430 tis. Kč
Nedaňové příjmy
241.539 tis. Kč
Dotace
72.184 tis. Kč
Financování
172.000 tis. Kč
Celkem
909.153 tis. Kč

Výdaje:
Provozní
713.033 tis. Kč
Investiční
182.520 tis. Kč
Financování
13.600 tis. Kč
Celkem
909.153 tis. Kč

Daňové příjmy:
Daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
59.000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob
z podnikání
40.000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob
- zvláštní daň
6.000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob
65.000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec
120.000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty
109.000 tis. Kč
Daň z nemovitostí
11.000 tis. Kč
Správní poplatky
6.280 tis. Kč
Poplatek ze psů
1.200 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt
300 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství
1.300 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity
300 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
4.000 tis. Kč
Odvody za odnětí zemědělské půdy
10 tis. Kč
Poplatek za znečištění životního prostředí
50 tis. Kč
Celkem
423.430 tis. Kč

Nedaňové příjmy:
Poskytování služeb
102.283 tis. Kč
Pronájem nemovitostí
62.233 tis. Kč
Prodej objektů
12.000 tis. Kč
Prodej bytů
28.966 tis. Kč
Prodej pozemků
3.000 tis. Kč
Ostatní
33.057 tis. Kč
Celkem
241.539 tis. Kč

Kolik Město Jablonec nad Nisou přispívá na:
- jeden den pobytu jednoho žáka v MŠ
29,14 Kč
- jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ
30,85 Kč
- jeden den pobytu jednoho občana v DPS
59,-- Kč
- jednoho čtenáře v knihovně za rok
69,25 Kč
- jednu vstupenku do kina
16,40 Kč
- jednu vstupenku do divadla
98,-- Kč
- jednu vstupenku na Výstaviště
265,70 Kč
- jednoho přepraveného občana MHD
3,82 Kč
- jednoho přepraveného občana tramvají
4,20 Kč
- jednu vstupenku do bazénu
-
jenoho žáka a hodinu výuky plavání
39,50 Kč
42,85 Kč
- údržbu komunikací vč. dopravního značení za rok
14.886 tis. Kč
- jarní úklid ročně
1.650 tis. Kč
- zimní údržbu za rok
12.026 tis. Kč
- čištění města ročně
6.684 tis. Kč
- veřejné osvětlení ročně
12.154 tis. Kč

Přehled dluhové služby obce k 31.12. 2001 (v tis.)
zadluženost
k 31.12.2001
splátky úroků
z úv. a půjček
Dluhová služba
Podíl DS na příjm. (%) Dluh na 1 obyvat.
23 534 3 229 3 229 0,60 521,7
Dluhová služba města k 31.12.2001 je ve výši 0,6 %
Přehled dluhové služby oce k 31.12.2002 - zvýšení úvěrů o 20 mil. Kč
zadluženost
k 31.12.2002
splátky úroků
z úv. a půjček
Dluhová služba
Podíl DS na příjm. (%) Dluh na 1 obyvat.
40 000 13 600 13 600 2,70 869,6
V případě přijetí nových úvěrů v roce 2002 v objemu 20 mil. Kč bude k 31.12. 2001 dluhová služba ve výši 1,6 %.

Vybrané vydajové položky provozní části rozpočtu na rok 2002
(v tis. Kč)

Správní odbor
Městská policie
Místní správa
Pojištění majetku
12.010
64.216
2.208
Humanitní odbor
Informační centrum + propagace
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
Sociální dávky
Granty
Příspěvky
Údržba hřišť a koupališť
2.550
12.093
26.160
19.430
33.000
3.500
28.130
933
Technický odbor
Opravy bytového fondu
Opravy školních objektů
Svoz komunálních odpadů
Údržba veřejné zeleně
Údržba hřbitovů
29.965
11.330
19.360
7.000
1.600
Odbor rozvoje
Regulační plány a architektonické soutěže
4.250
Odbor financí a majetku
Daně a poplatky
Výkupy nemovitostí
Splátky úvěrů a úroků
Rezerva
4.000
15.500
13.600
15.000

Kancelář starosty
TV
Radniční zpravodaj
Příspěvek SKI 2007
Mezinárodní spolupráce
1.200
1.230
2.000
260
Příspěvky městským organizacím
Výstaviště
Technické služby
Plavecký bazén
Domy pro seniory (DPS)
Městská knihovna
Městské divadlo
Městská kina
3.986
47.300
3.000
4.025
5.270
7.139
6.347
Granty a příspěvky
Rozdělení finančních částek na jednotlivé oblasti:
Granty

