Zápis z rady 31/2023

Zápis z 31. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 11. září 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, oddělení komunikace s veřejností

Markéta Krajčovičová, oddělení komunikace s veřejností

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 31. rady města v 8,00 hod.

Nepřítomni -- Ing. Petr Beitl, Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Osobně bylo přítomno 7 členů rady města z 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- bod na stůl č. 11) Dohoda o narovnání se společností as4u.cz

- bod na stůl č. 12) Řešení dopravy v klidu v Jablonci nad Nisou

- bod na stůl č. 13) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky

Program:

1) Schválení uzavření smluv o připojení objektu Podhorská čp.822/57 - "Info C"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

2) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

3) Peněžitý dar - humanitní odbor

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

4) Kultura Jablonec p. o. - Prodloužení nájmu Klubu Na Rampě

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

5) Poskytnutí peněžitého daru - Domov důchodců Velké Hamry

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

6) Poskytnutí peněžitého daru - Domov důchodců Jablonecké Paseky

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

7) Dary příspěvkovým organizacím

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce 3 balkonových sestav po vyhoření v objektu Palackého 65, Jablonec nad Nisou"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

9) Zahájení prací na Klimatické koncepci a záměr přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

10) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - "info M"

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

11) Dohoda o narovnání se společností as4u.cz - na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

12) Řešení dopravy v klidu v Jablonci nad Nisou - na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

13) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky - "Info M" - na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

14) Diskuze

Ing. Vele -- měla by proběhnout prezentace společnosti SmartPlan k bodu č. 12. Jsou zde přítomni kolegové z odborů magistrátu a Městské policie.

Program jednání byl schválen 7-0-0

1) Schválení uzavření smluv o připojení objektu Podhorská čp.822/57 - "Info C"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/423/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření šesti smluv o připojení objektu Podhorská čp.822/57 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.

2) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/424/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

- Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

3) Peněžitý dar - humanitní odbor

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/425/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro SH ČMS -- Sbor dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky, Pionýrů 4472/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60254980, ve výši 10 000 Kč na akci "29. ročník soutěže O malého Soptíka /požární sport/", dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2023/0759 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SH ČMS -- Sborem dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky, Pionýrů 4472/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60254980, v předloženém znění.

4) Kultura Jablonec p. o. - Prodloužení nájmu Klubu Na Rampě

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/426/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodloužení nájmu Klubu Na Rampě společnosti SUNDISK s.r.o. dle důvodové zprávy, tj. do 24. 9. 2023

5) Poskytnutí peněžitého daru - Domov důchodců Velké Hamry

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/427/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Domovu důchodců Velké Hamry, příspěvkové organizaci se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO 71220003, na zajištění vánočních aktivit pro klienty domova.

B. s c h v a l u j e

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2023/0812 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Domov důchodců Velké Hamry, Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO 71220003, v předloženém znění.

6) Poskytnutí peněžitého daru - Domov důchodců Jablonecké Paseky

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/428/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Domovu důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizaci, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14,466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, na vánoční dárkové balíčky a vánoční aktivity pro klienty domova.

B. s c h v a l u j e

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2023/0813 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Domov důchodců Jablonecké Paseky, Vítězslava Nezvala 87/14,466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, v předloženém znění.

7) Dary příspěvkovým organizacím

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/429/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejich charitativního projektu "SOS do školky" na školní rok 2023/2024 do vlastnictví příspěvkových organizací:

  • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ve výši 11 286 Kč,

  • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace ve výši 82 346 Kč dle důvodové zprávy.

B. s o u h l a s í

s tím, že v případě, že bude smlouva uzavřena po datu 11. 9. 2023, bude výše daru upravena dle podpisu darovací smlouvy.

C. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitelky příspěvkových organizací.

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce 3 balkonových sestav po vyhoření v objektu Palackého 65, Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- jedná se o časové rozložení zakázky na dvě části z důvodu technologií bez vlivu na finance.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/430/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce 3 balkonových sestav po vyhoření v objektu Palackého 65, Jablonec nad Nisou" s firmou KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o., se sídlem Nová 392, 460 10 Liberec, IČO: 02862492 dle důvodové zprávy

9) Zahájení prací na Klimatické koncepci a záměr přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

RNDr. Opočenská -- okomentovala předložený materiál dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/431/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

zahájení prací na Klimatické koncepci do roku 2030

B. u k l á d á

náměstkyni RNDr. Lence Opočenské zpracování návrhu do ZM k přistoupení SMJnN k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

10) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - "info M"

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/432/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Smlouvu č. 121110001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Odstranění černé skládky v ul. Janovská, Jablonec nad Nisou.

Příchod Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

11) Dohoda o narovnání se společností as4u.cz - na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/433/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d l a

uzavřít Dohodu o narovnání podle §1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů se společností as4u.cz s.r.o., IČO 28884035, se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, která se týká upravení práv a povinností při ukončení Smlouvy na dodání aplikace RMZM4U.

B. u k l á d á

JUDr. Marku Řeháčkovi, MPA, tajemníkovi magistrátu, zajistit uzavření Dohody o narovnání se společností as4u.cz s.r.o., IČO 28884035, se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6.

V jednání byl předřazen bod č. 13.

13) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky - "Info M" - na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- z časových důvodů byl materiál předložen na stůl, pracovalo se na zadávací dokumentaci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/435/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. Realizaci veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih".

  2. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih".

Na jednání RM se dostavili zástupci společnosti SmartPlan, Ing. Tomáš Janča, MBA a Ing. Roman Dostál, kteří měli k bodu č. 12 připravenou prezentaci.

