Usnesení rady 09/2023

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.03.2023. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/106/2023

A. bere na vědomí

předběžný harmonogram projednávání rozpočtu 2024 dle důvodové zprávy. 

RM/107/2023

A. schvaluje

uzavření Prohlášení o spolupráci se subjektem Český rozhlas, rozhlasová stanice Liberec, IČO: 45245053, se sídlem: Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2 dle důvodové zprávy

RM/108/2023

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, zastoupenou společností COM PLUS CZ a.s., Nad Krocínkou 317/48, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 25772104, ke stavbě nového telekomunikačního vedení v p.p.č. 882/1, 882/9, 882/6, 882/8, 882/7, 882/5, 882/4, 878/1, 2551/1, 205/1, 2855, 2829, 2552, 841/12, 908/40, 841/1, 2692/1, 841/10, 2692/34, 841/6,  745/21, 2357/1, 771/1, 786/1, 789/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a výměně stávajícího telekomunikačního vedení v p.p.č. 882/1, 882/6, 882/7, 2376/8, 892/1, 878/3, 878/1, 878/4, 896/2, 876/2, 2551/1, 205/1, 2552, 908/42, 841/1, 841/6, 904/1, 904/5, 904/6, 2379/2, 2692/1, 841/4, 841/5, 2637/15, 2637/1, 2361, 766/3, 2367/1, 766/1, 825/2, 850/1, 2361, 745/3, 745/35, 745/34, 766/6, 766/4, 745/39, 766/5, 745/40, 745/42, 745/43, 745/47, 745/48, 745/49, 745/52, 745/21, 745/20, 745/17, 745/32, 745/30, 745/29, 745/28, 745/57, 745/27, 745/25, 745/5, 745/24, 745/23, 745/7, 745/61, 745/10, 745/55, 2352/17, 2357/1, 771/1, 771/19, 784/3, 789/2, 786/1, 2377/1, 789/16, 700/13, 789/1, 700/10, 700/2, 700/21, 700/9, 696/1, 695/7, 681/3, 681/1, 663/3, 666/13 a st.p.č. 1523 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru investic, odboru technického a odboru městské ekologie. Budoucí oprávněný má povinnost celou trasu věcného břemene zaměřit geometrickým plánem s tím, že bude celá trasa jako služebnost zanesena do katastru nemovitostí.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat telekomunikační vedení včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č 882/1, 882/9, 882/6, 882/8, 882/7, 882/5, 882/4, 2376/8, 878/1, 878/4, 896/2, 876/2, 2551/1, 205/1, 2855, 2829, 2552, 841/12, 908/42, 841/1, 841/4, 841/5, 2692/1, 841/10, 2692/34, 841/6, 2361, 766/3, 766/1, 850/1, 745/49, 745/52, 745/21, 745/28, 745/57, 745/25, 2357/1, 771/1, 789/16, 700/13, 789/1, 700/9, 681/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „FTTH Jablonec nad Nisou - U Nemocnice_ JANEM1“. Budoucí oprávněný má povinnost celou trasu věcného břemene zaměřit geometrickým plánem s tím, že bude celá trasa jako služebnost zanesena do katastru nemovitostí.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ke stavbě plynovodu v p.p.č. 918/1 v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 918/1 v k.ú. Kokonín se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou - propoj Rychnovská“.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO 27935311 k uložení plynovodu v p.p.č. 2148/3, 2148/17, 2144/9, 2171/2, 2184/3 a 2184/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického a odboru městské ekologie.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2148/3, 2148/17, 2144/9, 2171/2, 2184/3 a 2184/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „ROZ MS Jablonec nad Nisou - Lesní stezka, č. 7700103988“.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností ELIPROM spol. s.r.o., Legií 317/19,     460 01 Liberec, IČO 48264237 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 589/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 589/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec n.N., Ještědská - kNN přeložka kNN, stavba č. IZ-12-4001788“.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ s.r.o., IČO 07360461, Uhy č.p. 58, 273 24 Uhy ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2382/3, 942/1 a st.p.č. 6339 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2382/3, 942/1 a st.p.č. 6339, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, Průmyslová - kNN, stavba č. IV-12-4022822“.

RM/109/2023

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat telekomunikační vedení včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č 403/362, 403/363 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-065450_VPI Mšeno (JN), TS JN_0470“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu přes p.p.č. 849/27 a 849/15 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se zřizuje pro st.p.č. 1021 bez č.p./č.e. a st.p.č. 1022 bez č.p./č.e. vše v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 00042170, (oprávněný), a jednorázová úhrada je stanovena v celkové výši 18 870 Kč včetně DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
B.1 doplňuje
usnesení č. 128/2018/11.b) ze dne 5.4.2018, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2565/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou a 537/41, 698/7, 703/5, 717/9 vše v k.ú. Proseč nad Nisou a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 doplňuje
usnesení č. 413/2016/A/3. ze dne 10.11.2016, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2549/2 a 2361 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.3 doplňuje
usnesení č. 304/2013/A/3. ze dne 7.11.2013, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 876/21, 876/15, 876/36 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.3 doplňuje
usnesení č. 272/2013/A/13. ze dne 3.10.2013, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 898/71, 2299/1, 2380/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/110/2023

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1375 o výměře cca 80 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, tj. podle návrhu odboru městské ekologie.
Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1797/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu ve výši 1.314.440 Kč.
Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

