Usnesení rady 17/2023

Usnesení z 17. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 15.05.2023. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/234/2023

A. vyhlašuje

výběrové řízení na pronájem bezbariérového bytu v objektu Široká 22/4788 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy s tím, že výše nájemného u bytu č. 1 v objektu Široká 22/4788 činí 80 Kč/m2/měsíc

RM/235/2023

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 4586/1, st.p.č. 4382, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou ", firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062 za cenu 1 122 259,- Kč bez DPH 21 %, což činí 1 357 933,- Kč s DPH 21 %, dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo.
 

C. schvaluje

udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění pojistné události č. 8519619 - opravy v areálu Střelnice, LA hala - sauna v Jablonci nad Nisou ze dne 10. 2. 2023 na bankovní účet číslo 1001071817/5500 zhotovitele díla firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062, dle přiložené důvodové zprávy.
 

D. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, k podpisu souhlasu s přímou platbou.
 

RM/236/2023

A. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 5 - 2003-OF/OMP ze dne 31. 10. 2002 (ve znění dodatků č. 1-3), uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 254 34 411. Dodatkem č. 4 bude zúžen předmět pronájmu, a to tak že v nájmu zůstává část p. p. č. 1343/2 o výměře 5 414 m 2, v k. ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.
 
 

RM/237/2023

A. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 672-2002-OF/OMP ze dne 9.12.2002, uzavřené mezi Svobodnou základní školou, o.p.s. se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 250 48 350 a statutárním městem Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31.8.2023.
b) ukončení smlouvy č. 44-199-OF/OMP ze dne 9.4.1999 na pronájem části pozemku p. p. č. 1043/1, díl „a“ a na části pozemku p. p. č. 1046/1, díl „b“, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, uzavřené mezi Svobodnou základní školou, o.p.s. se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 250 48 350 a statutárním městem Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31.8.2023.
 
 

RM/238/2023

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063  zastoupenou společností TOSAN Praha s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO 24135739 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 27, 1168, 1166 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat telekomunikační vedení včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č 27, 1168, 1166 vše v k.ú. Proseč nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „SPP: 11010-108865, 0469/22 BTA-A trasa JNPRO-LIYCA_OK“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28628250 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, Proseč výměna TR, RNN, kNN, IV-12-4023621“.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností SHEL ENERGO, s.r.o., Sokolovská 839/31c, 460 01 Liberec, IČO 25477889 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, V Nivách - kNN smyčka, IV-12-4024034“.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností SHEL ENERGO, s.r.o., Sokolovská 839/31c, 460 01 Liberec, IČO 25477889 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, Zemědělská - kNN SR402, IV-12-4024118“.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností JZ 2022 s.r.o., Arbesova 3371/14, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 17052394 ke stavbě vodovodního řadu v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 852 v k.ú. Rýnovice, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469 (budoucí oprávněný) a společností JZ 2022 s.r.o., se sídlem Arbesova 3371/14, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 17052394 (investor) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností TOMEX a Novák, s.r.o., Rychnovská 243, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO 62240561 ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 937/1, 730/1 a 940/1 vše v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 745/1 a 745/15 vše v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 937/1, 730/1, 940/2 vše v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 745/1 a 745/15 vše v k.ú. Kokonín se společností TOMEX a Novák, s.r.o., se sídlem Rychnovská 243, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO 62240561, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s V***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro objekt na p.p.č. 1726/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu na p.p.č. 1726/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s V***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu na p.p.č. 1726/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s V***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s P***** F***** a J***** F*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 939 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 737/11 a st.p.č. 925 vše v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 939 v k.ú. Kokonín k p.p.č. 737/11 v k.ú. Kokonín a k novostavbě rodinného domu na st.p.č. 925 ve vlastnictví P***** F***** a J***** F*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), každý vlastní ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 a k stavbě rodinného domu postaveného na st.p.č. 925 ve společném jmění manželů P***** F***** a J***** F*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM/239/2023

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2428/1, 1468/56, 2427 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Z-Reko MS Jablonec n.N. - Vysoká p.p.č. 1474/1, č. 7700104672“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku k vsakovací jímce včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky k vsakovací jímce v p.p.č 1719/2 a 930/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k st.p.č. 205/1 a 205/3, jejíž součástí je stavba č.p. 7 a st.p.č. 205/3, jejíž součástí je stavba č.p. 7 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s MUDr. P***** K***** ***** a G***** K*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
B. mění
usnesení č. 388/2018/A.11. ze dne 6.9.2018, a to tak, že jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena ve výši 2 000 Kč (osvobozeno od DPH) dle ceníku povinné osoby. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/240/2023

A.1 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČO 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč/m 2/den.
A.2 schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 32N12/12 (č. 322-2021-OÚaHR) ze dne 15.6.2012, která je uzavřena Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, IČO 1312774 a to tak, že nájemné bude jednostranně zvyšováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející běžný rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění.
B.1 neschvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 149N08/12 (č. 909-2008-FaM/OMP) ze dne 29.12.2008, která je uzavřena Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, IČO 1312774.
B.2 neschvaluje
pronájem p.p.č. 1864 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem nesouhlasu je stanovisko městského architekta.
C. ukládá

Ing. arch. Petru Klápště, Ph.D., určenému zastupiteli v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace komunikujícího za statutární město Jablonec nad Nisou s úřadem územního plánování, předložit na výbor pro územní plánování, rozvoj a dopravu podnět na změnu územního plánu z vlastního podnětu u p.p.č. 298/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou o výměře 1387 m 2.

