Zápis z rady 09/2023

Zápis z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 13. března 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 9. rady města v 8,05 hod.

Osobně bylo přítomno 8 členů rady města z celkového počtu 9. Chyběl Mgr. Jaroslav Šída.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • bod č. 8) ZŠ Rychnovská 215 – sanace zdiva - schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky

  • bod č. 9) Vodovod I.etapa ul. Na Palouku, Horní – schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky

  • bod č. 10) Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové – ulice V Nivách a Cvrčkova – schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky

  • bod č. 11) Regenerace sídliště Šumava 1.etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká – schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky

  • bod č. 12) Zadávací dokumentace VZ na akci „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou“

  • bod č. 17) Schválení řešení bezpečnosti v souvislosti se zvládáním uprchlické krize

  • bod č. 18) Výroba pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou

  • bod č. 19) Luční 379/3 - podnájem kanceláře pro ČSAD Slaný, s.r.o.

  • bod č. 20) Mateřská škola U přehrady – navýšení kapacity MŠ Palackého – schválení podmínek soutěže o návrh

Program:

~~1) Dopisy občanů ~~

~~předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor ~~

2) Předběžný harmonogram projednávání rozpočtu 2024

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

3) Prohlášení o spolupráci - Český rozhlas, rozhlasová stanice Český rozhlas Liberec

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

4) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info C, K, V, Ž"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

5) Věcná břemena "Info C, M, P, Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

6) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - Info " N,R,Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

7) Pronájem pozemků - Info "C,K,R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

8) ZŠ Rychnovská 215 – sanace zdiva - schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné

zakázky - "Info K" - na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

9) Vodovod I.etapa ul. Na Palouku, Horní – schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné

zakázky - "Info P" - na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

10) Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové – ulice V Nivách a Cvrčkova - schválení

rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky - "Info N" na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

11) Regenerace sídliště Šumava 1.etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká - schválení

rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky - na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

12) Zadávací dokumentace VZ na akci „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou“ „info C“ – na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

13) Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby“ s SVS na akci – obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu a v ulici Fügnerova

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

~~14) Podněty komisí - Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu ~~

~~předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora ~~

15) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

16) Směrnice pro vedení pokladen

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

17) Schválení řešení bezpečnosti v souvislosti se zvládáním uprchlické krize - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

18) Výroba pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

19) Luční 379/3 - podnájem kanceláře pro ČSAD Slaný, s.r.o. na stůl "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Mateřská škola U Přehrady – navýšení kapacity MŠ Palackého – schválení podmínek soutěže o návrh - na stůl

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

21) Diskuze

Ing. Vele – oznamuji stažení bodu č. 1 a RNDr. Opočenská avizovala, že stahuje bod č. 14.

Upravený program jednání byl schválen 8-0-0

Bod Dopisy občanů byl při schvalování programu stažen

USNESENÍ RM/

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

dopis paní Anety Hájkové, Na Kopci 9, Jablonec n. N., a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

B. schvaluje

~~paní Anetě Hájkové nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 17 v objektu Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok za podmínek uvedených v důvodové zprávě. ~~

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

Příchod Mgr. Šída

1) Předběžný harmonogram projednávání rozpočtu 2024

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele – chtěl bych, abychom rozpočet města schvalovali do konce roku 2023 a opustili rozpočtové provizorium. Vzhledem tomu jsme museli upravit termíny projednávání a příprav rozpočtu, vše je uvedeno v materiálu.

MgA. Chuchlík – nevyčetl jsem, jaké je datum pro vložení investičních akcí do rozpočtu.

Ing. Tuláčková – v rámci 2. čtení, což je polovina října, by měly být do rozpočtu zařazeny.

Ing. Vele – jestli budou všechny finančně kryty, na to nedokážu odpovědět, protože víme, že pracujeme s přechodem financování a zůstatkem financí. Je možné, že 1. lednová rozpočtová opatření ty finance dokryje.

MgA. Chuchlík – chtělo by se to více věnovat struktuře Ačkových a Béčkových akcí.