Příspěvky
sportovní oblast
kulturní oblast
humanitní péče a vzdělávání
Nemocnice
TJ HC Jablonec nad Nisou
Protidrogová prevence
Fond starosty

Další příspěvky
Příspěvek na MHD
Příspěvek na provoz tramvaje
3.500

28.130
8.450
2.260
3.720
8.000
5.500
100
100


30.360
6.600

Investiční část rozpočtu na rok 2002

Investiční část rozpočtu obsahuje priority, které jsou financovány z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou, na vybrané projekty je požádáno o dotace ze státního rozpočtu.
V letošním roce je schválen následující seznam investičních akcí, které bude město financovat.

oblast - akce
odbor rozvoje
v tis. Kč
odbor technický
v tis. Kč
v tis.Kč
1. BYDLENÍ
20.900
byty Vrkoslavice
byty Zlatý Jelen
vestavby Na Kopci-Ŕetízková
zateplení Polní 12
fasády centrum
holobyty
fasáda Na Kopci-Ŕetízková
500
5.000
8.400
2.500
4.000
400
100
2. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
72.657
infrastruktura obyt.soubor Horní Proseč-Jbc
infr. Rozvojové plochy pro bydlení
pěší zóna Máchova
cyklostezky, turistické stezky
bulvár 5.Květen - komunikace
demolice 5. Květen
opravy komunikací
rekonstrukce veřejného osvětlení
vodovodní přípojky
autobusy MHD
5.700
6.000
4.537
1.300
11.000
9.000
22.120
5.000
2.000
6.000
3. STAVBY MĚSTA
6.000
plavecký bazén - doplatek
školní hřiště
víceúčel.kult.-společ.zařízení
Skate park
1.500
1.500
3.000
4. VOLNÝ ČAS
67.813
plavecký bazén - doplatek
školní hřiště
víceúčel.kult. - společ.zařízení
Skate park
37.313
1.500
22.000
7.000
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
7.000
recyklační dvůr - IV. Etapa
parky
kanalizace Břízky
kanalizace Háskovy vily
2.500
2.500
1.000
1.000
6. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
6.050
PD rekonstrukce Střelnice
kruh.objezd Podhorská-Mostecká-Mlýnská
obyt.soubor Horní Proseč-Jbc
kom. a infrastr.rozvoj.plochy bydlení
5.Květen - Bulvár komunikace
kruh.objezd Ostrý roh
Severní tangenta-Na Roli-Palackého,Chelčic.
doprava "V klidu-Mšeho", J. Hory
pěší zóna Máchova
terminál hromadné dopravy
IS průmyslová zóna
Vrkoslavice II.etapa 9 b.j.
vestavby Na Kopci-Ŕetízková
Zlatý Jelen 97 b.j.
500
400
700
500
200
500
400
400
150
1.000
100
100
100
1.000
7. OSTATNÍ
2.100
Hlasovací zařízení-Správní odbor
Doprav. prostř.- hasičský vůz -Správní odbor
600
1.500
CELKEM
103.300
77.120
182.520

Vývoj rozpočtu v letech 1997 - 2002

Schválený rozpočet
Investice
Provoz
Skutečnost
Investice
Provoz
Přebytek
1997
494 037 21 310 472 727 784 972 200 001 564 155 20 816
1998
616 027 98 500 517 527 760 603 85 823 611 355 63 425
1999
660 102 60 250 599 852 1 178 852 102 851 702 785 373 216
2000
986 337 144 500 841 767 970 430 186 490 744 840 39 100
2001
814 660 205 090 609 570 897 682 201 726 656 196 39 760
2002
909 153 182 520 726 633

Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (samostatná působnost) a současně zabezpečuje výkon státní správy ve svém správním obvodu (přenesená působnost).

K zabezpečení svých působností město sestavuje finanční rozpočet, který schvaluje vrcholný orgán obce, Zastupitelstvo města. Občané Jablonce mají právo se vyjadřovat k návrhu rozpočtu, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně při jeho schvalování v zastupitelstvu.

Ing. Milan Hladík
ředitel odb. financí a majetku

Vytvořeno 18.8.2004 10:03:24 | přečteno 11557x | Petr Vitvar
load