Životní situace

A - Ohlášení živnosti (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ), u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ). Živnost může ohlásit fyzická i právnická osoba.
Ohlašovací živnosti jsou:
1. řemeslné (příloha č.1 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
2. vázané (příloha č. 2 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
3. živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné (příloha č. 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)

A - Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti - žádosti o koncesi

Podnikatel je povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny:
1. pro ohlášení živnosti
2. jako náležitosti žádosti o koncesi
a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. V případě, že si nejste jisti, zda a kterou změnu máte povinnost ohlásit, obraťte se přímo na pracovníky živnostenského úřadu (osobně nebo telefonicky). Oznámení změn lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

A - Přerušení provozování živnosti (pokračování v provozování živnosti)

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže toto oznámení vůči živnostenského úřadu učiní, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 11 živ. zákona).
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 12 živ. zákona).

A - Výpis z živnostenského rejstříku přes živnostenský úřad

Živnostenský rejstřík je souhrn údajů o podnikatelích (fyzických a právnických osobách, zahraničních osobách s pobytem na území ČR popř. organizačních složkách). O výpis z rejstříku lze žádat buď přes živnostenský úřad nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení situace přes živnostenský úřad.

A - Zrušení živnostenského oprávnění

Fyzická i právnická osoba, která již nehodlá dále provozovat živnost může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

A - Žádost o koncesi (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. V případech vymezených živnostenským zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese"). Podnikatel (případně odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné (§ 6 ŽZ) a zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost (§ 27 ŽZ a přílohy č. 3 živnostenského zákona), u podnikatele (případně jeho odpovědného zástupce) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ) a musí být splněny další podmínky uvedené v živnostenském zákoně. Některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy.

B - Průvodce pro spotřebitele

Průvodce pro spotřebitele je informační systém, který má pomoci spotřebitelům v případech, kdy si neví rady při řešení spotřebitelského problému, poskytne kontakty na příslušné organizace či instituce. Seznámí spotřebitele se základními životními situacemi, do kterých se mohou při nákupu zboží či služeb dostat. Informuje o systémech, kde se spotřebitelé dozvědí o nebezpečných výrobcích v České republice a rovněž v Evropské unii.

B - Reklamace zboží

Reklamaci zboží lze uplatnit v kterékoli provozovně podnikatele, u kterého bylo zboží zakoupeno. Dokladem o zakoupení zboží je paragon.

B - Stížnost na podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat stížnost na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je oprávněn dohlížet na dodržování živnostenského a některých dalších zákonů a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

B - Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží, nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovnou je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší, než tři měsíce.
Provozovnou může být i prostor, kde jsou vykonávány pomocné práce, nebo prostory sloužící jako sklad.
Povinnost oznámit zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně neplatí pro mobilní provozovny a automaty.

C - Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem, podle zákona o zemědělství (zák.č. 252/1997 Sb.), je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Výpis z živnostenského rejstříku přes Czech POINT

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat buď na živnostenském úřadě nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení přes službu Czech POINT.