Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 99

Kód životní situace: MAT10

Zápis narození nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu narození do Zvláštní matriky v Brně a vydání rodného listu pro použití v ČR - narození v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR - rodič (státní občan ČR) dítěte narozeného v cizině - občan ČR, který se narodil v cizině

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

- osobní návštěva matričního úřadu - sepsání zápisu o narození pro Zvláštní matriku v Brně

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

- kterýkoliv matriční úřad v ČR nebo při dlouhodobém pobytu v zahraničí zastupitelský úřad ČR v cizině

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • 1. cizozemský rodný list s úředním překladem do českého jazyka
 • 2. jestliže k narození došlo ve státě, s nímž ČR nemá uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o právní pomoci, musí být cizozemský rodný list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillu (informaci, který úřad v cizině provádí ověření Apostillou podá matrika, kde byl vydán cizozemský rodný list).Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský rodný list vydaný např. v Německu,v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku.
 • 3. doklad o státním občanství České republiky žadatele např. platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR doplněný čestným prohlášením o nepozbytí občanství ČR nebo Listina o udělení SO ČR
 • 4. Dále pro dítě narozené a žijící v cizině vystaví osvědčení o státním občanství ČR Obvodní úřad městské části Praha 1, Odbor matrik Vodičkova 18, 115 68 Praha 1.

Žadatel o osvědčení (rodič - občan ČR) musí k žádosti o vydání tohoto osvědčení přiložit:

 • a) potvrzení z Krajského úřadu v Liberci, že v době narození dítěte byl rodič státním občanem ČR - je-li občanský průkaz žadatele vydán před datem narození dítěte, nemusí toto potvrzení z Krajského úřadu v Liberci být
 • b) žádost o vystavení osvědčení o státním občanství, kterou si žadatel sám sepíše
 • c) čestné prohlášení rodiče (státního občana ČR) o nepozbytí státního občanství ČR
 • d) fotokopii oddacího listu a rodný list rodiče - občana ČR
 • e) fotokopii cizozemského rodného listu dítěte s úředním překladem
 • f) občanský průkaz
 • g) 100,- Kč
 • 5. Jsou-li rodiče manželé - oddací list.
 • 6. Je-li matka dítěte rozvedená - oddací list a rozsudek o rozvodu manželství s razítkem nabytí právní moci.
 • 7. Je-li matka dítěte vdovou - oddací list a úmrtní list manžela
 • 8. Nejsou-li rodiče dítěte manželé - potvrzení o určení rodičovství s dohodou o jménu a příjmení dítěte (bylo-li určeno rodičovství rozhodnutím soudu, vydané v cizině, musí být opatřeno uznáním Nejvyššího soudu ČR v Brně, pokud není mezi státy uzavřená dvoustranná mezinárodní smlouva). Nebyla-li tato dohoda učiněna nebo z předložené listiny není dohoda o příjmení dítěte zřejmá, musí se dostavit oba rodiče k sepsání dohody o jménu a příjmení dítěte.

Správní a jiné poplatky:

Vystavení 1. rodného listu Zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

- sepsaný zápis narození do Zvláštní matriky Brna je odesílán bezprostředně po doložení všech potřebných dokladů - Zvláštní matrika v Brně vystaví originál rodného listu do 30-ti dnů, ve složitějších případech až do 60-ti dnů a vrátí ho k předání odesílajícímu matričnímu úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., v platném znění.

Související předpisy:

 • Dvoustrané mezinárodní smlouvy.
 • Zákon 91/2012 Sb.o mezinárodním právu soukromém.
 • Sdělení MZV č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin.

Nejčastější dotazy:

 • Dcera se narodila v cizině, zatím zde i žijeme a nechci, aby na rodném listě měla uvedené příjmení podle české mluvnice tzn. s -ová na konci.
  K tomu, aby Vaše dcera měla v rodném listě uvedené příjmení v mužském tvaru, je potřeba vyplnit "Žádost rodičů o zápis příjmení dítěte v mužském tvaru dle ustanovení § 69 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů". Tuto žádost můžete podat pouze pokud splňujete jednu z následujících podmínek - dítě je :
  1. občanem, který má nebo bude mít tvalý pobyt v cizině (nutno doložit dokladem o bydlišti v cizině, příp. prohlášením o záměru mít bydliště v cizině)
  2. občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem (doložit cestovním dokladem rodiče cizince, příp. jiným dokladem svědčícím o jeho cizím státním občanství, pokud to nevyplývá ze spisu)
  3. občanem, který je jiné než české národnosti (doložit prohlášením rodičů).
  Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
 • Narodil se nám syn v cizině, ale nejme manželé. přítel žije stále v cizině a já jsem v České republice. Je opravdu nutná naše společná osobní návštěva vašeho úřadu?
  Pokud je to možné tak ano, ve Vašem případě (nemůže-li se otec dítěte osobně dostavit společně s matkou)musí matka dítěte předložit plnou moc, ve které je přesně uvedeno na jakém příjmení dítěte se rodiče dohodli. Tato plná moc musí být podepsána otcem dítěte a doporučujeme podpis na listině nechat ověřit. S touto listinou přijde matka dítěte k nám na úřad a u nás matka také podepíše prohlášení o příjmení dítěte.

Další informace:

 • Po provedení zápisu matričním úřadem dojde k jeho odeslání do zvláštní matriky a samotné vystavení matričního dokladu provádí Úřad městské části Brna, Zvláštní matrika, Husova 3, 601 69 Brno - střed, tel. 542 175 183-184
  Po obdržení RL ze Zvláštní matriky v Brně je žadatel starší 15-ti let povinnen požádat o vydání občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2014

Datum poslední aktualizace: 13.12.2022

load