Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 96

Kód životní situace: MAT08

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dosud nenarozenému dítěti. Součástí zápisu je i prohlášení o příjmení dítěte, na kterém se rodiče dohodnou a zvolí příjmení jednoho z rodičů. Zároveň lze dítěti určit i jméno, popřípadě dvě jména.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadě.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na kterémkoliv matričním úřadě, nebo na matričním úřadě v jehož správním obvodu se má dítě narodit.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • platné občanské průkazy
 • těhotenský průkaz matky
 • rodič cizinec - platný cestovní pas, doklad o pobytu na území ČR (je-li takový pobyt evidován), doklad o RČ přiděleném cizinci v ČR, rodný list s úředním překladem do českého jazyka
 • matka cizinka, je-li rozvedená nebo vdova, musí doložit rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo úmrtní list manžela, příp. s překladem do českého jazyka
 • Nerozumí-li rodič - cizinec českému jazyku slovem a písmem je NEZBYTNÁ přítomnost úředního překladatele (náklady na tlumočení hradí žadatelé)

Formuláře:

 • Nejsou. Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje matrikářka.

Správní a jiné poplatky:

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje následně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Související předpisy:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2014

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

Upřesnění a poznámky:

V případech, že nebudou potřebné údaje obsaženy v základních registrech, nebo budou v registrech označeny jako nesprávné, nebo vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, je úřad oprávněn podle §5 zákona o Základních registrech požadovat předložení potřebných dokladů. 

load