Ing. Vele – ano, budeme už v té době předběžně vědět, jaký bude zůstatek ke konci roku.

Ing. arch Klápště – chtěl jsem se zeptat na stanovení limitů – je dobré je v této situaci stanovit, a neměla by proběhnout nějaká diskuze, co chceme reálně dělat a zda oproti letošnímu roku nebude něco jinak?

Ing. Vele – to může proběhnout, ale nemá to vliv na tento harmonogram.

Ing. Hamplová – pro školy potřebujeme termín uzávěrky až 20. září.

Ing. Tuláčková – ano, pro tyto organizace s tím počítáme.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/106/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předběžný harmonogram projednávání rozpočtu 2024 dle důvodové zprávy.

2) Prohlášení o spolupráci - Český rozhlas, rozhlasová stanice Český rozhlas Liberec

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/107/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Prohlášení o spolupráci se subjektem Český rozhlas, rozhlasová stanice Liberec, IČO: 45245053, se sídlem: Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2 dle důvodové zprávy

3) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info C, K, V, Ž"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – u Cetinu, rekonstrukce sítí, jsme doplnili podmínku možnosti připojení města.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/108/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, zastoupenou společností COM PLUS CZ a.s., Nad Krocínkou 317/48, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 25772104, ke stavbě nového telekomunikačního vedení v p.p.č. 882/1, 882/9, 882/6, 882/8, 882/7, 882/5, 882/4, 878/1, 2551/1, 205/1, 2855, 2829, 2552, 841/12, 908/40, 841/1, 2692/1, 841/10, 2692/34, 841/6, 745/21, 2357/1, 771/1, 786/1, 789/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a výměně stávajícího telekomunikačního vedení v p.p.č. 882/1, 882/6, 882/7, 2376/8, 892/1, 878/3, 878/1, 878/4, 896/2, 876/2, 2551/1, 205/1, 2552, 908/42, 841/1, 841/6, 904/1, 904/5, 904/6, 2379/2, 2692/1, 841/4, 841/5, 2637/15, 2637/1, 2361, 766/3, 2367/1, 766/1, 825/2, 850/1, 2361, 745/3, 745/35, 745/34, 766/6, 766/4, 745/39, 766/5, 745/40, 745/42, 745/43, 745/47, 745/48, 745/49, 745/52, 745/21, 745/20, 745/17, 745/32, 745/30, 745/29, 745/28, 745/57, 745/27, 745/25, 745/5, 745/24, 745/23, 745/7, 745/61, 745/10, 745/55, 2352/17, 2357/1, 771/1, 771/19, 784/3, 789/2, 786/1, 2377/1, 789/16, 700/13, 789/1, 700/10, 700/2, 700/21, 700/9, 696/1, 695/7, 681/3, 681/1, 663/3, 666/13 a st.p.č. 1523 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru investic, odboru technického a odboru městské ekologie. Budoucí oprávněný má povinnost celou trasu věcného břemene zaměřit geometrickým plánem s tím, že bude celá trasa jako služebnost zanesena do katastru nemovitostí.

b) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat telekomunikační vedení včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č 882/1, 882/9, 882/6, 882/8, 882/7, 882/5, 882/4, 2376/8, 878/1, 878/4, 896/2, 876/2, 2551/1, 205/1, 2855, 2829, 2552, 841/12, 908/42, 841/1, 841/4, 841/5, 2692/1, 841/10, 2692/34, 841/6, 2361, 766/3, 766/1, 850/1, 745/49, 745/52, 745/21, 745/28, 745/57, 745/25, 2357/1, 771/1, 789/16, 700/13, 789/1, 700/9, 681/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „FTTH Jablonec nad Nisou – U Nemocnice_ JANEM1“. Budoucí oprávněný má povinnost celou trasu věcného břemene zaměřit geometrickým plánem s tím, že bude celá trasa jako služebnost zanesena do katastru nemovitostí.

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ke stavbě plynovodu v p.p.č. 918/1 v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 918/1 v k.ú. Kokonín se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou – propoj Rychnovská“.

