Zápis z rady 08/2023

Zápis z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 6. března 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 8. rady města v 8,05 hod.

Osobně bylo přítomno 6 členů rady města, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojil Ing. Petr Beitl a Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Přítomno bylo 8 radních z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • bod na stůl č. 14) Návrh strategie udržitelnosti a rozvoje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou"

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Gratias Tibi Ago

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

4) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

5) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

6) Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2024 a 2025

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

7) Smlouva o právu k provedení stavby „JN 008 458 Jablonec nad Nisou, Mládí -- rekonstrukce vodovodu" - Info M

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

8) Dodatek č.1 k „DOHODĚ O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACE" s GasNet, na akci -- obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

9) Střednědobé výhledy rozpočtu společností na roky 2024 a 2025

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

10) Výběrové řízení Kultura Jablonec, p. o. - doplnění výběrové komise

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

11) Inventarizace 2022

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

12) II. rozpočtová opatření 2023

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

13) Směrnice RM č. 25 k dani z přidané hodnoty

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

14) Návrh strategie udržitelnosti a rozvoje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

15) Diskuze

Ing. Vele -- Ing. arch. Klápště poslal dnes ráno úpravu k bodu č. 14.

Program jednání byl schválen 8-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Ing. Vele -- v předloženém materiálu schválení nájemní smlouvy -- paní Knížková byt dostala jako služební?

Paní Jodasová -- ano, ale už je po lhůtě 5 let, kdy se to schvalovalo poprvé, poté se již nedotazujeme.

JUDr. Řeháček -- zrovna mě kontaktoval ředitel Městské policie s požadavkem bytu pro jednoho strážníka. Proto se ptám, zda jste toto opětovné schválení přidělení bytu konzultovali s ředitelem Městské policie.

Proběhla diskuze o přidělování bytů v obecním zájmu, kdy by mělo být projednáno s tajemníkem úřadu nebo ředitelem Městské policie, pokud bude přidělován zaměstnanci města byt v obecním zájmu. Na návrh primátora bylo toto jedno jméno vyjmuto z návrhu usnesení, bude projednáno ve vedení, jak dále postupovat.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/91/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

V. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. W., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

F. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

K. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

T. V., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. Ž., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

P. V., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. D., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

H. V., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V.P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. G. H., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 24, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

M. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

P. Ž., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

R. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

J. a J. Ř., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. r o z h o d l a

1. zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

D. B. a P. B., . Jablonec nad Nisou

2. nezařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

H. P. a P. P., . Jablonec nad Nisou

B. L., . Jablonec nad Nisou

J. K., . Jablonec nad Nisou

Příchod Mgr. Šída

2) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy, jedná se o administrativní a skladové prostory pro pracovníky VPP.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/92/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou" firmě A. stavby s.r.o., Československé armády 4931/36a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25432478, za cenu 342 272,- Kč bez DPH (393 613,- Kč vč. DPH) dle přiložené důvodové zprávy

3) Gratias Tibi Ago

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/93/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

udělení medaile GRATIAS TIBI AGO panu Pavlu Linkovi dle důvodové zprávy.

4) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/94/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. poskytnout paní E. K., . bytem: . Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 20 000Kč určený k částečnému uhrazení nákladů spojených se zajištěním aktivit souvisejících se spoluprací s budyšínskými seniory dle důvodové zprávy.

  2. poskytnout subjektu Bezpečně na silnicích o. p. s., IČO: 28733932, se sídlem: Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, peněžitý dar ve výši 15000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Na kole jen s přilbou - 2023 dle důvodové zprávy.

  3. poskytnout subjektu Zdravotní klaun, o. p. s, IČO: 26547953, se sídlem: Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, peněžitý dar ve výši 10 000 Kč určený k částečnému pokrytí nákladů souvisejících s jejich činností v roce 2023.

5) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. arch. Klápště -- téma přípravy rozpočtů by se mělo stát tématem při příštím čtvrtletním setkání s našimi organizacemi.

Ing. Vele -- počítáme s tím do budoucna, zařadíme to do programu jednání příštích rad města.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/95/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. rozpočty na rok 2023 příspěvkových organizací Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Kultura Jablonec, p. o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

  2. návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2023

6) Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2024 a 2025

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Vele -- v některých případech to kopíruje rozpočet v minulých letech, není tam žádná progrese. Je to o tom, s těmi řediteli komunikovat, dávat jim nějaká zadání, aby tam byl nějaký vývoj.

Ing. arch. Skalická -- z jakého důvodu to musí být schvalováno a do jaké míry je předložený materiál závazný?

Ing. Vele -- střednědobý výhled musíme schválit, ukládá nám to legislativa. Mělo by to být jakési vodítko při tvorbě dalšího rozpočtu.

Proběhla diskuze, kdy by se měly schvalovat střednědobé výhledy, bylo vysvětleno, že po tvorbě rozpočtu.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/96/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkových organizací Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Kultura Jablonec, p. o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

7) Smlouva o právu k provedení stavby „JN 008 458 Jablonec nad Nisou, Mládí -- rekonstrukce vodovodu" - Info M

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/97/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „JN 008 458 Jablonec nad Nisou, Mládí -- rekonstrukce vodovodu" se stavebníkem Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

8) Dodatek č.1 k „DOHODĚ O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACE" s GasNet, na akci -- obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- původní smlouva měla pravděpodobně nadsazenou cenu, výsledné práce jsou levnější.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/98/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření „Dodatku č.1" k „Dohodě o úhradě nákladů a rekonstrukci komunikace" s GasNet, na akci -- obnova povrchů na komunikaci I/14 U Zeleného stromu, dle předložené důvodové zprávy

9) Střednědobé výhledy rozpočtu společností na roky 2024 a 2025

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/99/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2024 a 2025 společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonecká dopravní, a.s., SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. a Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. dle důvodové zprávy.

