Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 24

Kód životní situace: ZVU01

A - Výpis z živnostenského rejstříku přes živnostenský úřad

Živnostenský rejstřík je souhrn údajů o podnikatelích (fyzických a právnických osobách, zahraničních osobách s pobytem na území ČR popř. organizačních složkách). O výpis z rejstříku lze žádat buď přes živnostenský úřad nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení situace přes živnostenský úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická osoba způsobilá k právním úkonům - právnická osoba jejímž jménem jedná staturární orgán - zmocněnec na základě plné moci

Podmínky a postup řešení:

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze uplatnit na: - úplný výpis - částečný výpis

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku se podává v písemné formě a lze ji uplatnit osobně (formulář lze vyplnit přímo na živnostenském úřadě) nebo je možné ji zaslat poštou.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na obecním úřadě s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

průkaz totožnosti - platný občanský průkaz

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se vybírá podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Vydání výpisu činí 20,-Kč za každou i započatou stránku formátu A4. Správní poplatek lze uhradit hotově na živnostenském úřadě, v čísle dveří 508. Placení složenkou nebo převodem z účtu je třeba projednat s odpovědným pracovníkem živnostenského úřadu (který Vám vydá složenku a sdělí konkrétní variabilní symbol platby).

Lhůty pro vyřízení:

V případě osobního řízení a úhrady správního poplatku v hotovosti se vydává výpis obratem. Je-li žádost zaslána poštou, pak na základě výzvy k úhradě správního poplatku, ihned po doložení dokladu o jeho uhrazení.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

V případě, že není správní poplatek uhrazen, úkon se neprovede.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Petra Čeřovská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.7.2008

Datum poslední aktualizace: 5.6.2019