Zápis z rady 17/2023

Zápis z 17. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 15. května 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Omluven:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Stálí přísedící: JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Vzhledem k nepřítomnosti primátora města Ing. Miloše Veleho se ujal vedení rady města náměstek primátora MgA. Jakub Chuchlík, který zahájil jednání 17. rady města v 8,00 hod.

Omluvil Ing. Miloše Veleho.

Osobně bylo přítomno 5 členů rady města, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojil Mgr. Jaroslav Šída. Přítomno bylo 6 radních.

MgA. Chuchlík seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- bod na stůl č. 13) Rámcová smlouva Telmo

- bod na stůl č. 14) Změny ve složení komise cestovního ruchu

Program:

1) Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bezbariérového bytu

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 1" a udělení souhlasu s přímou výplatou pojistnéh plnění

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. "Info Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

4) Objekt U Přehrady 3196/4 - ukončení nájemní smlouvy "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

5) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info K, N, P, R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

6) Věcná břemena "Info C,Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

7) Pronájem pozemků Info "C,M,Š,V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

8) Zveřejnění záměru majetkoprávních úkonů Info "P,Š,V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

9) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

10) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2022

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora Ing. Miloš Vele, primátor

11) Změna Organizačního řádu MMJN

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

12) Dodatek ke smlouvě č. SD/2022/0645 o Internetové konektivitě a připojení do CMS -- navýšení internetové konektivity

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

13) Rámcová smlouva Telmo - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

14) Změny ve složení komise cestovního ruchu - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

15) Diskuze

Ing. Roubíček -- na jednání RM byl pozván statutární zástupce HC Vlci pan Klámrt, který se z pracovních důvodů omluvil. Problematiku zaledování probereme na jednání PoPoPo.

Program jednání byl schválen 6-0-0

Příchod Ing. Beitl

1) Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bezbariérového bytu

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

MgA. Chuchlík -- podle čeho se Komise humanitní a sociální péče rozhodne?

Ing. Hamplová -- má svoje kritéria.

Paní Jodasová -- toto je bezbariérový byt, je v jiném režimu. S kolegyní ze sociálního odboru se osobně sejdeme se žadateli v jejich bytech a posoudíme jejich požadavek.

MgA. Chuchlík -- v materiálu podle fotek to tam nevypadá jako kuchyň vhodná pro vozíčkáře.

Paní Jodasová -- kuchyň je klasická, hlavně jsme řešili koupelnu.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/234/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

v y h l a š u j e

výběrové řízení na pronájem bezbariérového bytu v objektu Široká 22/4788 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy s tím, že výše nájemného u bytu č. 1 v objektu Široká 22/4788 činí 80 Kč/m2/měsíc

Příchod Ing. arch. Skalická

2) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 1" a udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Kozák -- komentář dle důvodové zprávy.

MgA. Chuchlík -- podobný bod jsme měli k sauně.

Mgr. Kozák -- to bylo k sanační práci, odstranění následků požáru, nyní to je obnova.

Ing. Roubíček -- při místním šetření na místě jsme se domluvili, že se v rámci rekonstrukce provedou určitá zlepšení, která byla již potřeba.

Ing. Beitl -- vše to pokryje pojišťovna?

Mgr. Kozák -- ano, likvidátor z pojišťovny odsouhlasil rozpočet.

Ing. arch. Skalická -- ten položkový rozpočet musel podle něčeho být stanoven. Zkontroloval někdo ty ceny?

Mgr. Kozák -- udělaly se kompletně výměry, resp., nejprve je vypracoval zástupce pojišťovny, ceny se stanovovaly standardní. Všechny položky se procházely a o ceně se diskutovalo.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/235/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 4586/1, st.p.č. 4382, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou ", firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062 za cenu 1 122 259,- Kč bez DPH 21 %, což činí 1 357 933,- Kč s DPH 21 %, dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo.