10) Výběrové řízení Kultura Jablonec, p. o. - doplnění výběrové komise

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/100/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

doplnění výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Kultura Jablonec, p. o., se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou o Ing. Miladu Valečkovou.

11) Inventarizace 2022

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/101/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

inventarizace za rok 2022 bez zjištěných rozdílů

12) II. rozpočtová opatření 2023

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/102/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 12 a úpravy v rámci odborů: kanceláře tajemníka a kanceláře primátora upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 982 837 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 105 806 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 29 662 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 129 765 tis. Kč

financování ve výši 323 134 tis. Kč

celkové příjmy ve výši 1 571 204 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 240 097 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 308 468 tis. Kč

financování ve výši 22 638 tis. Kč

celkové výdaje ve výši 1 571 204 tis. Kč

13) Směrnice RM č. 25 k dani z přidané hodnoty

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- dochází ke stanovení způsobu uplatňování nároku na odpočet z faktur týkající se nákladů za svoz směsného odpadu. Došlo ke změně výkladu zákona, musíme je danit.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/103/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

upravenou směrnici RM č. 25 k dani z přidané hodnoty dle důvodové zprávy.

14) Návrh strategie udržitelnosti a rozvoje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele -- z diskuzí v rámci koalice a porad vedení vzešlo, že je potřeba oficiálně zadat nemocnici zpracování strategie. Ráno přišel mail od Ing. arch. Klápštěho, jedná se o návrh na textovou úpravu usnesení.

Ing. arch. Klápště -- navrhl jsem místo strategie scénáře, které by měly vycházet z různé míry investic zadavatele. Nyní nevidíme, jak by se měla nemocnice vyvíjet. Podstatou strategie je dohodovací proces, jehož výstupem je i variantní řešení, proces, do kterého bychom se měli zapojit a rozhodnout se, jak to bude. Scénáře se používají při rozhodování pro tu strategii. Chápu to tak, že nyní potřebujeme toto, a ne dohodu o strategii, kterou nedokážeme do 3 měsíců dohodnout.

Ing. Vele -- počítal jsem s tím, že to bude tvořeno variantně. Dnes odpoledne se koná jednání Rady nemocnice, chtěl jsem to tam přinést jako úkol pro ředitele od rady města.

Ing. arch. Skalická -- chtěla jsem se zeptat, komu to máme uložit, je správné řediteli nemocnice? On má řídit nemocnici a tento materiál vnímám jako strategický a ekonomický. Myslím si, že by to měl zpracovávat někdo externě, samozřejmě na základě podkladů z nemocnice. Je otázka, jestli to má zadat město nebo nemocnice.

Ing. Vele -- a není správnější varianta to zadat řediteli?

Proběhla diskuze, komu zadat návrh strategie či scénáře, zda externí firmě nebo řediteli nemocnice.

Z technických důvodů došlo k přerušení jednání RM od 8,45 hod. do 9,25 hod.

Z distanční účasti se odhlásil Ing. Beitl.

Ing. arch. Klápště -- podstatou mého návrhu je, že to je zacílené na ty scénáře, a ne na strategii, a aby usnesení tu variantnost vyžadovalo.

MgA. Chuchlík -- vnímám to jako terminologické vysvětlení toho, co chceme všichni. Pokud je to přesnější, jsem pro úpravu.

Proběhla diskuze o úpravě návrhu usnesení, jedná se o rozvojové scénáře, dle kterých se bude následně vytvářet strategie. Další diskuze proběhla na téma zadání vypracování těchto dokumentů, zda to bude nemocnice nebo město. Následně po diskuzi byl návrh usnesení upraven dle návrhu Ing. arch. Klápštěho a návrhů, které vyplynuly z diskuze, což si předkladatel Ing. Vele osvojil.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/104/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

MUDr. Vítovi Němečkovi, MBA, řediteli Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. zpracovat a Radě Nemocnice Jablonec nad Nisou a následně radě města předložit návrh variantních rozvojových scénářů udržitelnosti a rozvoje Nemocnice Jablonec nad Nisou s výhledem na příštích deset let (2023-2033).

15) Diskuze

Ing. Hamplová -- chtěla bych otevřít téma -- výběrové řízení Kultura Jablonec -- požádala bych radní o názor, zda bychom výběrové řízení ještě neotevřeli pro další zájemce. Seznámila radní s výčtem stávajících zájemců.

Proběhla diskuze, jakým způsobem postupovat, radní probrali několik různých variant, na základě diskuze byl vypracován návrh usnesení.

Kultura Jablonec, p.o. -- výběrové řízení (informace) - na stůl

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/105/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci Ing. Jany Hamplové, náměstkyně primátora, o uchazečích přihlášených do výběrového řízení na ředitele/ku organizace Kultura Jablonec, p.o. s tím, že většina z nich nesplňuje požadavek vysokoškolského vzdělání pro 11. platovou třídu;

B. s c h v a l u j e

prodloužení možnosti pro podání přihlášek dalších uchazečů do tohoto výběrového řízení do konce března 2023, s tím, že výběrové řízení bude šířeji propagováno tak, aby výběrová komise a rada města mohla vybrat ředitele organizace z většího počtu vhodných uchazečů.

Nebyla další diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,25 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

Ing. Jana Hamplová
náměstkyně primátora

Vytvořeno 12.3.2023 18:25:27 | přečteno 40x | Petr Vitvar
load