Životní situace

Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Poplatek nahrazuje od 1. ledna 2022 Objednání vývozu popelnice (kontejneru). Přihlásit se k němu můžete již od září 2021.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku je provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce.

Místní poplatek ze psů

Předmětem poplatku jsou psi starší tří měsíců (poplatková povinnost).

Poskytování návratných finančních výpomocí a zápůjček

Jde o poskytování návratných finančních výpomocí a zápůjček z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou fyzickým nebo právnickým osobám na řešení mimořádných situací a předfinancování dotačních projektů pro městem zřízené organizace a založené společnosti.

Tombola a turnaje malého rozsahu

Obec je příjemcem ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč a turnaje malého rozsahu (turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500,- Kč za 24 hodin) v Jablonci nad Nisou.

Veřejná sbírka

Předmětem je krajským úřadem osvědčená veřejná sbírka. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba.
Magistrát Jablonec nad Nisou veřejné sbírky neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.)
load