Jazyková verze: CZENDEPL

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání cestovního pasu

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní doklad s biometrickými prvky (CDBP) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 15 dnů, je mu vydáván pas bez biometrických prvků, který platí 6 měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o cestovní pas podává: - občan starší 15 let (do 18 let musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem) - zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce  se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník . Za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Zplnomocnění zástupce některé z výše uvedených osob, které jsou oprávněny k podání žádosti je možné pouze u pasů bez biometrických prvků.

Převzít cestovní pas musí osobně občan, kterému se doklad vydává, u dětí do 15 let zákonný zástupce (pěstoun), u osob jejichž svéprávnost je omezena zákonný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Cestovní pas ČR může být vydán pouze občanovi ČR na základě žádosti podané u úřadu příslušného k jeho vydání dle místa trvalého pobytu žadatele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o vydání cestovního pasu je možné pouze na úřadu příslušném k jeho vydání, dle trvalého bydliště občana, nebo na kterémkoliv zastupitelském úřadu, kromě konzulárního, vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
    úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 14:00 hodin
    1. sobota v měsíci 8:00 - 12:00 hodin
  • Dostanete-li se do kritické situace, související s činností správního odboru (např. vydání cestovního dokladu) pouze v čase mimo provozní dobu úřadu a vaše záležitost nesnese odkladu, můžete se ve zcela mimořádných případech obracet přímo na vedoucího odboru na telefonním čísle 602 411 304. Platí pouze pro občany s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou a jeho správním obvodu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz (u osob, kterým se občanský průkaz nevydává, jejich rodný list - předkládá se vždy) - u pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě 2 fotografie - doklady prokazující oprávněnost podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy - předchozí cestovní pas, pokud byl vydán (v případě, že je žádáno o další cestovní pas, je třeba odůvodnění žádosti)

Formuláře:

  • Žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě lze podat pouze na originálním tiskopisu. Jsou k dispozici na Magistrátu města v Komenského 8, na oddělení správních agend nebo v informačním centru. Žádosti o cestovní doklady s biometrickými prvky se tisknou z informačního systému.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými prvky vydaného ve lhůtě 30 dní je 600,- Kč, u dětí do 15 let 100,- Kč. U cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě je to 1 000,- Kč pro děti do 15 let a 1 500,- Kč nad 15 let.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými prvky je 30 dnů. Ve lhůtě do 15 dnů se vydávají pouze pasy bez biometrických prvků. Zastupitelský úřad má lhůtu k vyřízení CDBP 120 dní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Držitel cestovního pasu je povinen jej neprodleně vrátit, pokud se stal cestovní pas neplatným. Kdy je cestovní pas neplatný: - po uplynutí doby platnosti v něm uvedené, pokud držitel pozbyl státní občanství ČR, ohlášením jeho ztráty nebo odcizení - pokud orgán příslušný k jeho vydání rozhodl o jeho neplatnosti z důvodu, že držitel změnil podstatně svou podobu, - pokud obsahuje nesprávné údaje (např. změna příjmení po sňatku) nebo neoprávněně provedené změny, - je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost

Datum poslední aktualizace: 29.1.2015

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load