Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání duplikátu matričního dokladu

Vydání druhopisu rodného, oddacího, úmrtního listu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci), zplnomocnění zástupci. Fyzická osoba, která prokáže že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost o vydání druhopisu matričního dokladu osobně nebo písemně u matričního úřadu kde je narození, uzavření manželství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize.

Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen. (dle § 25 ods. 7, zák. č. 301/200 Sb.)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, dále matriční doklad (rodný, oddací list), kterým se doloží příbuzenský vztah k osobě, které se zápis týká, je li žadatel člen rodiny. Znát datum kdy matriční událost (narození, uzavření manželství popřípadě úmrtí) nastala, místo matriční události, u matr. událostí do roku 1950 také církev, která matriční událost v době jejího vzniku zapsala.

Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb.- položka 3b), činí správní poplatek 100,- Kč za každý druhopis rodného,oddacího nebo úmrtního listu. Hradí se přímo na oddělení matričního úřadu. Matriční úřad přijímá i platební karty. V případě písemné žádosti zašlete poplatek poštovní poukázkou nebo po dohodě převodem na účet. Číslo účtu sdělí pracovnice matriky.

Poplatek musí být uhrazen vždy před vydáním druhopisu.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. V praxi v případě osobní návštěvy je doklad vydáván zpravidla na počkání (nejedná-li se o doklad z archivu),popřípadě je vydáván do dalšího úředního dne. V případě písemné žádosti cca do 10ti dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 25 a § 25b).

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání druhopisu matričního dokladu je možné podat odvolánído 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Datum poslední aktualizace: 3.1.2022