Životní situace

Smlouva o právu k provedení stavby

Sepisuje se v případě, že stavebník plánuje stavbu nebo její část (např. přípojky) postavit na pozemku ve vlastnictví města. Slouží jako podklad pro územní souhlas (příp. územní rozhodnutí), ohlášení stavby, stavební povolení.

Stanovisko za město

Vyjádření ke stavbám na pozemku sousedícím s pozemkem ve vlastnictví města, požárně nebezpečnému prostoru a ochranným pásmům zasahujícím do pozemku města.
Vyjádření k územnímu řízení ke stavbám umístěných na pozemcích města.

Stavební archiv

Magistrát města Jablonec nad Nisou provozuje stavební archiv, kde zpřístupňuje archiválie typu dokumentace ke stavbám a pozemkům pro obce Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Maršovice, Rádlo, Dalešice a Josefův Důl.

Vyjádření k existenci sítí (UtilityReport)

K žádosti o povolení stavby (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení apod.) je nutné, aby stavebník doložil stavebnímu úřadu vyjádření správců podzemních sítí. K podání žádosti lze využít on-line aplikaci UtilityReport. Službu provozuje firma Hrdlička spol. s r.o.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon z hlediska posouzení vyvolané změny v území.

Změna Územního plánu Jablonec nad Nisou

Územní plán obce komplexně řeší funkční využití území. Platný Územní plán Jablonec n.N. byl vydán Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 18.5.2017 a nabyl své účinnosti dne 26.6.2017. Veškerá stavební činnost v území musí být v souladu s tímto závazným dokumentem. Změní-li se podmínky, na základě kterých byl územní plán města vydán, pořídí oddělení územního plánování změnu územního plánu.
load