Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 15

Kód životní situace: MAT01

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení:

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít. Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen. Manželství nemůže být uzavřeno: - mezi ženatým mužem a vdanou ženou, - mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud trvá), - mezi poručníkem a poručencem, dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem, - nezletilým. Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů přiznat svéprávnost nezletilému, který dosáhl věku šestnácti let, - z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci s úředně ověřeným podpisem a za předpokladu splnění dalších podmínek dle § 669 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník.

Náš matriční úřad nabízí také možnost uzavřít manželství pouze tzv. úředním aktem pouze se svědky (neformálně bez slavnostního projevu oddávajícího, hudebního doprovodu, fotografa apod.) Tyto obřady se konají o sobotách, před svatbami, a to v předsálí obřadní síně. U těchto obřadů se žádný poplatek nevybírá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zvolit místo uzavření manželství a osobně podat vyplněný dotazník spolu s předepsanými doklady (občanské průkazy snoubenců a rodné listy) u matričního úřadu, před kterým má být manželství uzavřeno. Oba snoubenci se musí k podání žádosti dostavit osobně. Termín a místo uzavření manželství lze předběžně zamluvit telefonicky nebo e-mailem. Při plánování uzavření manželství v letních měsících doporučujeme rezervaci termínu minimálně s půlročním předstihem. V případě církevního sňatku podat osobně žádost o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

U matričního úřadu, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství. Do správního obvodu matričního úřadu Jablonec nad Nisou patří tyto obce: Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Dalešice, Maršovice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • K podání žádosti o uzavření manželství je nutná přítomnost obou snoubenců !
 • Doklady potřebné k uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou občany České republiky:
 • a) platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas) 
 • b) rodný list,
 • c) jde-li o osobu, která není plně svéprávná, ale dovršila šestnácti let věku, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • d) osoba, jejíž svéprávnost je rozhodnutím soudu omezena, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 • Snoubenec, který je cizincem k předepsanému dotazníku připojí :
 • a) rodný list,
 • b) doklad o státním občanství,
 • c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • d) potvrzení o osobním stavu a pobytu,
 • e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený,
 • g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost. Snoubenec, který je cizincem dále předloží matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení nepředkládají občané ze států Evropské unie.
 • U některých států musí doklady předkládané k uzavření manželství obsahovat vyšší ověření (tzn. Apostille, nebo superlegalizaci).
 • Konkrétní informace o všech dokladech, které předkládá snoubenec-cizinec poskytne příslušná matrika.

Veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Listiny vydávané v členském státě EU od 16.02.2019 by měly být opatřeny vícejazyčným standartním formulářem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1191, který je nedílnou součástí vydané listiny, a který nahrazuje úřední překlad a vyšší ověření.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky a smluvní poplatky za uzavření manželství před matričním úřadem Jablonec nad Nisou:

 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000,- Kč
 • nemají-li snoubenci trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč
 • z nichž pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR - 2.000,- Kč
 • za služby u obřadů v obřadní síni dle smlouvy (hudba, výzdoba, zajištění našeho fotografa, umožnění fotografovat vlastním fotografem, servis s přípitkem, vydání povolenek k jednorázovému parkování na náměstí apod.) - max do výše 800,- Kč

Poplatky se hradí přímo na oddělení matričního úřadu při podání žádosti. Matriční úřad přijímá i platební karty.

Náš matriční úřad nabízí také možnost uzavřít manželství pouze tzv. úředním aktem pouze se svědky (neformálně bez slavnostního projevu oddávajícího, hudebního doprovodu, fotografa a dalších služeb.) Tyto obřady se konají o sobotách, před svatbami a to v předsálí obřadní síně. U těchto obřadů se žádný poplatek nevybírá, kromě stanovených správních poplatků.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Tlumočník. Tzn., že pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pokud bude manželství uzavřeno v obřadní síni Magistrátu města Jablonec nad Nisou, mohou si snoubenci ke svému obřadu vybrat hudbu (v nabídce je 101 skladeb - hráno živě na varhany), mohou využít služeb fotografky a mohou si zvolit z více variant organizace svatebního obřadu. Pokud se jedná o obřad mimo obřadní místnost, je třeba aby se snoubenci podíleli na organizaci obřadu (zajištění hudby, zázemí pro oddávajícího a matrikářku aj.).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1191.

Opravné prostředky:

Proti zamítavému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Nejčastější dotazy:

 • V jaký den je možné uzavřít manželství a jak je možné si objednat termín ?
  Rada města Jablonce nad Nisou stanovila obřadním dnem sobotu a dobu v rozmezí od 10,00 do 15,00 hodin. Pokud se uzavírá sňatek mimo stanovenou dobu nebo obřadní den, je nutné uhradit správní poplatek 1.000,- Kč. Rozpis obřadních dnů je stanoven vždy na celý rok, ale rozpis služeb konkrétních obřadníků vždy na pololetí, s přihlédnutím na volný čas a potřeby obřadníků. Termín sňatku lze předběžně domluvit telefonicky, e-mailem nebo osobně na matričním úřadu. Při uzavření manželství v letních měsících, doporučujeme rezervovat termín minimálně s půlročním předstihem.
 • Pokud chci uzavřít manželství mimo obřadní místnost, co proto mám udělat ?
  Je třeba nejprve kontaktovat matriční úřad a domluvit se na termínu jestli je volný a jestli půjde uskutečnit svatební obřad, na snoubenci vybraném, vhodném a důstojném místu pro svatební obřad. Poté se musí snoubenci osobně dostavit na matriční úřad a podat žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě. Pokud bude žádosti vyhověno, předložíte dotazník k uzavření manželství a předepsané doklady, uhradíte správní poplatek ve výši 1.000,- Kč a domluvíte si s matrikářkou organizaci svatebního obřadu. Předběžnou rezervaci termínu obřadu můžete provést telefonicky, e-mailem nebo osobně. U plánovaných obřadů v letních měsících doporučujeme provést rezervaci minimálně s půlročním předstihem.
 • Mohu si při uzavření manželství ponechat své příjmení?
  Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, prohlásí, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí.
 • Chci po uzavření manželství mít zapsané příjmení v mužském tvaru tzn. bez -ová.
  Při podání žádosti žena v dotazníku k uzavření manželství předběžně může požádat, aby její příjmení vyplývající z dohody o příjmení po uzavření manželství, bylo zapsáno v mužském tvaru.
  Dále je možné zapsat příjmení bez -ová, pokud příjmení končí na samohlásku a nejedná se o typicky české příjmení, např. Slepička, Kouba, Kníže, Poupě, Kaše apod. U těchto vyjmenovaných českých příjmení je nutné také požádat.

Další informace:

 • Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
 • Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.
 • Základní informace o svatebních obřadech:
  Svatební obřady
 • Plán svatebních obřadů:
  Plán obřadů

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2022

Datum poslední aktualizace: 1.2.2023

Upřesnění a poznámky:


load