Průběžné zprávy

, autor: archiv Metrostav

Zpravodajství z průběhu stavebních prací na protipovodňové štole

Zpráva z 18.12.2013

Stavba štoly slavnostně zakončena

Článek z 04.11.2013

Hotovou štolu si převezme Povodí Labe (článek z Jabloneckého měsíčníku 11/2013)

Zpráva z 29.03.2013 - Poslední metry proraženy

Ražba štoly je u konce, stavba ale pokračuje (tisková zpráva)

Zpráva z 25.03.2013 - Ražba štoly skončila

Ražební a trhací práce při stavbě protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou skončí 28. března. Ukončením ražebních prací ale stavba nekončí. Bude se betonovat, vyztužovat, dostavovat a uklízet. V souvislosti s ukončením stavby bude ještě několik měsíců docházet k pracím na výústních a vtokovém objektu, inženýrské sítě se budou vracet zpět do svých původních tras a dojde také na opravy a úpravy komunikací. Během dubna by mělo dojít k zasypání vtokového objektu u Loděnice – pokud dovolí klimatické podmínky a zima ustoupí a poté dojde k napuštění přehrady na kótu 510 m n.m. Do začátku koupací sezóny budou také ukončeny odkalovací práce na 2. přehradě a terénní úpravy v bezprostřední blízkosti přehrady.

Zpráva z 25.01.2013

SO 01 Rozdělovací objekt Lužická Nisa, obrázek se otevře v novém okně

Soudní znalec předložil zastupitelům posudek

Nezávislý soudní znalec najatý městem na základě usnesení zastupitelstva města RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. předložil jabloneckým zastupitelům výsledky svého odborného posouzení vlivů stavby protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonec nad Nisou.

Zpráva z 23.01.2013

Stavba protipovodňové štoly pokračuje i v prvních týdnech nového roku. V lednu proběhlo zejména zazimování rozdělovacích objektů na Lužické Nise v Pasekách (SO 01) a na Bílé Nise (SO 03), dále definitivní ostění na přívodní štole z Pasek (SO 02) a vtokovém objektu u loděnice (SO 04). Přívodní štola z Pasek je již hotová (632 m) a z nové odpadní štoly, která vede od přehrady k výzkumnému strojírenskému ústavu, je z celkových 1258 metrů dosud vyraženo 1052 metrů.  Kvůli nepříznivé geologii a vlivům na povrchu byly postupy ražeb v okolí vložené šachty u Lidlu výrazně zpomaleny. Ukončení ražby nové odpadní štoly je podle zhotovitele plánováno na první březnový týden.

SO 05.01.3. Vložená pomocná těžní šachta, obrázek se otevře v novém okněZpráva ze 17.12.2012

SO-02 Přívodní štola Paseky ul. Podhorská:

Ražební práce na přívodní štole z Pasek jsou již ukončeny. V současné době stavbaři betonují vnitřní konstrukce

SO-05 Nová štola:

Nová štola vedoucí od Jablonexu k výzkumnému strojírenskému ústavu v Tovární ulici bude měřit 1258 m, dosud je z obou stran celkem vyraženo téměř 1 000 m. Ražba od přehrady již byla ukončena, ražební práce probíhají od soutoku v Tovární ulici a z vložené šachty u Lidlu. Na pracovišti ze soutoku, které je nyní před křížením Riegrova – Rýnovická, byla snížena velikost nálože na jeden časový stupeň o 30% a byla upravena technologie trhacích prací v prostoru zálomu. Byla to opatření na zhoršenou geologickou situaci, která měla vliv na silnější odezvu trhacích prací po 29. 11. 2012. Nadloží u tohoto pracoviště je 26 m.

Dále probíhá v hloubce 17 m ražba z vložené těžní šachty u Lidlu, k soutoku je vyraženo 25,5 m a k VD Mšeno je vyraženo 28,5 m v hloubce 14,5 m.

Poslední trhací práce letos proběhnou 21.12.2012 a obnovení prací je plánováno na 03.01.2013.

SO 04 Armování vtokového objektu, obrázek se otevře v novém okněZpráva z 30.11.2012

SO-02 Přívodní štola Paseky ul. Podhorská:

Ražební práce na přívodní štole z Pasek jsou již ukončeny. Celých 632 m je již vyraženo Rozdělovací objekty na obou stranách pasecké štoly jsou téměř dokončeny. SO 01 na Lužické Nise v Pasekách je hotový z 98%, koryto je již vydlážděno a v rozdělovacím objektu Bílé Nisy SO 03 přibylo stavidlo.