RM/241/2023

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 304/6 o výměře 238 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 942 o výměře 26 m 2, st.p.č. 943 o výměře 26 m 2, st.p.č. 944 o výměře 28 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro vlastníka staveb bez čp/če Stavební bytové družstvo Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO 42170.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2265/28 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

RM/242/2023

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Kultura Jablonec, p. o.
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čs. armády 37, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže Vikýř, Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

  

RM/243/2023

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2022 dle důvodové zprávy vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1.  Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - výsledek hospodaření ve výši 78 560,80 Kč  převést v plné výši do rezervního fondu;
2.  Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 9 447,15 Kč  převést v členění 8 447,15 Kč do rezervního fondu a 1 000 Kč do fondu odměn;
3.  Kultura Jablonec, p. o. - výsledek hospodaření - ztrátu ve výši 2 477 372,36 Kč pokrýt částečně z rezervního fondu ve výši 393 055,64 Kč, zbývající část ve výši 2 084 316,72 Kč zaúčtovat na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období;
4.  Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 41 246,71 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
5.  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - výsledek hospodaření ve výši 5 691 168,71 Kč využít ke krytí ztrát minulých let;
6.  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 74 837,46 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
7.  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 37 432,43 Kč převést v členění 34 432,43 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn;
8.  Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 61 029,22 Kč převést v členění 58 029,22 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn;
9.  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 191 824,99 Kč převést v členění 181 824,99 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;
10. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 45 944,71 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
11. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 38 776,64 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
12. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 212 319,36 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
13. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 101 301,03 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 88 360,02 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 33 373,42 Kč převést v členění 30 373,42 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn;
16. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 204 733,59 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 17 476,58 Kč využít ke krytí ztráty minulých let;
18. Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 5 313,11 Kč převést v členění 4 313,11 Kč do rezervního fondu a 1 000 Kč do fondu odměn;
19. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 109 685,57 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
20. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 77 243,16 Kč převést v členění 72 243,16 Kč do rezervního fondu a 5 000 Kč do fondu odměn;
21.  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 120 277, 20 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
22. Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 151 287,07 Kč převést v členění 141 287,07 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;
23. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 117 917,84 Kč převést v členění 115 917,84 Kč do rezervního fondu a 2 000 Kč do fondu odměn;
24. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 136 592,03 Kč převést v členění 131 592,03 Kč do rezervního fondu a 5 000 Kč do fondu odměn;
25. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 240 517,50 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
26. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 233 063,23 Kč převést v členění 227 063,23 Kč do rezervního fondu a 6 000 Kč do fondu odměn;
27. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 19 720,17 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
28. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 102 654,57 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
29. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 31 226,29 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
30. Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 168 441 Kč převést v členění 158 441 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;
31. Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 271 404,82 Kč převést v členění 261 404,82 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;
32. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 21 493,91 Kč převést v plné výši do rezervního fondu;
33. Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 602,92 Kč převést v plné výši do rezervního fondu.
 

RM/244/2023

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 1. červnu 2023 na 339 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 250 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 89 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce),

B.1 schvaluje

s účinností k 1. červnu 2023 přílohu č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou (systematizace pozic), která nahrazuje přílohu č. 3 platnou od 3.4.2023, přičemž změna spočívá ve
- zrušení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 10.0.6 na Odboru technickém
- zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 14.1.3 na Oddělení cirkulární ekonomiky na Odboru městské ekologie
- zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 14.1.4 na Oddělení cirkulární ekonomiky na Odboru městské ekologie
- zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 9.4.6 na Oddělení právním a veřejných zakázek na odboru Kancelář primátora

B.2 schvaluje

s účinností k 1. červnu 2023 přílohu č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou (funkční náplně odborů), která nahrazuje přílohu č. 1 platnou od 1.2.2023

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, MPA, tajemníkovi MMJN, vydat nové znění přílohy č. 1 a 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválených změn,

RM/245/2023

A. schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě č. SD/2022/0645 o Internetové konektivitě a připojení do CMS, který upravuje následující parametry:
Kapacita dedikované přípojky (symetrické): 200 Mbit/s
Pravidelná měsíční cena za přípojku a sjednanou úroveň kvality: 8 650 Kč

RM/246/2023

A. schvaluje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve formě uzavření rámcové smlouvy o dílo na revitalizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Jablonec nad Nisou se společnosti TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00, Praha 10, IČO: 473 07 781, ve znění návrhu dle přílohy usnesení, přičemž skutečně uhrazená cena za dodávky nebo služby stejného druhu dle předmětu díla příslušné rámcové smlouvy nesmí během předcházejících 12 měsíců přesáhnout 2.000.000,- Kč bez DPH.

RM/247/2023

A. bere na vědomí

rezignaci RNDr. Lenky Opočenské (navržena Společně pro Jablonec) na funkci předsedkyně i člena komise cestovního ruchu,

B. jmenuje

Ing. Janu Hamplovou (navržena Starostové pro Liberecký kraj) předsedkyní komise cestovního ruchu.

Vytvořeno 22.5.2023 8:41:49 | přečteno 55x | Petr Vitvar
load