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO 27935311 k uložení plynovodu v p.p.č. 2148/3, 2148/17, 2144/9,

2171/2, 2184/3 a 2184/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2148/3, 2148/17, 2144/9, 2171/2, 2184/3 a 2184/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „ROZ MS Jablonec nad Nisou - Lesní stezka, č. 7700103988“.

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností ELIPROM spol. s.r.o., Legií 317/19, 460 01 Liberec, IČO 48264237 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 589/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 589/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec n.N., Ještědská - kNN přeložka kNN, stavba č. IZ-12-4001788“.

5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ s.r.o., IČO 07360461, Uhy č.p. 58, 273 24 Uhy ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2382/3, 942/1 a st.p.č. 6339 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2382/3, 942/1 a st.p.č. 6339, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, Průmyslová – kNN, stavba č. IV-12-4022822“.

4) Věcná břemena "Info C, M, P, Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/109/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat telekomunikační vedení včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č 403/362, 403/363 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-065450_VPI Mšeno (JN), TS JN_0470“.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu přes p.p.č. 849/27 a 849/15 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se zřizuje pro st.p.č. 1021 bez č.p./č.e. a st.p.č. 1022 bez č.p./č.e. vše v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 00042170, (oprávněný), a jednorázová úhrada je stanovena v celkové výši 18 870 Kč včetně DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

B. d o p l ň u j e

1. usnesení č. 128/2018/11.b) ze dne 5.4.2018, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2565/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou a 537/41, 698/7, 703/5, 717/9 vše v k.ú. Proseč nad Nisou a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 413/2016/A/3. ze dne 10.11.2016, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2549/2 a 2361 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

3. a) usnesení č. 304/2013/A/3. ze dne 7.11.2013, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 876/21, 876/15, 876/36 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

b) usnesení č. 272/2013/A/13. ze dne 3.10.2013, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 898/71, 2299/1, 2380/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

5) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - Info " N,R,Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – k bodu č 3 – proběhla aukce, jejímž výsledkem bylo, že uchazeč odstoupil a nyní to zveřejňujeme znovu. Přístup po té cestě k pozemku je špatný, je nezpevněná, bude to zohledněno při komunikaci s dalším uchazečem? Bude to uvedeno jako podmínka ve smlouvě, že upraví cestu na své náklady?

Ing. Roubíček – historicky se to nedělalo.

Proběhla diskuze, jak zařadit určité podmínky do smlouvy, v případě aukce se musí podmínky zveřejňovat, nelze je dodatečně měnit při uzavírání smlouvy. Výsledkem diskuze bylo stažení podbodu č. 3, který bude dopracován.

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 201/4 v k.ú. Rýnovice.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

Po stažení tohoto podbodu, byl následujíc podbod č. 3 přečíslován.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/110/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1375 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, tj. podle návrhu odboru městské ekologie.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1797/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu ve výši 1.314.440 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

6) Pronájem pozemků - Info "C,K,R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/111/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. pronájem části p.p.č. 730/1 o výměře 345 m2 a části p.p.č. 729/1 „díl g“ o výměře 56 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro paní P. K., bytem . Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

2. a) pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 101 m2a 7 m2plocha umístění stánku, označené jako díl „A“, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost RESTAURACE LETKA s.r.o., IČO 08027731, se sídlem Na Poříčí 116/5, 46001 Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4. do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/m2/den za předzahrádku a ve výši 10 Kč/m2/den za pozemek pod stánkem.

b) pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 108 m2, označené jako díl „B“, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků jako předzahrádka, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost EDON INVEST & Czech Republic s.r.o., IČO 07901836 se sídlem Mírové náměstí 488/16, 466 01 Jablonec nad Nisou Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4. do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/m2/den.

c) pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 108 m2, označené jako díl „C“, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků jako předzahrádka, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČO 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4. do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/m2/den.

B. n e s c h v a l u j e

pronájem části p.p.č. 942/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o rozvojovou plochu města.

