Ochrana před povodněmi na území města

Území města Jablonec nad Nisou nepatří mezi oblasti, které často řeší povodně. Přesto je může ohrozit povodeň při dlouhotrvajících a přívalových deštích nebo při náhlém tání sněhu v horských oblastech. Hladiny místních toků se mohou v krátké době několikanásobně zvýšit a způsobit zaplavení a rozsáhlé škody na území; příkladem jsou povodně v Libereckém kraji v roce 2010.

Které vodní toky to jsou a co mohou způsobit?

Především Lužická Nisa se svými přítoky - bezejmenným potokem u Paseckého náměstí, s Novoveským potokem, Mšenským potokem a dále po soutoku s Bílou Nisou (Rýnovickou).

Zaplavením jsou ohrožené důležité křižovatky - Pasecké náměstí, náměstí Boženy Němcové, Podhorská - Mlýnská, U Zeleného stromu a ulice Podhorská, Pionýrů, 5. května, Budovatelů, Nová Pasířská, Tovární a Prosečská. Dále části ulic Mánesova, Smetanova, Podzimní, Pod Skalkou, Mlýnská. Zaplaveno může být v krátké době (několika hodin) až 150 domů a objektů při stoleté vodě, a to až do výše 1. podlaží (2,5 - 3 m). Bílá Nisa (Rýnovická) může zaplavit až 25 objektů v ulicích Pražského povstání, Janovská, Palackého, Želivského a Jezdecká.

Mohelka může zaplavit území v Kokoníně, zahrady a některé domy v dolní části území. Protože se město rozkládá na horních tocích řek, měla by případná povodeň rychlý průběh a trvání několik desítek hodin až dnů s výrazně ničivými následky a to v závislosti na době a intenzitě srážek.

Stupně povodňové aktivity

Občané jsou často informováni, že na vodních tocích byl vyhlášen stupeň povodňové aktivity. Co to znamená? Stupeň povodňové aktivity vyjadřuje míru povodňového nebezpečí, která je dána buď vodním stavem (výškou hladiny), nebo množstvím vody (průtokem). Stupně jsou tři; 1. stupeň nastává při nebezpečí povodně, při 2. a 3. stupni povodeň nastala, voda zaplavuje území mimo koryto a může způsobit škody.

Jak je město k ochraně na povodně připraveno?

  • Krajský úřad na základě výpočtů Povodí Labe stanovil záplavová území toků Lužická Nisa, Bílá Nisa (Rýnovická),Mšenský potok a Mohelka; (jsou to území, která mohou být zaplavena vodou).
  • Jsou zpracované povodňové plány města, dokumentace povodňových orgánů a povodňové plány subjektů v záplavových územích.
  • Primátor města a rada města zřídili povodňové komise, které řeší ochranu obyvatelstva a území před povodněmi; ty jsou pravidelně školeny a mají zpracovanou potřebnou dokumentaci k řešení povodní.
  • Městská policie a jednotky dobrovolných hasičů Proseč a Paseky vyčleňují osoby a techniku do hlídkové služby, která kontroluje stavy vodních toků a poskytuje informace obyvatelstvu.
  • Je zajištěna informovanost obyvatel a předávání pokynů po vyhlášení stupňů povodňové aktivity, a to prostřednictvím varovného a informačního systému (bezdrátový rozhlas), mobilních hlásících zařízení (městská policie, PČR, hasiči), rádií, TV, tisku.
  • Pro případnou evakuaci obyvatel jsou zajištěna a připravena místa soustředění a nouzového ubytování; jsou to ZŠ Na Šumavě, Arbesova, Liberecká, 5. května (Sokolí) a Pasířská, připravena jsou i další školská zařízení; je zajištěna strava, nápoje i základní životní potřeby pro evakuované; připravenost evakuace je pravidelně prověřována a skupiny pro zajištění evakuaci jsou školeny a cvičeny.
  • Jsou stanoveny trasy, zajištěny autobusy pro přepravu evakuovaných a místa ubytování pro případ evakuace delší než 24 h (penziony a hotely v obcích Bedřichov, Janov, Lučany).

Jiří Vaníček
vedoucí oddělení krizového řízení

Vytvořeno 6.8.2012 9:06:48 | přečteno 10298x | Petr Vitvar