Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odpovědnost za škody způsobené činností města Jablonec nad Nisou

Obecně závazné právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů tj. i města Jablonec nad Nisou za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci.
Pro takové případy škody je město řádně pojištěno.
Pojištění se vztahuje na veškeré škody, které město způsobí s výjimkou přesně specifikovaných výluk.
Z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou škodní událost individuálně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné definitivně určit, zda město Jablonec nad Nisou odpovídá a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, jemuž činností nebo naopak nečinností města Jablonec nad Nisou vznikla nějaká újma. Modelové příklady: - občan žijící v obecním bytě, ve kterém dojde v důsledku nedostatečně udržovaných stavebních konstrukcí a rozvodů k poškození bytu a jeho zařízení - občan, který utrpěl úraz například pádem ledu nebo části omítky z budovy v majetku města Jablonec nad Nisou - občan, který upadl do nezakryté části chodníku, který je opravován - občan parkující na určeném parkovišti, jehož vozidlo bylo poškozeno pádem ledu, sněhu, části budovy či dopravní značkou v majetku města Jablonec nad Nisou - občan, jemuž se vlivem stáří spadlý strom zřítil na jeho pozemek a poškodil jeho majetek - atd.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro pojistné plnění je skutečnost, že město Jablonec nad Nisou jako pojištěný subjekt skutečně za pojistnou událost odpovídá. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události. Dokazování o oprávněnosti poškozeného na odškodnění je na poškozeném, proto je nezbytné, nahlásit škodní událost neprodleně a to buď osobně nebo telefonicky. Pozdní nahlášení může ztížit nebo zcela vyloučit nárok na odškodnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejprve je třeba zajistit, aby nedošlo k dalším škodám na zdraví či majetku. Pokud je to možné, celou situaci zdokumentujte [kamerou, fotoaparátem, mobilem, …] a zajistěte případné svědky. V případě škod na obecních domech a bytech se obraťte nejprve na příslušného správce objektu - Oddělení správy bytových objektů, kontaktní osoba Jana Jodasová, tel. 483 357 301, e-mail jodasova@mestojablonec.cz nebo Ivana Šálková, tel. 483 357 128, 725 676 038, e-mail salkova@mestojablonec.cz.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

Správní a jiné poplatky:

Řešení této životní situace nepodléhá žádnému ze správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Žádné přesné lhůty pro vyřízení pojistných událostí nejsou dané. Obecně platí, že od doby, kdy má pojišťovna k dispozici všechny požadované dokumenty, pojistná událost bývá vyřešena do jednoho měsíce [ať už poskytnutím peněžního plnění nebo zamítnutím plnění]. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. V případě poskytnutí peněžního plnění pojišťovnou je od celkové částky odečtena spoluúčast města Jablonec nad Nisou, která je však následně po obdržení pokynu z pojišťovny poškozenému uhrazena na uvedené číslo účtu, případně může být po domluvě proplacena v hotovosti na pokladně Městského úřadu v budově radnice (jedná se o případy, kdy poškozený nemá bankovní účet). Zasílání peněz složenkou není možné.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V různých případech je nutné dodat různé dokumenty [třeba i postupně]: A/ v případě škod na obecních domech a bytech [živelná událost, …] - písemná žádost o náhradu škody včetně nahlášení škody [viz formuláře Oznámení škodní události] - písemné vyjádření správce objektu - oddělení správy bytových domů k technickému stavu budovy - fotodokumentace poškození bytu - faktury za opravu [máte-li] B/ v případě úrazů [pád na chodníku, …] - písemná žádost o náhradu škody [viz formuláře Žádost o uplatnění nároku škody]  - fotodokumentace místa úrazu - zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy [lze zajistit ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou] - případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující C/ v případě poškození majetku [poškození vozidla pádem sněhu nebo ledu, pád stromu v majetku města na vaši budovu, …] - písemná žádost o náhradu škody včetně nahlášení škody [viz formuláře Oznámení škodní události] - fotodokumentace místa poškození majetku - faktura za provedené práce - opravy - případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující [např. kopie velkého technického průkazu, …]

Opravné prostředky:

V případě, že poškozený občan obdržel od pojišťovny vyrozumění, že město Jablonec nad Nisou za vzniklou škodu neodpovídá a pojistné plnění tedy není možné, město Jablonec nad Nisou je povinno se závěry pojišťovny řídit. Aby přesto mohla být škoda pojišťovnou vyplacena, je nutné, aby ve prospěch poškozeného bylo rozhodnuto soudní cestou.

Informace z jiných zdrojů:

  • Informace z hlediska likvidace nahlášené pojistné události je možné získat na částečně hrazené telefonní lince 241 114 114 v likvidačním centru pojišťovny.

Datum poslední aktualizace: 14.6.2023