RM/111/2023

A.1 schvaluje
pronájem části p.p.č. 730/1 o výměře 345 m 2a části p.p.č. 729/1 „díl g“ o výměře 56 m 2vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro paní P***** K***** 46804, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 101 m 2a 7 m 2plocha umístění stánku, označené jako díl „A“, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost RESTAURACE LETKA s.r.o., IČO 08027731, se sídlem Na Poříčí 116/5, 46001 Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4. do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/m 2/den za předzahrádku a ve výši 10 Kč/m 2/den za pozemek pod stánkem.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 108 m 2, označené jako díl „B“, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků jako předzahrádka, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost EDON INVEST & Czech Republic s.r.o., IČO 07901836 se sídlem Mírové náměstí 488/16, 466 01 Jablonec nad Nisou Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4. do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/m 2/den.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 108 m 2, označené jako díl „C“, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků jako předzahrádka, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČO 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4. do 31.10. 2023. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/m 2/den.
B. neschvaluje
pronájem části p.p.č. 942/1 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o rozvojovou plochu města.
C. ruší
usnesení č. RM/677/2022/1 ze dne 22.12.2022.

RM/112/2023

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou - sanace vlhkého zdiva v 1.PP “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností DRYMAT.CZ, s.r.o. se sídlem Rabštejská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO: 28819390, za nabídkovou cenou 6 335 365,87 bez DPH (7 665 792,70 Kč vč. DPH) ;

RM/113/2023

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Vodovod I.etapa - ul. Na Palouku, Horní Proseč nad Nisou “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Šebesta VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO: 41327837, za nabídkovou cenou
5 298 290,66 Kč bez DPH (6 410 931,70 Kč vč. DPH)

RM/114/2023

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2.etapa ul. V Nivách, Cvrčkova “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností   ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO:41327837 s nabídkovou cenou 9 490 246,28 Kč bez DPH (11 483 198,00 Kč vč. DPH)

RM/115/2023

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Regenerace sídliště Šumava 1. etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností STRABAG a.s.  se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744, za nabídkovou cenou 31 558 403,38 bez DPH (38 185 668,09 Kč vč. DPH)

RM/116/2023

A. schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“ .

RM/117/2023

A. schvaluje

uzavření „Dodatku č.1“ ke „ Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby“ s SVS, na akci - obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu a v ulici Fügnerova, dle předložené důvodové zprávy
 

RM/118/2023

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu s Komerční bankou, a.s. dle předložené důvodové zprávy v důsledku ukončení Smlouvy o kontokorentním úvěru od Komerční banky.

RM/119/2023

A. schvaluje

s účinností od 14. 3. 2023 Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 18 pro vedení pokladen,

B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, MPA, tajemníka MMJN, vydat Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 18 pro vedení pokladen.
 

RM/120/2023

A. schvaluje

řešení bezpečnosti v souvislosti se zvládáním uprchlické krize kvůli válce na Ukrajině na roky 2023 - 2024

RM/121/2023

A.1 schvaluje

výrobu pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou vyrobeného Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, příspěvkovou organizací dle vítězného návrhu vzešlého ze soutěže studentských prací (dle parametrů v příloze důvodové zprávy), jakož i zlaté medaile znázorňující otisk tohoto pečetidla,

A.2 schvaluje

úhradu nákladů na výrobu pečetidla a medaile pro Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, příspěvkovou organizaci, IČO: 60252600, Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou ve výši 76 tisíc Kč s tím, že škola z této částky vyplatí i ocenění autorů (vč. licence pro statutární město Jablonec nad Nisou) na prvním a třetím místě soutěže,

A.3 schvaluje

využití zlatých prstenů bez větší umělecké hodnoty, které má statutární město Jablonec nad Nisou ve svém majetku nabytím vlastnictví věci opuštěné od Puncovního úřadu - organizační složka státu, pro výrobu zlaté medaile, která bude znázorňovat otisk pečeti města a bude společně s pečetidlem vystavována veřejnosti,

A.4 schvaluje
prodej výše uvedených zlatých prstenů jako tzv. zlomkového zlata společnosti SOLITER, a.s. (IČO: 00480835, Nádražní 148/10, Jablonec nad Nisou) za cenu dle ceníku aktuálního v den prodeje s tím, že tato společnost dodá zlatý polotovar pro výrobu výše uvedené medaile a jeho cenu započte oproti výkupní ceně tohoto zlomkového zlata s tím, že rozdíl v cenách bude jednou ze smluvních stran druhé straně doplacen v závislosti na ceně zlata a dle nákladů na výrobu zlatého polotovaru dle parametrů stanovených ze strany Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, příspěvkové organizace.
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, zajistit výrobu pečetidla statutárního města Jablonec nad Nisou dle parametrů daných v důvodové zprávě tak, aby mohlo být pečetidlo představeno veřejnosti na Den evropského dědictví v roce 2023.
 

RM/122/2023

A. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě č. SO/2023/0026 ze dne 31.1.2023, kterým se rozšiřuje předmět podnájmu o prostory sloužící k podnikání - místností o výměře 14,7 m 2a 17 m 2, obě umístěné v 1. patře (dle přílohy důvodové zprávy) v budově č.p. 379 postavené na st.p.č. 49, jejíž je součástí, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Luční 3), pro společnost ČSAD Slaný s.r.o., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366/10, 27401, a to za účelem administrativní činnosti a jako odpočinková místnost řidičů. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.

RM/123/2023

A. schvaluje

Soutěžní podmínky architektonické, otevřené, jednofázové, projektové soutěže o návrh „Mateřská škola U Přehrady“

B. ukládá

MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora, zajistit neprodleně vyhlášení soutěže o návrh „Mateřská škola U Přehrady“

Vytvořeno 14.3.2023 14:09:54 | přečteno 88x | Petr Vitvar
load