Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Užití znaku a logotypu města

Povolení užití znaku a logotypu města

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kterákoliv právnická nebo fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Pro užití znaku města je třeba vyplnit žádost s kontakty na žadatele, popsaným účelem a návrhem užití znaku. Souhlas uděluje vedoucí oddělení sekretariát primátora. O souhlas s užitím znaku města nemusí žádat orgány města Jablonce nad Nisou (zastupitelstvo města, rada města, starosta, magistrát, komise rady města) a organizace v zakladatelské působnosti města. 

Logo je možné použít bez předchozího souhlasu - logo ke stažení

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poslat poštou, e-mailem či předat osobně vyplněnou žádost.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněnou žádost o povolení užití znaku města
  • návrh užití znaku

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Opravné prostředky:

V případě, že vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností souhlas s užitím znaku města neudělí, může žadatel písemně požádat o posouzení své žádosti Radu města.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Užívání znaku města bez povolení nebo v nepředepsané podobě může být postihnuto podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 14.2.2023