Životní situace

Evidence vozidel taxislužby

Taxislužbu lze provozovat pouze vozidlem taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby.

Individuální dovoz vozidla z členského státu EU

Postup k zapsání jednotlivě dovezeného silničního, nebo zvláštního vozidla do registru silničních vozidel.

Individuální dovoz vozidla ze zemí mimo EU

Touto informací poskytujeme základní přehled o postupu schvalování technické způsobilosti dovezeného silničního, nebo zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Kolaudační souhlas

Dokončená stavba, příp. část stavby schopné samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, lže užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu.

Ohlášení havárie inženýrské sítě na pozemní komunikaci

Havárie sítí uložené v pozemní komunikaci.

Ohlášení stavebních úprav + drobných staveb na pozemních komunikacích

Jedná se o stavební úpravy a drobné stavby na silnicích II., III.třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Oprávnění řidiče taxislužby

Průkaz pro řidiče taxislužby, který vykonává činnost pro provozovatele taxislužby.

Povolování sjezdů

Rozhodnutí o připojení nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na silnici II. a III. třídy, místní a účelové komunikace. Rovněž úpravy takového připojení nebo jeho zrušení. Jedná se o jeden z podkladů pro vydání územního rozhodnutí.

Přenosné reklamní panely na pozemní komunikaci

Jedná se o reklamní panely nebo jiné poutače, které nejsou pevně ukotvené k zemi - především tzv. Áčka

Přidělení dokladů vozidla v případě ztráty, poškození, odcizení

Týká se ztráty, poškození, odcizení registračních značek, technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.

Registrace nového vozidla

Týká se registrace nového dosud neregistrovaného vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Vozidlo je nutno přihlásit do registru vozidel.

Registrační značka na nosné zařízení, registrační značka za poškozenou

Týká se žádosti o vydání registrační značky (RZ) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol) nebo o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou (v případě poškození tabulky s RZ).

Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla

Týká se přidělení či rezervace registrační značky na přání (RZP), tvořenou žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků.
Možnost přidělení registrační značky elektrického vozidla (RZEL), která bude automaticky přidělována prostřednictvím aplikace registru silničních vozidel a nebude možné ji libovolně volit.

Stanovení dopravního značení

Jde o stálou nebo přechodnou (značení při výkopových pracech)úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích. Na účelových komunikacích veřejně přístupných stanoví značení vlastník komunikace se souhlasem Magistrátu města Jablonec nad Nisou - odbor stavební a životního prostředí - oddělení dopravní a silniční a s předchozím písemným vyjádřením Policie České republiky.

Stavební povolení - pozemní komunikace

Stavební povolení nové pozemní komunikace, rekonstrukce - zdejší speciální stavební úřad je příslušný povolovat stavby silnic II., III.třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Technické podmínky pro opravu místních komunikací po stavebním zásahu

Při projektování staveb (inženýrské sítě, sjezdy, rekonstrukce mostů a propustků atd.), které zasahují do pozemních komunikací, je třeba postupovat podle technických podmínek pro opravu komunikací, schválených statutárním městem Jablonec nad Nisou a platných v době stavebního zásahu do komunikace. Tyto podmínky upravují postup při opravě pozemní komunikace ve vlastnictví statutárního města po stavebním zásahu.

Umístění inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace k umístění inženýrských sítí - jeden z podkladů k vydání územního rozhodnutí

Umístění stánků, prodejních a jiných zařízení (předzahrádky) na pozemní komunikaci

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.

Vyhrazení parkovacího místa

Je vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, případně silnice II. a III. třídy, pro zřízení vyhrazeného placeného parkování vozidla s konkrétní státní poznávací značkou.

Vyhrazení parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P

Je vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, případně silnice II.nebo III. třídy, pro zřízení vyhrazeného místa pro potřeby držitele parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením

Vyjádření k projektové dokumentaci staveb z hlediska místních komunikací

Vyjádření k projektové dokumentaci staveb z hlediska místních komunikací.

Vyřazení vozidla z provozu, zánik vozidla v registru vozidel

1) Vyřazení vozidla z provozu (depozit) - nebude-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozováno (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava).
2) Zánik vozidla (trvalé vyřazení) - bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno, bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno v jiném členském státě, bylo zničeno

Vývoz

Vývoz vozidla a vývoz dosud neregistrovaného vozidla v ČR - úřad na žádost vlastníka vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností (max.3 měsíce) pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

Zkoušky řidičů

Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek řidiče je předpokladem pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny vozidel a k udělení řidičského oprávnění.

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

Změna vlastníka / provozovatele u registrovaného vozidla

Týká se změny vlastníka nebo provozovatele u již registrovaných vozidel.

Zvláštní užívání pozemní komunikace a uzavírky

Výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery, popelnice; kulturní, sportovní a společenské akce na komunikaci.

load