30.03.2023 - Omezení rychlosti v obci Milíře

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1, Dokumentaci na základě které bylo dne 4.10.2021 umístěno dočasné omezení rychlosti v obci Milíře, na silnici č. 2876.

2, Rozhodnutí o povolení k umístění výše uvedeného omezení.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Krajský úřad Libereckého kraje jsem o stejnou informaci již žádal a obdržel stejně zamítavou odpověd jako jíž dříve od Vás s doporučením abych se s žádostí obrátil na Vás. Prosím tedy o ověření Vaší původní odpovědi a potvrzení že se jednalo o ilegalní změnu dopravního značení.

S pozdravem, M. J.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou obdržel dne 24.5.2023 postoupením z Krajského úřadu Libereckého kraje Vaši stížnost dle §16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), na postup povinné osoby při vyřizování žádosti o informace podle tohoto zákona.

Důvodem Vaší stížnosti je skutečnost, že jsme Vám neposkytli požadované informace na Vaši žádost dle InfZ, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena 30.3.2023, ve lhůtě stanovené pro poskytnutí informace stanovené zákonem.

Podle §16a, odst. 5) InfZ Magistrát města Jablonec nad Nisou stížnosti zcela vyhovuje.

Na základě Vaší žádosti ze dne 30. 3. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 30.3.2023, Vám poskytuji následující informace:

K bodu 1 a 2 Vaší žádosti opakujeme naši odpověď z 30.1.2023 a sdělujeme, že v roce 2021 silniční správní úřad magistrátu města Jablonec nad Nisou jako příslušný silniční správní úřad nestanovoval na silnici III/2876 v obci Rádlo žádnou přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. V této věci ještě uvádíme, že v roce 2021 probíhala výstavba „křižovatka Rádelský mlýn“ a veškerou s touto stavbou související úpravu dopravního značení v dané lokalitě tzn. i obci Rádlo stanovoval Krajský úřad Libereckého kraje.

Informaci dále doplňujeme, že od konce roku 2021 na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru dopravy, došlo k větší personální změně a současní úředníci zřejmě nedisponují informacemi, že veškerá dopravní omezení, která se týkala akce „křižovatka Rádelský mlýn“ byla stanovována hromadně pod záštitou Krajského úřadu Libereckého kraje.

Pro doložení pravdivosti našeho tvrzení dokládám Veřejnou vyhlášku Krajského úřadu Libereckého kraje - Opatření obecné povahy týkající se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 17.4.2020 č.j. OD 102/2020 KULK 31323/2020/280.4/HM, které se týká i přechodné úpravy v obci Rádlo, části Milíře, s termínem účinnosti do 30.11.2021. Tuto veřejnou vyhlášku jsem dohledala na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a Obecního úřadu Rádlo.

Závěrem prosím přijměte moji omluvu za nedodržení lhůty pro poskytnutí informací dle InfZ. Nešlo v žádném případě o úmysl, ale o opomenutí.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Doplnění

V návaznosti na náš předchozí dopis č.j. 31063/2023, který se týkal vyhovění Vaší stížnosti ze dne 24.5.2023 a poskytnutí informací na základě Vaší žádosti ze dne 30. 3. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 30.3.2023, Vám poskytuji následující doplnění poskytnuté informace:

V příloze tohoto dopisu dokládám další rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. OD 102/2020 KULK 34987/2020/280.4/HM ze dne 7.5.2020 včetně příloh, které se mi podařilo dohledat a také se týká přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve Vámi uvedeném období a místě uvedeném v bodu 1 Vaší žádosti.

Přeji hezký den a jsem s pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

ikona souboruPříloha 1

ikona souboruPříloha 2

ikona souboruPříloha 3 - úplní uzavírka Rádlo

ikona souboruDIO Rádelský les - úprava

ikona souboruDIO Milíře - Rádlo

ikona souboruDIO Jeřmanice - Milíře - Rádlo

Vytvořeno 26.5.2023 15:28:37 | přečteno 39x | Petr Vitvar
load