C. s c h v a l u j e

udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění pojistné události č. 8519619 - opravy v areálu Střelnice, LA hala - sauna v Jablonci nad Nisou ze dne 10. 2. 2023 na bankovní účet číslo 1001071817/5500 zhotovitele díla firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062, dle přiložené důvodové zprávy.

D. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, k podpisu souhlasu s přímou platbou.

3) Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. "Info Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/236/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 5 - 2003-OF/OMP ze dne 31. 10. 2002 (ve znění dodatků č. 1-3), uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 254 34 411. Dodatkem č. 4 bude zúžen předmět pronájmu, a to tak že v nájmu zůstává část p. p. č. 1343/2 o výměře 5 414 m2, v k. ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.**

4) Objekt U Přehrady 3196/4 - ukončení nájemní smlouvy "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. arch. Klápště -- budeme mít dům, který je prázdný, zamýšleli jsme se, co s ním?

Ing. Hamplová -- zamýšleli jsme se, na PoPoPo sdělím, k čemu jsme na odboru došli.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/237/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

a) ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 672-2002-OF/OMP ze dne 9.12.2002, uzavřené mezi Svobodnou základní školou, o.p.s. se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 250 48 350 a statutárním městem Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31.8.2023.

b) ukončení smlouvy č. 44-199-OF/OMP ze dne 9.4.1999 na pronájem části pozemku p. p. č. 1043/1, díl „a" a na části pozemku p. p. č. 1046/1, díl „b", vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, uzavřené mezi Svobodnou základní školou, o.p.s. se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 250 48 350 a statutárním městem Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31.8.2023.

V jednání byl předřazen bod č. 13.

13) Rámcová smlouva Telmo - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Byl přítomen zpracovatel materiálu Bc. Tomáš Svačina, DiS., z Městské policie.

MgA. Chuchlík -- minule jsme materiál stáhli z jednání RM, protože k němu nebylo vysvětlení, nyní je doplněna důvodová zpráva.

Bc. Svačina -- rámcová smlouva se společností TELMO je dána tím, že je potřeba zajistit určitou kompatibilitu systému a zaručit bezpečnost přenosu dat. Máme v tuto chvíli 33 kamer, z toho přenos ze 13 kamer běží vzduchem. V minulosti, když výběrové řízení vyhrála firma z Brna, i když je TELMO pustilo do systému, nebyli schopni zakázku dokončit a smlouvu jsme museli vypovědět.

MgA. Chuchlík -- rámcová smlouva má nějaké zákonné trvání, vyplývající z objemu zakázky, tady to je jeden rok. Co bude po tom roce? Připravuje se nějaké výběrové řízení, nebo koncept, jak vybírat ty dodavatele?

Bc. Svačina -- končí plán rozvoje, který se vypracoval v roce 2019, víceméně máme cíle splněny, ještě se bude něco řešit letos. Chceme nechat ve spolupráci s Policií ČR vypracovat plán na dalších 5 let. Na základě toho, že rámcová smlouva po roce skončí, vyhodnotíme, jak budeme pokračovat. Pravděpodobně počítáme s tím, že se bude uzavírat další rámcová smlouva s touto firmou. V tuto chvíli je kamerový systém už natolik objemný, že potřebujeme nějakého garanta. Zkušenost se společností TELMO je taková, že jsou schopni zajistit servis a bezpečnost v celém systému tak, jak požadujeme.

MgA. Chuchlík -- prakticky tomu rozumím, ale bohužel začneme asi narážet na zákon, že to prodlužování rámcové smlouvy začne být problematické.

Pan Svačina -- to jsme řešili s právním oddělení, které vypracovalo tuto smlouvu, abychom se vešli do zákonného rámce. V tuto chvíli víme, jak pokračovat z hlediska bezpečnosti, co požadujeme my, jako Městská policie, a Policie ČR. Chybí nám však za město nějaký koordinátor, v loňském roce jsme vyměnili ovládací platformu, která nám umožňuje nějaké inteligentní funkce, ale nevíme zakázku z města, co bude potřeba v rámci Smart city.

