Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ochrana oznamovatele (Whistleblowing)

Hlavním účelem je ochrana oznamovatele, který oznamuje protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností a také ochrana ostatních osob v zákoně uvedených před odvetnými opatřeními ze strany tzv. povinných osob (právnických nebo fyzických) vůči kterým toto oznámení směřuje. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a při činnosti tzv. příslušné osoby oprávněné prošetřovat oznámení musí být utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat pod sankcí mlčenlivost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba (tj. oznamovatel), která pro povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a v této souvislosti se dozvěděla o protiprávním jednání, které chce oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Podmínky a postup řešení:

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

1. má znaky trestného činu,

2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

3. porušuje Zákon, nebo

4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b) daně z příjmů právnických osob,

c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d) ochrany spotřebitele,

e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

g) ochrany životního prostředí,

h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Statutární město Jablonec nad Nisou jako povinný subjekt vylučuje podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení o jednání, která nejsou uvedena, je možné adresovat na kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který zajišťuje důvěrnost poskytovaných informací, ochranu identity oznamovatele a jeho osobních údajů. S obsahem oznámení se může seznámit pouze příslušná osoba. V oznámení je nutné uvést jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Pokud je totožnost oznamovatele příslušné osobě již známa, není nutné uvádět tyto údaje znovu. Oznámení je možné podat:

písemně – poštou na adresu příslušné osoby nebo města

  1. poštou na adresu příslušné osoby:

JUDr. Stanislav Cenek
Volfartice 85
47112 Volfartice

  1. poštou na adresu statutárního města Jablonec nad Nisou:

statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

V případě podání na adresu města je nutné na obálce zřetelně označit „WHISTLEBLOWING - NEOTEVÍRAT“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována výhradně určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

elektronicky – na e-mailovou adresu whistleblowing.cenek@outlook.cz nebo do datové schránky 6bzc36x

ústně – telefonicky na čísle +420 602 438 259 nebo osobně na Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou nebo jiném místě stanoveném na základě dohody oznamovatele s příslušnou osobou. Podání osobního oznámení bude oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel příslušnou osobu požádal. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a písemné materiály atd.) z oblastí uvedených v úvodu.

Lhůty pro vyřízení:

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 dnů o způsobu jeho vyřízení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. V případě potřeby lze lhůtu k vyřízení oznámení prodloužit o dalších 30 dnů nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Vyrozumění nebude odesláno v případě anonymního podání a pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
  • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Datum poslední aktualizace: 28.7.2023