Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 142

Kód životní situace: MAT15

Zápis manželství uzavřeného v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu manželství do Zvláštní matriky v Brně a vystavení oddacího listu pro použití v ČR - uzavření manželství v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o uzavření manželství.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na kterémkoliv matričním úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky v cizině.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • - cizozemský oddací list přeložený do českého jazyka (úředním překladatelem v České republice). Jestliže k matriční události došlo ve státě, s nímž není uzavřena smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský matriční doklad doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizován zastupitelským úřadem ČR, popř. tzv. APOSTILLOU.
 • Pokud v cizozemském oddacím listě není uvedena dohoda o příjmení manželů po uzavření manželství, musí oba manželé před úřadem, kde budou sepisovat žádost o zápis manželství do Zvláštní matriky v Brně, podepsat dohodu o příjmení, které budou užívat po uzavření manželství.
 • - doklad o státním občanství (platný občanský průkaz, příp. osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas doplněný čestným prohlášením o nepozbytí státního občanství ČR)
 • - rodné listy snoubenců (občanů ČR, pokud druhý snoubenec již není státní občan ČR a narodil se v České republice - rodný list doložit vždy)
 • - u rozvedených státních občanů České republiky rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci (pokud byl rozvod vysloven na území cizího státu, s nímž není uzavřena dohoda (není signatářem Haagské úmluvy), musí být rozsudek uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně. (Bližší informace o nutnosti uznání rozsudku NS ČR podá matriční úřad)
 • - u ovdovělých úmrtní list
 • - v případě, že ženich nebo nevěsta byli rozvedeni a po rozvodu přijali zpět své dřívější příjmení ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, je nutno předložit příslušný doklad
 • - pokud bylo vydáno rozhodnutí o změně příjmení nebo jména matričním úřadem v České republice - předložit doklad.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání prvopisu oddacího listu Zvláštní matrikou v Brně není stanoven žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad postoupí zápis o uzavření manželství do Zvláštní matriky v Brně bezprostředně po sepsání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

  Sdělení MZV č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin.
  Sdělení MZV č. 45/1999 Sb., o přístupu ČR k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřejných listin
  Dvoustranné smouvy upravující osvobození od ověření veřejných listin.

Nejčastější dotazy:

 • Provdala jsem se v cizině, kde se také v současné době zdržuji. Kam se mohu obrátit, pokud potřebuji vystavit oddací list ze zvláštní matriky.
  Pokud se nechystáte do České republiky, můžete se obrátit na zastupitelský úřad ČR ve státě, kde se zdržujete a sepsat zde zápis o uzavření manželství. Zastupitelský úřad zápis odešle do Zvláštní matriky v Brně. Oddací list si můžete převzít také u zastupitelského úřadu v cizině.
 • Jak dlouho trvá vystavení oddacího listu Zvláštní matrikou v Brně ?
  Zvláštní matrika má na zapis manželství do knihy a vydání oddacího listu lhůtu 30 až 60 dní. Oddací list je pak zaslán na matriční úřad nebo zastupitelský úřad ČR, kde si jej můžete vyzvednout.

Další informace:

 • Ověřování veřejných listin vydaných v cizině - superlegalizace, apostille, osvobození od ověření.

  Provedením superlegalizace cizozemské veřejné listiny zastupitelským úřadem ČR se potvrzuje, že listina byla vystavena oprávněnou osobou a příslušným úřadem. Spočívá v ověření pravosti podpisu a otisku úředních razítek na této listině.
  Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

  Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z r. 1961 odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá "apostille". V tomto případě listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření se provádí v zemi, kde byla listina vydána.

  Někdy není třeba listinu ověřovat vůbec, jedná se o případy, kdy mezi Českou republikou a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od ověření.

  Bližní informace podá kterýkoliv matriční úřad,
  zvláštní matrika v Brně nebo zastupitelský úřad ČR v cizině.

  Adresa zvláštní matriky:
  Úřad městské části města Brna, zvláštní matrika, Husova 3, 601 69 Brno-střed.

Informace z jiných zdrojů:

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  Ministerstvo spravedlnosti ČR
  Veřejná správa

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2014

Datum poslední aktualizace: 13.12.2022

load