Ing. arch. Klápště -- vrátím se k diskuzi na začátku -- co tam je za technický problém? Za mě to, že to nedokáže zprovoznit jedna firma, která to zrovna vyhrála, pro mě není argument, že to není úplně možné.

Bc. Svačina -- na městský kamerový systém musíte nahlížet jako na ucelený systém. V momentu, kdy do kamerového systému vstoupí jiná firma, tak část toho systému musíte nechat servisovat tou jinou firmou. My jsme na to byli připraveni, 30 kamer by servisovalo TELMO a jednu kameru, včetně přenosu, by musela servisovat firma, která by to vyhrála. Postupem času bychom se ale mohli dostat do bodu, kdy u těch kamer to pokaždé vyhraje jiná firma, tzn., že 30 kamer by servisovala každá firma jako svoji.

MgA. Chuchlík -- ale toto není smlouva na servis.

Bc. Svačina -- ne není, ale když umístíte kameru, musíte zajisti i přenos, který je vždy součástí té smlouvy ke kameře -- zajistit bezpečný přenos do našeho systému.

MgA. Chuchlík -- ale TELMO řeší jen samotný kamerový bod a napojení.

Bc. Svačina -- TELMO má VPN, která to přenese na naše operační středisko a spravují náš systém na služebně.

Ing. arch. Klápště -- ptám se na to proto, že v okamžiku, kdy bude mít TELMO nějaký problém, tak na to nikdo jiný nedokáže cokoliv připojit, což evokuje důvodová zpráva. Měly by to být nějaké oddělené části. Zajímalo by mě, co je na té jedné kameře tak zvláštní, že to vyžaduje přístup té jedné konkrétní firmy?

Bc. Svačina -- nejdůležitější je ten přenos, dostat signál z kamery na operační středisko.

Ing. arch. Klápště -- to chápu, že chceme mít u jedné firmy, zároveň to je něco, co u operátora dokáže objednat jiná firma.

Bc. Svačina -- to právě nejde, protože oni to nemají tak, že nekoupí normální sim kartu u operátora, ale mají nasmlouvané přímo datové karty, které přenášejí ten signál.

Ing. arch. Klápště -- myslel jsem to tak, že to je mobilní operátor, který je velký, funguje pod nějakou legislativou a není to odvislé od toho, že má smlouvu zrovna s TELMEM. Mně šlo ale o to, co je na té kameře tak zvláštní, že musíme jako dodavatele mít TELMO. Jestli tam doprogramovávají nějaké věci, kódování na zabezpečení, apod.?

Bc. Svačina -- jako jedni z mála jsou schopni garantovat, když kameru nainstalují, že bude komunikovat s naším systémem. Nejde to koupit jakoukoliv kameru a nainstalovat, aby komunikovala se systémem.

MgA. Chuchlík -- co přesně si v rámci této smlouvy tedy kupujeme? Je to tedy 4. etapa, a dobudováváme body v těchto místech?

Bc. Svačina -- v rámci 4. etapy máme naplánováno výměnu 8 kamer, kde máme zbytek analogových, takže výměnu za digitální. Nakoupí se další 2 mobilní kamery, které v případě nějakého bezpečnostního problému jsme schopni během půl hodiny nainstalovat a zajistit přenos. V rámci rozvoje chceme integrovat všechna městská sportoviště do městského kamerového systému.

MgA. Chuchlík -- ve smlouvě ani v důvodové zprávě to takto přesně, jak to nyní říkáte, není. Proč používáme institut té rámcové smlouvy?

Bc. Svačina -- protože to plánujeme aktuálně podle potřeby během roku, záleží na tom, jestli ty peníze na revitalizaci dostaneme. Během roku poté plánujeme, které kamery konkrétně budeme dělat, musíme zajistit jejich 5letý servis.

MgA. Chuchlík -- takže jste v tom flexibilní a místo nákupu jednoho bodu zaplatíte servis, který je potřeba?

Bc. Svačina -- ano, přesně tak.

