Stav nebezpečí prodloužen

Hejtman Stanislav Eichler využil plnou délku zákonné lhůty trvání stavu nebezpečí. Prodloužil jej do neděle 5. září 2010 do půlnoci.

Liberecký kraj
Mgr. Stanislav Eichler
hejtman

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje ze dne 12. srpna 2010 č. 2/2010 o prodloužení stavu nebezpečí vyhlášeného hejtmanem Libereckého kraje dne 7. srpna 2010

V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) , a § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

prodlužuji stav nebezpečí,

který jsem vyhlásíl dne 7. srpna 2010 rozhodnutím č. 11/2010 pro území všech 215 obcí Líbereckého kraje, od 7. srpna 2010 čas 16:30 do 14. srpna 2010 do 24:00 hodin,

do 5. září 2010 čas 24:00 hodin.

čl. 1

  1. Dne 7. srpna jsem vyhlásil stav nebezpečí pro území všech 215 obcí Libereckého kraje od 7. srpna 2010 čas 16:30 hodin do 14. srpna 2010 do 24:00 hodin.
  2. Vzhledem přetrvávající krizové situaci, kdy jsou zejména z důvodu přetrvávajícího povodňového ohrožení, nasyceností území vodou a s tíim spojeného rizika vývratů a sesuvů, stále ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, prodlužuji dobu stavu nebezpečí do 5. září 2010 do 24:00 hodin.

čl. 2

  1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení, neboť hrozí nebezpečí z prodlení a vyžaduje to naléhavý obecný zájem. Dnem vyhlášení je první den vyvěšení na úřední desce Libereckého kraje. Současně je nutno toto rozhodnutí zveřejnit na internetových stránkách kraje.
  2. Toto rozhodnutí se zároveň vyvěšuje na úředních deskách všech 10 obcí s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obecních úřadů obcí v rámci kraje, s tím že zůstane vyvěšeno až do 5. září 2010 do 24:00 hodin, což mají za povínnost zajistit starostové dotčených obcí.
  3. V souladu s § 3 odst. 6 zákona č . 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zveřejní krajský úřad a obecní úřady všech obcí rozhodnutí o prodloužení stavu nebezpečí též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu, což maji za povinnost starostové dotčených obcí.
  4. Toto rozhodnutí se v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), uveřejní ve věstníku právních předpisů kraje.
  5. Všechna krizová opatření, která jsem stanovil v rozhodnutí č. 1/2010, zůstávají po dobu trvání stavu nebezpečí v platnosti, s výjimkou krizového opatření uvedeného v čl. 2 odst. 2, ve kterém se poslední věta "Tyto práce provedou osoby uvedené v odst. 1." zrušuje.

V Liberci dne 12. srpna 2010

Mgr. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje

Ke stažení: ikona souboruProdloužení stavu nebezpečí

Vytvořeno 13.8.2010 8:02:40 | přečteno 1798x | Petr Vitvar
load