Jazyková verze: CZENDEPL

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.

Podmínky a postup řešení:

Žádost se tiskne z informačního systému a fotografie se pořizuje přímo při podání žádosti. Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan mladší 15 let, nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, kterému bude vydán OP bez údaje o trvalém pobytu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se na agendu osobních dokladů a předložit dosavadní OP nebo rodný list, případně další doklady např. po udělení SOČR nebo návratu z ciziny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 14:00 hodin
  1. sobota v měsíci 8:00 - 12:00 hodin

  Během měsíců července a srpna - letní provoz v pondělí a ve středu 8.00 - 11.30, 12.30 - 17 h

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- první občanský průkaz - rodný list (originál)

- před ukončením platnosti - dosavadní občanský průkaz

- ztráta, odcizení, poškození, zničení -  potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty), pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz) 

- ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR - rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu - doplnění nepovinných údajů - zápis titulu - originál diplomu

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

 • 50,- Kč za OP pro dítě do 15 let věku
 • 100 Kč  - vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, zničený či poškozený
 • Dalších 100,- Kč se vybírá při podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelné zóny při ztrátě, odcizení ... Tento OP se vydává pouze na dobu 1 měsíce a je podmíněn podáním žádosti o vydání OP se strojově čitelnou zónou.
 • 500,- Kč se vybírá za vydání eOP s kontaktním elektronickým čipem.
 • 100,- Kč se hradí za odblokování elektronické autentizace OP. 
 • 200,- Kč za vydání OP na vlastní žádost před ukončením doby platnosti delší než půl roku, doplnění titulu nebo vědecké hodnosti
 • 100,- Kč za odeslání OP k převzetí na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

Všechny správní poplatky se hradí před provedením úkonu, doklad o jejich úhradě se předkládá při podání žádosti.

 • Výměna z důvodu konce platnosti - správní poplatek se nevybírá

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vydáván ve lhůtě 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů obecnímu úřadu příslušnému k jeho vydání. Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne:

 •  kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 •  kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu
 • kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození
 •  obdržení oddacího listu
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
 • obdržení úmrtního listu manžela
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • kdy bylo rozhodnuto o jeho neplatnosti z důvodu, že obsahuje nesprávné údaje, případně došlo k podstatné změně podoby
 • požádat o vydání OP po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl 15 let

Datum poslední aktualizace: 14.6.2017

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load