MgA. Chuchlík -- takže za rok zde bude smlouva, která pokryje spolupráci na přepojování kamer na novu síť po vysoutěžení nového poskytovatele?

Bc. Svačina -- ano.

Ing. arch. Klápště -- na tom co dál mě znervózňuje to, že já bych zde rád měl člověka, který dokáže říci, proč to tak je, kde je problém v tom propojení, v čem je potenciální závislost na té jedné firmě a jestli je nevyhnutelná. Takového odborníka zde nemáme.

MgA. Chuchlík -- nemáme, ale ta rámcová smlouva se používá právě pro tu flexibilní správu, nikoliv servis, což je jiná smlouva. Chápu to, že se jedná o jakýsi nouzový stav, který musíme překlenout touto smlouvou a během trvání této smlouvy bychom měli získat všechny informace, jak postupovat do budoucna.

Ing. arch. Klápště -- pouze deklaruji, že pokud za rok zase uslyšíme, že tam je nějaký problém, kterému nikdo nerozumí, tak budu mít dost problém pro to zvednout ruku.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/246/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve formě uzavření rámcové smlouvy o dílo na revitalizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Jablonec nad Nisou se společnosti TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00, Praha 10, IČO: 473 07 781, ve znění návrhu dle přílohy usnesení, přičemž skutečně uhrazená cena za dodávky nebo služby stejného druhu dle předmětu díla příslušné rámcové smlouvy nesmí během předcházejících 12 měsíců přesáhnout 2.000.000,- Kč bez DPH.

Dále se pokračovalo dle schváleného programu.

5) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info K, N, P, R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/238/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 zastoupenou společností TOSAN Praha s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO 24135739 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 27, 1168, 1166 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat telekomunikační vedení včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č 27, 1168, 1166 vše v k.ú. Proseč nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „SPP: 11010-108865, 0469/22 BTA-A trasa JNPRO-LIYCA_OK".

 2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28628250 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, Proseč výměna TR, RNN, kNN, IV-12-4023621".

 3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností SHEL ENERGO, s.r.o., Sokolovská 839/31c, 460 01 Liberec, IČO 25477889 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, V Nivách -- kNN smyčka, IV-12-4024034".

 4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností SHEL ENERGO, s.r.o., Sokolovská 839/31c, 460 01 Liberec, IČO 25477889 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, Zemědělská -- kNN SR402, IV-12-4024118".

 5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností JZ 2022 s.r.o., Arbesova 3371/14, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 17052394 ke stavbě vodovodního řadu v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 852 v k.ú. Rýnovice, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469 (budoucí oprávněný) a společností JZ 2022 s.r.o., se sídlem Arbesova 3371/14, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 17052394 (investor) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 6. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností TOMEX a Novák, s.r.o., Rychnovská 243, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO 62240561 ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 937/1, 730/1 a 940/1 vše v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 745/1 a 745/15 vše v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 937/1, 730/1, 940/2 vše v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 745/1 a 745/15 vše v k.ú. Kokonín se společností TOMEX a Novák, s.r.o., se sídlem Rychnovská 243, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO 62240561, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 7. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s V. S., bytem .Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro objekt na p.p.č. 1726/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu na p.p.č. 1726/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s V. S., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu na p.p.č. 1726/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s V. S., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 8. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s P. F. a J. F., oba bytem . Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 939 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 737/11 a st.p.č. 925 vše v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 939 v k.ú. Kokonín k p.p.č. 737/11 v k.ú. Kokonín a k novostavbě rodinného domu na st.p.č. 925 ve vlastnictví P. F. a J. F., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), každý vlastní ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 a k stavbě rodinného domu postaveného na st.p.č. 925 ve společném jmění manželů P. F. a J. F., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

6) Věcná břemena "Info C,Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/239/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2428/1, 1468/56, 2427 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Z-Reko MS Jablonec n.N. -- Vysoká p.p.č. 1474/1, č. 7700104672".

