Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 130

Kód životní situace: MAT13

Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR. Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu jména na jméno ženské, nebo naopak, žádá li o změnu jména na jméno zkomolené,zdrobnělé, domácké, nebo na jméno které má žijící sourozenec společných rodičů.Dále jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti u matričního úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

U matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte u matričního úřadu v místě jeho trvalého pobytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K písemné žádosti žadatel předloží doklad totožnosti, rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte.

Jde-li o změnu příjmení pro nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč - při povolení změny příjmení hanlivého, směšného,zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější nebo rodné příjmení.

Správní poplatek 1000,- Kč - povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Poplatek se hradí přímo při podání žádosti na matrice. Matriční úřad přijímá hotovost i platby platební kartou.

Lhůty pro vyřízení:

Správní orgán rozhodne zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • V řízení o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost a nezletilé dítě, zastoupené jedním z rodičů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. průkazu o povolení k pobytu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)v platném znění.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Opravné prostředky:

V případě vydání rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: matrika manželství a zvláštní matrika

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Pavlína Halbichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2014

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load