C. r u š í

usnesení č. RM/677/2022/1 ze dne 22.12.2022.

7) ZŠ Rychnovská 215 – sanace zdiva - schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky - "Info K" - na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele – o kolik je dražší zakázka?

MgA. Chuchlík – asi o půl milionu Kč.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/112/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou – sanace vlhkého zdiva v 1.PP“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností DRYMAT.CZ, s.r.o.se sídlem Rabštejská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO: 28819390, za nabídkovou cenou 6 335 365,87 bez DPH (7 665 792,70 Kč vč. DPH);

8) Vodovod I.etapa ul. Na Palouku, Horní – schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky - "Info P" - na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – zakázka je o 1,2 milionu levnější, než byl předpoklad.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/113/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Vodovod I.etapa – ul. Na Palouku, Horní Proseč nad Nisou“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Šebesta VHS, v.o.s.se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO: 41327837, za nabídkovou cenou 5 298 290,66 Kč bez DPH (6 410 931,70 Kč vč. DPH)

9) Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové – ulice V Nivách a Cvrčkova - schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky - "Info N" na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – zakázka je opět levnější.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/114/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2.etapa ul. V Nivách, Cvrčkova“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO:41327837 s nabídkovou cenou 9 490 246,28 Kč bez DPH (11 483 198,00 Kč vč. DPH)

10) Regenerace sídliště Šumava 1.etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká - schválení rozhodnutí výběru zhotovitele veřejné zakázky - "Info Š" na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – zakázka je dražší, než byl předpoklad.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/115/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šumava 1. etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744, za nabídkovou cenou 31 558 403,38 bez DPH (38 185 668,09 Kč vč. DPH)

11) Zadávací dokumentace VZ na akci „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou“ „info C“ – na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele – cena je již reálná?

MgA. Chuchlík – přepočítalo se to již vloni při schvalování rozpočtu.

Proběhla diskuze o projektu a o koncepci zeleně – jedná se o spojení dvou zakázek.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/116/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“.

12) Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby“ s SVS na akci – obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu a v ulici Fügnerova

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – komentář dle důvodové zprávy, jedná se o vypořádání spolupodílů.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/117/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření „Dodatku č.1“ ke „Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby“ s SVS, na akci – obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu a v ulici Fügnerova, dle předložené důvodové zprávy

Bod č. 14) Podněty komisí - Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu byl při schvalování programu stažen

USNESENÍ RM/

Rada města Jablonec nad Nisou

~~s c h v a l u j e ~~

podnět Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu ze dne 9. 2. 2023 dle důvodové zprávy - zadání úpravy Závazného městského standardu veřejného osvětlení 2021 - 2031

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

13) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková – mění se pouze detail, byla ukončena smlouva o kontokorentním účtu u Komerční banky, je to zohledněno ve smlouvě.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/118/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu s Komerční bankou, a.s. dle předložené důvodové zprávy v důsledku ukončení Smlouvy o kontokorentním úvěru od Komerční banky.

14) Směrnice pro vedení pokladen

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/119/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

s účinností od 14. 3. 2023 Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 18 pro vedení pokladen,

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, MPA, tajemníka MMJN, vydat Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 18 pro vedení pokladen.

15) Schválení řešení bezpečnosti v souvislosti se zvládáním uprchlické krize - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele – komentář dle důvodové zprávy, předložený materiál je z důvodu žádosti o dotaci, je to podmínka poskytovatele.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/120/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

řešení bezpečnosti v souvislosti se zvládáním uprchlické krize kvůli válce na Ukrajině na roky 2023 - 2024

16) Výroba pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

JUDr. Řeháček – komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Ing. Vele – chtěli bychom, aby bylo pečetidlo zhotoveno ke Dni památek.