 2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku k vsakovací jímce včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky k vsakovací jímce v p.p.č 1719/2 a 930/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k st.p.č. 205/1 a 205/3, jejíž součástí je stavba č.p. 7 a st.p.č. 205/3, jejíž součástí je stavba č.p. 7 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s MUDr. P. K. a G. K., oba bytem . Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

B. m ě n í

usnesení č. 388/2018/A.11. ze dne 6.9.2018, a to tak, že jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena ve výši 2 000 Kč (osvobozeno od DPH) dle ceníku povinné osoby. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

7) Pronájem pozemků Info "C,M,Š,V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- u mšenského parku (B1), kdy neschvalujeme vyšší nájem, který nám stát vyměřil, tak to chápu. Pozemek je v zastavitelné ploše, a je tam poznámka, že se udělá změna, ale nevyplývá z toho, co by se s ním mělo dělat dál. To si někdo vezme na starost?

Ing. Roubíček -- mělo by to převzít uzemní plánování.

Ing. arch. Klápště -- takže bych to dostal jako úkol dát to předložit na výbor?

Proběhla diskuze o doplnění usnesení, byl přidán podbod C.

RNDr. Opočenská -- u restaurace Radnice -- musí mít tu zahrádku ohrazenou?

MgA. Chuchlík -- mě osobně vadí to ohrazení, ale předpokládám, že to je předmětem manuálu pro pronájem.

Ing. Roubíček -- ty ploty používáme na vyhraničení pozemku záboru veřejného prostranství.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/240/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. pronájem části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČO 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč/m2/den.

 2. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 32N12/12 (č. 322-2021-OÚaHR) ze dne 15.6.2012, která je uzavřena Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, IČO 1312774 a to tak, že nájemné bude jednostranně zvyšováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející běžný rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění.

B. n e s c h v a l u j e

 1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 149N08/12 (č. 909-2008-FaM/OMP) ze dne 29.12.2008, která je uzavřena Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, IČO 1312774.

 2. pronájem p.p.č. 1864 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem nesouhlasu je stanovisko městského architekta.

C. u k l á d á

Ing. arch. Petru Klápště, Ph.D., určenému zastupiteli v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace komunikujícího za statutární město Jablonec nad Nisou s úřadem územního plánování, předložit na výbor pro územní plánování, rozvoj a dopravu podnět na změnu územního plánu z vlastního podnětu u p.p.č. 298/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou o výměře 1387 m2.

8) Zveřejnění záměru majetkoprávních úkonů Info "P,Š,V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/241/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 304/6 o výměře 238 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady.

 2. zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 942 o výměře 26 m2, st.p.č. 943 o výměře 26 m2, st.p.č. 944 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro vlastníka staveb bez čp/če Stavební bytové družstvo Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO 42170.

 3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2265/28 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek je zařazen do skupiny D) -- ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

9) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/242/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Kultura Jablonec, p. o.

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čs. armády 37, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Dům dětí a mládeže Vikýř, Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

10) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2022

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/243/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2022 dle důvodové zprávy vč. rozdělení výsledku hospodaření:

 1. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - výsledek hospodaření ve výši 78 560,80 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 2. Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 9 447,15 Kč převést v členění 8 447,15 Kč do rezervního fondu a 1 000 Kč do fondu odměn;

 3. Kultura Jablonec, p. o. - výsledek hospodaření - ztrátu ve výši 2 477 372,36 Kč pokrýt částečně z rezervního fondu ve výši 393 055,64 Kč, zbývající část ve výši 2 084 316,72 Kč zaúčtovat na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období;

 4. Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 41 246,71 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 5. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - výsledek hospodaření ve výši 5 691 168,71 Kč využít ke krytí ztrát minulých let;

 6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 74 837,46 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 37 432,43 Kč převést v členění 34 432,43 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn;

 8. Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 61 029,22 Kč převést v členění 58 029,22 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn;

 9. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 191 824,99 Kč převést v členění 181 824,99 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;

