Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis manželství uzavřeného v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu manželství do Zvláštní matriky v Brně a vystavení oddacího listu pro použití v ČR - uzavření manželství v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o uzavření manželství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • - cizozemský oddací list přeložený do českého jazyka (úředním překladatelem v České republice). Jestliže k matriční události došlo ve státě, s nímž není uzavřena smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský matriční doklad doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizován zastupitelským úřadem ČR, popř. tzv. APOSTILLOU.
 • Pokud v cizozemském oddacím listě není uvedena dohoda o příjmení manželů po uzavření manželství, musí oba manželé před úřadem, kde budou sepisovat žádost o zápis manželství do Zvláštní matriky v Brně, podepsat dohodu o příjmení, které budou užívat po uzavření manželství.
 • - doklad o státním občanství (platný občanský průkaz, příp. osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas doplněný čestným prohlášením o nepozbytí státního občanství ČR)
 • - rodné listy snoubenců (občanů ČR, pokud druhý snoubenec již není státní občan ČR a narodil se v České republice - rodný list doložit vždy)
 • - u rozvedených státních občanů České republiky rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci (pokud byl rozvod vysloven na území cizího státu, s nímž není uzavřena dohoda (není signatářem Haagské úmluvy), musí být rozsudek uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně. (Bližší informace o nutnosti uznání rozsudku NS ČR podá matriční úřad)
 • - u ovdovělých úmrtní list
 • - v případě, že ženich nebo nevěsta byli rozvedeni a po rozvodu přijali zpět své dřívější příjmení ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, je nutno předložit příslušný doklad
 • - pokud bylo vydáno rozhodnutí o změně příjmení nebo jména matričním úřadem v České republice - předložit doklad.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání prvopisu oddacího listu Zvláštní matrikou v Brně není stanoven žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad postoupí zápis o uzavření manželství do Zvláštní matriky v Brně bezprostředně po sepsání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  ve znění pozdějších předpisů.

Informace z jiných zdrojů:

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  Ministerstvo spravedlnosti ČR
  Veřejná správa

Datum poslední aktualizace: 13.12.2022