Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Statutární město Jablonec nad Nisou má stejně jako další subjekty povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická či právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Je třeba podat žádost obsahující příslušné údaje a magistrát žadateli odpoví. Žádat lze pouze o informace v působnosti města.

Žádost o poskytnutí informace bude vyřízena jedním z těchto způsobů:

 • poskytnutím informace,
 • odkazem na zveřejněnou informaci úřadem, kterou lze dohledat např. na úřední desce úřadu nebo na internetových stránkách města.
 • odložením žádosti, je-li žádost neúplná a žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města
 • odmítnutím žádosti, pokud existuje zákonný důvod pro odmítnutí - v tomto případě je vydáno funkčně příslušným oddělením úřadu správní rozhodnutí s právem na odvolání

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost můžete podat:

 • ústně při osobní návštěvě magistrátu v úředních hodinách
 • písemně na adresu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601
 • elektronicky na e-mailovou adresu elektronické podatelny epodatelna@mestojablonec.cz (nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem)
 • elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky wufbr2a.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena pro statutární město Jablonec nad Nisou, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být též elektronická adresa.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel o informaci nepotřebuje k uplatnění své žádosti žádné doklady

Formuláře:

 • Žádost lze uplatnit i formou obyčejného dopisu

Správní a jiné poplatky:

Za poskytnutí informace se neplatí správní poplatek. Pokud je však vyřizování žádosti mimořádně personálně a časově náročné, může být vypočten poplatek podle sazebníku náhrad. Pokud činí náhrada vypočtená podle sazebníku méně než 100 Kč poskytuje se informace zdarma.

Lhůty pro vyřízení:

 • 15 dnů od podání žádosti, lhůtu je možné ze závažných důvodů jednou prodloužit až o deset dní, o čemž budete informováni
 • 7 dnů od podání žádosti, jde-li o vyřízení žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

 • Stížnost můžete podat prostřednictvím Magistrátu města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka pokud nesouhlasíte s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, pokud jste ve stanovené lhůtě neobdrželi požadované informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo byla požadovaná informace poskytnuta pouze částečně a o zbylé části nebylo vydáno rozhodnutí, a nebo nesouhlasíte s výší úhrady nákladů za poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje.
 • Odvolání je možné podat pokud byla vaše žádost odmítnuta, a to do 15 dní od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Podává se na Magistrátu města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, Mírové náměstí 3100/19

Datum poslední aktualizace: 19.8.2021