 10. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 45 944,71 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 11. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 38 776,64 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 12. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 212 319,36 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 13. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 101 301,03 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 88 360,02 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 33 373,42 Kč převést v členění 30 373,42 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn;

 16. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 204 733,59 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 17 476,58 Kč využít ke krytí ztráty minulých let;

 18. Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 5 313,11 Kč převést v členění 4 313,11 Kč do rezervního fondu a 1 000 Kč do fondu odměn;

 19. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 109 685,57 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 20. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 77 243,16 Kč převést v členění 72 243,16 Kč do rezervního fondu a 5 000 Kč do fondu odměn;

 21. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 120 277, 20 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 22. Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 151 287,07 Kč převést v členění 141 287,07 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;

 23. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 117 917,84 Kč převést v členění 115 917,84 Kč do rezervního fondu a 2 000 Kč do fondu odměn;

 24. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 136 592,03 Kč převést v členění 131 592,03 Kč do rezervního fondu a 5 000 Kč do fondu odměn;

 25. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 240 517,50 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 26. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 233 063,23 Kč převést v členění 227 063,23 Kč do rezervního fondu a 6 000 Kč do fondu odměn;

 27. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 19 720,17 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 28. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 102 654,57 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 29. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 31 226,29 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 30. Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 168 441 Kč převést v členění 158 441 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;

 31. Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 271 404,82 Kč převést v členění 261 404,82 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;

 32. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 21 493,91 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;

 33. Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 602,92 Kč převést v plné výši do rezervního fondu.

11) Změna Organizačního řádu MMJN

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/244/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s t a n o v u j e

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 1. červnu 2023 na 339 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 250 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 89 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce),

B. s c h v a l u j e

 1. s účinností k 1. červnu 2023 přílohu č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou (systematizace pozic), která nahrazuje přílohu č. 3 platnou od 3.4.2023, přičemž změna spočívá ve

  • zrušení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 10.0.6 na Odboru technickém

  • zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 14.1.3 na Oddělení cirkulární ekonomiky na Odboru městské ekologie

  • zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 14.1.4 na Oddělení cirkulární ekonomiky na Odboru městské ekologie

  • zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 9.4.6 na Oddělení právním a veřejných zakázek na odboru Kancelář primátora

 2. s účinností k 1. červnu 2023 přílohu č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou (funkční náplně odborů), která nahrazuje přílohu č. 1 platnou od 1.2.2023

C. u k l á d á

JUDr. Markovi Řeháčkovi, MPA, tajemníkovi MMJN, vydat nové znění přílohy č. 1 a 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválených změn,

12) Dodatek ke smlouvě č. SD/2022/0645 o Internetové konektivitě a připojení do CMS -- navýšení internetové konektivity

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

MgA. Chuchlík -- máme nějakou korekci, že ta cena je správně?

JUDr. Řeháček -- pan Hruška, vedoucí oddělení informačních technologií, si dělá poptávková řízení, cenu si ověřuje.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/245/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku ke smlouvě č. SD/2022/0645 o Internetové konektivitě a připojení do CMS, který upravuje následující parametry:

Kapacita dedikované přípojky (symetrické): 200 Mbit/s

Pravidelná měsíční cena za přípojku a sjednanou úroveň kvality: 8 650 Kč

Bod č. 13) Rámcová smlouva Telmo byl již projednán

14) Změny ve složení komise cestovního ruchu - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/247/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

rezignaci RNDr. Lenky Opočenské (navržena Společně pro Jablonec) na funkci předsedkyně i člena komise cestovního ruchu,

B. j m e n u j e

Ing. Janu Hamplovou (navržena Starostové pro Liberecký kraj) předsedkyní komise cestovního ruchu.

15) Diskuze

Nebyla žádná diskuze a MgA. Jakub Chuchlík ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,44 hodin.

MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

Ing. Jana Hamplová
náměstkyně primátora

Vytvořeno 22.5.2023 8:40:12 | přečteno 34x | Petr Vitvar
load