Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 129

Kód životní situace: MAT12

Výpis z rejstříku trestů

Podávání žádostí o výpis z rejstříku trestů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává žadatel osobně. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá plnou moc žadatele s úředně ověřeným podpisem a doklady k ověření údajů. Vzor plné moci je k dispozici níže pod odkazem "formuláře".

Podmínky a postup řešení:

O výpis z rejstříku trestů lze požádat na pracovištích Czech Point. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti. Při podání žádosti o výpis z rejstříku trestů se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů v případě podání písemné žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na pracovišti Czech Pointu předloží žadatel doklad totožnosti (občanský průkaz,cestovní doklad). Předložený doklad se zkontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je doklad platný, vyplní pracovnice Czech Pointu formulář žádosti o výpis a vytiskne ji. Žadatel tuto žádost podepíše.Na základě této žádosti odešle pracovník Czech Pointu elektronickou žádost na rejstřík trestů, který odpoví buď předáním výpisu, nebo informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky. V tomto případě musí být žádost odeslána poštou na Rejstřík trestů, kde je dále zpracována manuálně.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na každém obecním, městském, obvodním úřadě, který vede matriku. U Zastupitelského úřadu ČR v zahraničí nebo přímo v sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1. Dále na pracovištích Czech Pointu (notáři, krajské úřady,obecní úřady,matriční úřady.) V cizině lze podat žádost na zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek vyřízení výpisu a jeho doručení zprostředkují.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Správnost údajů uvedených v písemné žádosti se ověřuje podle platného dokladu totožnosti (občanský průkaz občana ČR, cestovní pas občana ČR, doklad o povolení k pobytu cizince, vízový štítek cizince, pobytový štítek cizince nebo jiný doklad cizince). K ověření identity žadatele jsou využívány údaje ze základních registrů a z evidence obyvatel (včetně ověření údaje o rodném příjmení), proto občané ČR nemusí k žádosti předkládat rodný list. U cizinců není možné ověřit totožnost v registru obyvatel, proto musí s dokladem totožnosti předložit i rodný list, případně jiný doklad, který obsahuje rodné příjmení. Tyto podpůrné doklady žadatel (cizinec) předkládá  úředně přeložené do českého jazyka.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za výpis z rejstříku trestů je 100,- Kč a hradí se na pracovišti Czech Point v hotovosti nebo platební kartou, v případě odeslání písemné žádosti kolkovou známkou.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost která je vyřízena prostřednictvím pracoviště Czech Point - na počkání. Písemná žádost je vyřízena od podání žádosti do 2 - 3 týdnů. Žadatel obdrží výpis poštou na adresu uvedenou v žádosti. Při podání žádosti přímo v sídle Rejstříku trestů je výpis vyhotoven na počkání.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě podání písemné žádosti - vyplnění tiskopisu žádosti o výpis z rejstříku trestů. Údaje na žádosti musí být vyplněny čitelně bez škrtání a přepisování.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění.
  Zákon 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích.

Nejčastější dotazy:

 • Mohu podat za manžela popřípadě za přítele žádost
  o výpis z rejstříku trestů ?
  Pouze za předpokladu, že mám od žadatele úředně ověřenou plnou moc k podání žádosti a doklady k ověření údajů uvedených v žádosti.
 • Potřebuji výpis z rejstříku trestů na počkání. Musím jet do Prahy přímo na Rejstřík trestů ?
  Výpis z rejstříku trestů je možné obdržet na počkání na pracovištích Czech Point a to u notářů, krajských úřadů, obecních úřadů a matričních úřadů a to za splnění podmínek: platný doklad totožnosti, případně další doklady k ověření údajů potřebných k vyplnění žádosti o výpis.

Další informace:

 • Není-li výpis žadateli do jednoho měsíce doručen poštou, může požádat orgán u kterého žádost podal o ověření duplikátu žádosti (bez poplatku). Na duplikátu žádosti se vyznačí i datum původního podání žádosti.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 29.1.2008

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021