Příchod Ing. Petr Beitl

12) Řešení dopravy v klidu v Jablonci nad Nisou - na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- situace ve městě s parkovacími automaty je poměrně havarijní a potřebujeme ji rychle vyřešit. Z tohoto důvodu jsem pozval zástupce společnosti SmartPlan na jednání rady města.

Ing. Janča -- představil společnost SmartPlan, zabývají se energetikou a dopravou, jsou konzultační společnost. Spolupracují s dopravní fakultou ČVUT, jsou členem České parkovací asociace, zakládají názory a návrhy na datech a faktech.

Problematika parkování -- problémy, které řeší Jablonec nad Nisou, jsou v dnešní době velice aktuální, a nejen zde. Na problém je potřeba se podívat objektivně, vypracovat analýzu. Jako konzultačně-inženýrská společnost předkládají fakta, která jsou však ne vždy populární.

Ing. Dostál -- kromě parkování společnost dělá více věcí v celém komplexu v rámci dopravního inženýrství. Představil různé projekty ve městech, kde se parkováním zabývali a zpracovávali projekty, jakým způsobem došli k určitým datům a co vše posuzovali a porovnávali v rámci dopravní infrastruktury a parkování.

Ing. Hamplová -- jak tyto podklady stárnou? V České Lípě jste říkali, že jste zpracovávali projekt v roce 2021?

Ing. Dostál -- od té doby se to tam až tak nezměnilo, ale bylo by dobré to pozměnit asi po 5 letech, aby data byla aktuální.

MgA. Chuchlík -- my máme data z plánu městské mobility, při našich setkání jste poukazovali na problematičnost, že data byla získána v době covidu.

Ing. Dostál -- plán městské mobility vznikl v době covidu, a v zimním období, takže to neposkytuje data, které jsou pro nás relevantní a směrodatná. Musí se jednat o data získaná v běžném období -- prázdniny, svátky, běžný pracovní den, v období dopravních uzavírek.

Ing. Janča -- musí se jednat o vzorky, které dají objektivní informaci. Dobrým příkladem je Jihlava, kde intenzivně pracovali na systému na celém území asi 3 roky. Vytvořili asi 5 pracovních skupin, 3 pracovní úvazky. Výsledkem je, že mají funkční komunikační a orientační systém.

Oba zástupci společnosti dále seznámili přítomné s dalšími možnostmi řešení -- primární vnímané problémy, co chce a potřebuje město. Návrh řešení má 3 fáze -- základní analýza a studie proveditelnosti, analýza parkovacích potřeb, parkovací politika. V rozpočtu na roky příští, až do roku 2026, podrobně vysvětlili jednotlivé fáze přípravy na řešení. Upozornili, že pokud by se řešila pouze reálná aktuální potřeba, je to možné, nicméně do období plné realizace, kdy by zde mohl být funkční systém, občané zapomenou, že byly problémy s parkovacími automaty, a město narazí na problémy, které byly v úplných počátcích.

Dále se diskutovalo o shrnutí mezi minimální a optimální variantou, Ing. arch. Klápště upozornil, že se připravují 2 koncepční dokumenty, které by využily i data z této analýzy. Zástupci společnosti doporučili vytvořit pasport celého území města, průzkum se může poté dělat v určitých částech města dle potřeby.

Po ukončení prezentace primátor města poděkoval zástupcům společnosti SmartPlan a nadále pokračovala diskuze radních s pracovníky odborů magistrátu.

Proběhla diskuze o parkovacích automatech, pořízení nových, modernějších a jejich umístění po městě. V nedávné době se uskutečnily prezentace asi od dvou společností, které nabízí nové automaty, a působí i ve městech, kde společnost SmartPlan zpracovala studii. V současné době je požadováno, je vyřešit co nejdříve, rok 2026 je poměrně dlouhé období. Podklady pro zhodnocení situace v parkování může v současné době poskytnout odbor technický, Městská policie, něco již je zpracováno projektanty, na problematice parkování pracuje i kancelář městské architektury, ovšem není to v takovém rozsahu, jako nabízí společnost SmartPlan. Společnost nabízí komplexní pohled na celé město a průzkumy budou provádět opakovaně.

Proběhla diskuze, pro jakou variantu návrhu unesení se přiklonit, primátor města doporučil hlasovat o variantě A.

A. V a r i a n t a I

schvaluje

Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování I. fáze řešení dopravy v klidu v Jablonci nad Nisou dle přiložené nabídky „Základní analýza a studie proveditelnosti" společnosti SmartPlan s.r.o., Pražského povstání 758/9, Praha 4, IČO 02474743 za cenu celkovou cenu 400 000 Kč bez DPH, tj. 484 000 Kč vč. DPH.

B. V a r i a n t a I I

schvaluje

Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování řešení dopravy v klidu v Jablonci nad Nisou dle přiložené nabídky společnosti SmartPlan s.r.o., Pražského povstání 758/9, Praha 4, IČO 02474743 za cenu celkovou cenu 1 900 000 Kč bez DPH, tj. 2 299 000 Kč vč. DPH.

Hlasování o variantě A 9-0-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ RM/434/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování I. fáze řešení dopravy v klidu v Jablonci nad Nisou dle přiložené nabídky „Základní analýza a studie proveditelnosti" společnosti SmartPlan s.r.o., Pražského povstání 758/9, Praha 4, IČO 02474743 za cenu celkovou cenu 400 000 Kč bez DPH, tj. 484 000 Kč vč. DPH.

Bod č. 13) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky byl již projednán.

14) Diskuze

Nebyla žádná diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,40 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

Vytvořeno 15.9.2023 7:59:51 | přečteno 38x | Petr Vitvar
load