Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 56

Kód životní situace: MAT05

Vydání úmrtního listu

Informace k vyřízení úmrtí

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Podmínky a postup řešení:

Pozůstalý po zemřelém v matričním obvodu Jablonec nad Nisou se osobně dostaví na oddělení matriky a správních agend a odevzdá občanský průkaz zemřelého (nebyl-li vrácen přímo nemocničním zařízením, nebo domovem důchodců ) dále předloží k nahlédnutí svůj doklad totožnosti, objednávku (fakturu) z pohřební služby, popřípadě udělá písemné prohlášení o tom, že žil/a se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou vypravitele pohřbu na oddělení matriky a správních agend- pracoviště v budově magistrátu - Komenského 8, 3. poschodí, č.dv. 405.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

U příslušného matričního úřadu dle místa úmrtí. Do působnosti Matričního úřadu v Jablonci nad Nisou patří obce: Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Dalešice, Maršovice, Josefův Důl.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vypravitel pohřbu odevzdá na matrice občanský průkaz zemřelého, pokud ho již neodevzdalo přímo nemočniční nebo jiné zařízení. Dále zde může odevzdat další doklady zemřelého - cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotního pojištění.

Dále vypravitel pohřbu předloží svůj doklad totožnosti a objednávku pohřební služby (popř. fakturu).

Správní a jiné poplatky:

Za vydání prvopisu úmrtního listu se správní poplatek nehradí 

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad vydá úmrtní list bezprostředně po obdržení listu o prohlídce zemřelého od zdravotnického zařízení a po předložení potřebných dokladů, nejdéle do 30 dnů od data úmrtí. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pozůstalý/á manžel/ka si požádá o nový občanský průkaz z důvodu změny rodinného stavu. Pozůstalý/á odevzdá na příslušná místa další osobní doklady zemřelého např. cestovní doklad (pas), řidičský průkaz, kartičku pojištěnce (zdravotní pojišťovny), dále oznámí úmrtí na Úřad práce, byl-li zemřelý/á evidován jako osoba s průkazem ZTP a pobíral/a příspěvek na mobilitu, tak vrátí i kartu z auta na možnost bezplatného parkování.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

Nejčastější dotazy:

 • Mohu si ponechat občanský průkaz zemřelého na památku?
  Bohužel ne, občanský průkaz musí být vrácen. Pracovnice matriky Vám na poždání může oddělit fotografii, ale pouze u občanských průkazů kde je fotografie vlepena (nelze u nových občanských průkazů, kde je foto nasnímáno.
 • Jak dlouho trvá vystavení úmrtního listu?
  Vystavení úmrtního listu záleží na době doručení Listu o prohlídce zemřelého od lékaře. Po obdržení všech podkladů pracovnice matriky provede zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list. Pozůstalý obdrží úmrtní list zpravidla cca do 10 dnů od jeho návštěvy na oddělení matriky a správních agend.
 • Jak získám finanční příspěvek (pohřebné) 5.000 Kč?
  Bohužel od 1.1.2008 se již pohřebné nevyplácí. Nárok na výplatu pohřebného mají pouze ojedinělé případy např. při úmrtí dítěte nebo při úmrtí rodičů nezletilého dítěte.
 • Kdy mám navštívit notáře k vyřízení pozůstalosti?
  Pracovnice matriky zasílá hlášení o úmrtí příslušnému okresnímu soudu (dle místa trvalého pobytu zemřelého) a ten přidělí vyřízení pozůstalosti příslušnému notáři. Příslušný notář si pozůstalého pozve k návštěvě sám.

Další informace:

 • Informace pozůstalým k uplatnění nároku na vdovský, vdovecký nabo sirotčí důchod předá pracovnice matriky spolu s úmrtním listem.
  Pozůstalí manželé uplatní nárok na důchod u Okresní správy sociálního zabezpečení dle trvalého pobytu pozůstalého. V Jablonci nad Nisou na adrese:
  U Zeleného stromu 3, Návštěvní dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00 hod.
 • Pozůstalý/á manžel/ka si musí požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny stavu. Ale to pouze pokud má v dosavadním dokladu totožnosti osobní stav uveden (tzn. je uveden stav vdaná/ženatý).

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.12.2022

Datum poslední aktualizace: 12.12.2022

Upřesnění a poznámky:


load