SO-05 Nová štola:

Nová štola vedoucí od Jablonexu k výzkumnému strojírenskému ústavu v Tovární ulici bude měřit 1258 m, dosud je z obou stran celkem vyraženo cca 901 m. Na vtokovém objektu u loděnice (SO 04) stále probíhá armování – tedy vyztužování. K vyztužování opěrných zdí dochází i na druhém konci nové štoly na soutoku v Plynární ulici (SO 06), řeka je tam provizorně svedena do dřevěného koryta.

SO 05 Vrtání čelby, obrázek se otevře v novém okněZpráva z 15.11.2012

SO-02 Přívodní štola Paseky ul. Podhorská:

V současné době už chybí jen 60 metrů do celkových 632 m přívodní štoly z Pasek. Rozdělovací objekty na obou stranách pasecké štoly jsou téměř dokončeny. SO 01 na Lužické Nise v Pasekách je hotový z 80% a v současné době stavbaři dokončují dláždění koryta rozdělovacího objektu SO 03 na Bílé Nise.

SO-05 Nová štola:

Nová štola vedoucí od Jablonexu k výzkumnému strojírenskému ústavu v Tovární ulici bude měřit 1258 m, dosud je z obou stran celkem vyraženo cca 750 m. Na vtokovém objektu u loděnice (SO 04) momentálně probíhá armování – tedy vyztužování. K vyztužování opěrných zdí dochází i na druhém konci nové štoly na soutoku v Plynární ulici (SO 06), řeka je tam provizorně svedena do dřevěného koryta.

SO 05 Startovací jáma Nové odpadní štoly dovrní ražby od Soutoku, obrázek se otevře v novém okněZpráva z 01.11.2012

Nezávislý soudní znalec v oboru trhacích prací RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. provedl dle objednávky statutárního města 29. října měření, podle kterých posoudí vliv trhacích prací používaných při stavbě protipovodňové štoly. Zaměří se zejména na památkově chráněné objekty – Háskovu vilu, vilu Dr. Schmelowského, rodinný dům v ulici Palackého a rodinný dům v ulici Průběžná. V současné době dochází k vyhodnocení výsledků měření, stanovisko soudního znalce bude k dispozici na konci listopadu.

Zpráva z 25.10.2012

Na štole označené SO 02 v Jabloneckých Pasekách vyraženo 545 metrů.

Při ražbě nové odpadní štoly vedoucí od Loděnice k soutoku Lužické a Bílé Nisy U Brandlu (SO 05) stavbaři postoupili o 453 metrů od výústního objektu nedaleko soutoku a o 225 metrů z druhého konce od přehrady Mšeno.

SO 02 Přívodní štola, obrázek se otevře v novém okněZpráva z 01.10.2012

Zastupitelé se na svém jednání 27. září 2012 zabývali stížností občanů na průběh stavby protipovodňové štoly a uložili primátorovi města Ing. Petru Beitlovi zabezpečit kroky vedoucí k řešení vzniklé situace.

V současné době eviduje jablonecký magistrát větší počet stížností a požadavků občanů vztahujících se ke stavbě štoly. I přesto, že statutární město Jablonec nad Nisou není investorem ani orgánem, který stavbu protipovodňové štoly povolil či dozoruje, zabývali se zastupitelé města podněty občanů a přijali následující usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí stížnosti obdržené od občanů a majitelů nemovitostí na území města na postup při stavbě protipovodňové štoly;

B. ukládá Ing. Petrovi Beitlovi, primátorovi města

 1. na základě stížností občanů požádat příslušné orgány státní správy o informaci, zdali je postup prací na protipovodňové štole prováděn v souladu s vydanými povoleními a platnou legislativou;
 2. zajistit u odborného univerzitního pracoviště nezávislé posouzení vlivů stavby protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonci nad Nisou.
 3. projednat možnost změny technologických postupů při odstřelech tak, aby nedocházelo ke škodám;
 4. zajistit kontrolní činnost prostřednictvím koordinační skupiny řízené městem a řešící vzniklou situaci;
 5. zajistit právní poradenství pro občany dotčené stavebními pracemi na protipovodňové štole;

C. ukládá Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajistit financování uložených úkolů.

Primátor Petr Beitl svolal v pondělí 1. 10. ve 12 hodin první schůzku koordinační skupiny. Ta je složená z odpovědných pracovníků magistrátu a bude vzniklou situaci řešit a postupovat v souladu se zadanými úkoly.