Proběhla diskuze, zda a k jakým účelům se bude pečetidlo používat. Jedná se o symbolickou primátorskou insignii, jako primátorský řetěz.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/121/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. výrobu pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou vyrobeného Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, příspěvkovou organizací dle vítězného návrhu vzešlého ze soutěže studentských prací (dle parametrů v příloze důvodové zprávy), jakož i zlaté medaile znázorňující otisk tohoto pečetidla,

2. úhradu nákladů na výrobu pečetidla a medaile pro Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, příspěvkovou organizaci, IČO: 60252600, Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou ve výši 76 tisíc Kč s tím, že škola z této částky vyplatí i ocenění autorů (vč. licence pro statutární město Jablonec nad Nisou) na prvním a třetím místě soutěže,

3. využití zlatých prstenů bez větší umělecké hodnoty, které má statutární město Jablonec nad Nisou ve svém majetku nabytím vlastnictví věci opuštěné od Puncovního úřadu - organizační složka státu, pro výrobu zlaté medaile, která bude znázorňovat otisk pečeti města a bude společně s pečetidlem vystavována veřejnosti,

4. prodej výše uvedených zlatých prstenů jako tzv. zlomkového zlata společnosti SOLITER, a.s. (IČO: 00480835, Nádražní 148/10, Jablonec nad Nisou) za cenu dle ceníku aktuálního v den prodeje s tím, že tato společnost dodá zlatý polotovar pro výrobu výše uvedené medaile a jeho cenu započte oproti výkupní ceně tohoto zlomkového zlata s tím, že rozdíl v cenách bude jednou ze smluvních stran druhé straně doplacen v závislosti na ceně zlata a dle nákladů na výrobu zlatého polotovaru dle parametrů stanovených ze strany Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, příspěvkové organizace.

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, zajistit výrobu pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou dle parametrů daných v důvodové zprávě tak, aby mohlo být pečetidlo představeno veřejnosti na Den evropského dědictví v roce 2023.

17) Luční 379/3 - podnájem kanceláře pro ČSAD Slaný, s.r.o. na stůl "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/122/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě č. SO/2023/0026 ze dne 31.1.2023, kterým se rozšiřuje předmět podnájmu o prostory sloužící k podnikání - místností o výměře 14,7 m2 a 17 m2, obě umístěné v 1. patře (dle přílohy důvodové zprávy) v budově č.p. 379 postavené na st.p.č. 49, jejíž je součástí, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Luční 3), pro společnost ČSAD Slaný s.r.o., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366/10, 27401, a to za účelem administrativní činnosti a jako odpočinková místnost řidičů. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.

18) Mateřská škola U Přehrady – navýšení kapacity MŠ Palackého – schválení podmínek soutěže o návrh - na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – materiál je na stůl z důvodu, že se snažíme stihnout harmonogram, aby prodlení bylo co nejmenší, a dokázali jsme v celém procesu na konci roku 2024 dokumentaci mít v úrovni prováděčky, a abychom v roce 2025 byli schopni připravit žádost o dotaci k ITI. Okomentoval důvody vyhlášení soutěže dle důvodové zprávy.

Proběhla diskuze o projektu navýšení kapacity MŠ, jakým způsobem proběhne.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/123/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Soutěžní podmínky architektonické, otevřené, jednofázové, projektové soutěže o návrh „Mateřská škola U Přehrady“

B. u k l á d á

MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora, zajistit neprodleně vyhlášení soutěže o návrh „Mateřská škola U Přehrady“

19) Diskuze

Ing. arch. Skalická – požádala bych o vytvoření sdíleného disku na materiály pro výbor pro územní plánování, rozvoj a dopravu.

JUDr. Řeháček – zařídíme u pana Hrušky, vedoucího IT oddělení. Odkaz bude mít k dispozici tajemnice výboru paní Linhartová.

Ing. arch. Klápště – na sociálních sítích proběhla diskuze ohledně otevření casina, měli bychom dát nějaké informace do tisku.

Ing. Vele – požádal jsem městského právníka o vyjádření, bude vydáno prohlášení.

Nebyla další diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 9,03 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

RNDr. Lenka Opočenská
náměstek primátora

Vytvořeno 17.3.2023 17:40:42 | přečteno 28x | Petr Vitvar
load