Životní situace

A - Ohlášení živnosti (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ), u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ). Živnost může ohlásit fyzická i právnická osoba.
Ohlašovací živnosti jsou:
1. řemeslné (příloha č.1 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
2. vázané (příloha č. 2 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
3. živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné (příloha č. 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)

A - Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti - žádosti o koncesi

Podnikatel je povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny:
1. pro ohlášení živnosti
2. jako náležitosti žádosti o koncesi
a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. V případě, že si nejste jisti, zda a kterou změnu máte povinnost ohlásit, obraťte se přímo na pracovníky živnostenského úřadu (osobně nebo telefonicky). Oznámení změn lze učnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

A - Přerušení provozování živnosti (pokračování v provozování živnosti)

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže toto oznámení vůči živnostenského úřadu učiní, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 11 živ. zákona).
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 12 živ. zákona).

A - Výpis z živnostenského rejstříku přes živnostenský úřad

Živnostenský rejstřík je souhrn údajů o podnikatelích (fyzických a právnických osobách, zahraničních osobách s pobytem na území ČR popř. organizačních složkách). O výpis z rejstříku lze žádat buď přes živnostenský úřad nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení situace přes živnostenský úřad.

A - Zrušení živnostenského oprávnění

Fyzická i právnická osoba, která již nehodlá dále provozovat živnost může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

A - Žádost o koncesi (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. V případech vymezených živnostenským zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese"). Podnikatel (případně odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné (§ 6 ŽZ) a zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost (§ 27 ŽZ a přílohy č. 3 živnostenského zákona), u podnikatele (případně jeho odpovědného zástupce) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ) a musí být splněny další podmínky uvedené v živnostenském zákoně. Některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy.

B - Reklamace zboží

Reklamaci zboží lze uplatnit v kterékoli provozovně podnikatele, u kterého bylo zboží zakoupeno. Dokladem o zakoupení zboží je paragon.

B - Spotřebitelský ombudsman

Spotřebitelský ombudsman je systém spolupráce obecních živnostenských úřadů s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na ochranu spotřebitelů, jehož hlavním úkolem je nalezení efektivní pomoci oklamaným a zneužitým spotřebitelům, kteří se snaží domoci svých spotřebitelských práv.

B - Stížnost na podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat stížnost na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je oprávněn dohlížet na dodržování živnostenského a některých dalších zákonů a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

B - Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží, nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovnou je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší, než tři měsíce.
Provozovnou může být i prostor, kde jsou vykonávány pomocné práce, nebo prostory sloužící jako sklad.
Povinnost oznámit zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně neplatí pro mobilní provozovny a automaty.

C - Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem, podle zákona o zemědělství (zák.č. 252/1997 Sb.), je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Výpis z živnostenského rejstříku přes Czech POINT

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat buď na živnostenském úřadě nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení přes službu Czech POINT.
load