SO 01 Rozdělovací objekt Lužická Nisa, obrázek se otevře v novém okněZpráva z 27.09.2012

Výstavba nového protipovodňového systému pokračuje. Při ražbě nové odpadní štoly vedoucí od Loděnice k soutoku Lužické a Bílé Nisy U Brandlu (SO 05) stavbaři postoupili o cca 220 metrů od výústního objektu nedaleko soutoku a o cca 130 metrů z druhého konce od přehrady Mšeno. Zároveň zahájili zemní práce na výustním objektu v jeho říční části. V návaznosti bude vybudován obtok, který umožní rekonstrukci koryta.

Souběžně probíhají práce na přeražbě přívodní štoly v Pasekách (SO 02). V současnosti je zde hotovo cca 325 z celkových 633 metrů.

U kruhové křižovatky nedaleko supermarketu Lidl vznikla tzv. vložená těžební šachta, díky níž budou ražby postupovat rychleji. Následně ji stavbaři využijí při betonážích jako další vstup do štoly a po ukončení prací ji zasypou.

Čilý pracovní ruch již vládne také na rozdělovacích objektech. Na Lužické Nise (SO 01) stavbaři betonují spodní část koryta a provádějí armování a bednění stěn. Na vlastním rozdělovači probíhá betonáž stěn a vnitřních konstrukcí. Druhý rozdělovací objekt na Bílé Nise (SO 03) je teprve v zárodku. Po demolici starého rozdělovače bylo vybudováno obtokové koryto a v současnosti se zde provádějí zemní práce.

Zpráva z 21.08.2012

SO-02 Přívodní štola Paseky ul. Podhorská:

 • Přeražba resp. zvětšení stávající přívodní štoly se provádí na staveništi v Podhorské ulici. V současné době je vyraženo zhruba 260 m a práce probíhají v hloubce 15 metrů.

SO-05 Nová štola:

 • V současné době je vyraženo cca 210 metrů nové odpadní štoly  ve směru od soutoku Lužické a Bílé Nisy v ulici Tovární. Ražba tam probíhá v hloubce 30 m pod kopcem, na kterém stojí hřbitov a nemocnice. Z druhého konce štoly od přehrady ve Mšeně je vyraženo 95 metrů v hloubce 19 metrů pod Rigrovou ulicí. Zatím je tedy vyražena zhruba čtvrtina nové odpadní štoly.

V úterý 21. srpna navštívil staveniště nedaleko soutoku také jablonecký primátor Petr Beitl a další členové vedení města. Nechali si podrobně vysvětlit průběh a technologii ražby. Exkurze se spolu s vedením města zúčastnila i olympijská vítězka Barbora Špotáková. Ochrannou ruku nad zdárným průběhem stavby drží její jmenovkyně - patronka horníků svatá Barbora, která je umístěna v malém výklenku u vstupu do štoly. Jak prozradil stálý technický dozor Miroslav Vlk, posvěcená soška svaté Barbory nechybí chybět na žádném staveništi, kde pracují lidé pod zemí.

Protipovodňová štola, obrázek se otevře v novém okněZpráva z 30.07.2012

Práce na budování protipovodňové štoly probíhají dle harmonogramu standardním způsobem pomocí trhacích prací.

SO-02 Přívodní štola Paseky ul. Podhorská:

 • K uvedenému datu je vyraženo 168 metrů.

SO-05 Nová štola:

 • V současné době probíhá ražba ze staveniště naproti Jablonexu u přehrady ve Mšeně ve dvou směrech. Směrem k přehradě je k uvedenému datu vyraženo 12 metrů. Směrem k ulici Riegrova je vyraženo 56 m.
 • Ze staveniště od zkušebního ústavu v Tovární ulici je vyraženo 131 metrů. Zde byl také vyražen tzv. technologický výklenek sloužící pro odstavení strojů a nakládku rubaniny.

Zpráva z 10.07.2012

Razí se dvě štoly. Jedná se o stavební objekty SO-05 a SO-02, práce na ražbách probíhají Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM).

SO-02:

 • Přeražba resp. zvětšení stávající přívodní štoly se provádí na staveništi v Podhorské ulici. V současné době je vyraženo zhruba 100 m a práce probíhají v hloubce 16 metrů.

SO-05:

 • Ražba Nové odpadní štoly se provádí ze dvou zařízených stavenišť současně. První je u přehrady Mšeno u Jablonexu, kde ražba probíhá z těžní a revizní šachty. V současné době je vyraženo 25 metrů a práce probíhají v hloubce 24 m. Druhé staveniště se nachází v ulici Za Plynárnou u Strojírenského zkušebního ústavu. K dnešnímu dni je vyraženo 75 m a práce probíhají v hloubce 26 m.
Vytvořeno 1.8.2012 14:39:51 - aktualizováno 29.3.2013 8:12:07 | přečteno 14244x | Petr Vitvar