Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Petice

Jde o právo každého obracet se na orgány státní správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Magistrátu města Jablonec nad Nisou a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ten kdo petici sestavil, podal. Dle § 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním mohou občané vytvořit petiční výbor. V případě vytvoření petičního výboru je oprávněn jednat v petici určený (jmenovaný) člen petičního výboru k zastupování, starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

Petice musí splňovat ustanovení zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Ustanovení - § 1 odst. 4 - petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. § 4 odst. 1 - občan, který chce petici podpořit, musí uvést své jméno, příjmení, bydliště a podpis. § 4 odst. 2 - pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v dané věci zastupovat.

Petice musí být v písemné nebo elektronické podobě. Pokud písemná petice nemá náležitosti zákona o právu petičním, je podání vráceno ve lhůtě do 5 dnů od doručení na magistrát oprávněné osobě k nápravě do dané lhůty, příp. s nabídkou možnosti řešení v jiném režimu, např. jako stížnost. V případě uplatnění kombinace písemné a ePetice se musí jednat o stejný obsah se stejnými parametry. Pokud se neliší, jedná se o jednu petici a lze podání sloučit.  Při posuzování možných duplicit podpisů v dokumentech se vychází z elektronických archů, kde je unikátnost garantována nástrojem ePetice, a k těmto archům se dokontrolují podpisy z archů v listinné podobě.

Petici (příp. dokument, který nemá náležitosti zákona o právu petičním a je řešen v jiném režimu) oddělení interního auditu a stížností předkládá na nejbližší poradu vedení magistrátu, případně poradu politiků, která se seznámí s obsahem petice a rozhodne o dalším postupu řešení - kdo petici vyřídí, zda bude přímo vyřízena určeným odborem, radou města či zastupitelstvem města.

Pokud věc nepatří do působnosti magistrátu, je do 5 dnů ode dne doručení na magistrát postoupena příslušnému státnímu orgánu a podavatel petice je o tomto kroku písemně informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné petice na Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Tomuto aktu může předcházet konzultace na oddělení interního auditu a stížností ve věci formálních náležitostí petice a seznámení se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním a s interními pravidly vyřizování petic na Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Elektronická petice (§ 6a zákona o právu petičním) prostřednictvím tzv. Portálu občana, kam se zakladatel petice přihlásí pomocí své elektronické identity, v případě právnické osoby se jedná o osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby, tj. statutární orgán.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo petici podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.

Pokud věc nepatří do působnosti magistrátu, je do 5 dnů ode dne doručení na magistrát postoupena příslušnému státnímu orgánu a podavatel petice je o tomto kroku písemně informován.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 29.6.2022