26.07.2022 - Informace k akci Frýdštejn-vodoprávní řad

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Kopii soupisu všech součástí spisu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vedeného Magistrátem města Jablonec nad Nisou, Odbor stavebního a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad pod sp. zn. 944/2022/SPR/OVÚ/Go ve věci společného územního a stavebního řízení „Frýdštejn - vodovodní řad".
  2. Kdo vede evidenci zdrojů podzemních vod na území obcí patřících do správního obvodu Statutárního města Jablonec nad Nisou jako obce s rozšířenou působností. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.
  3. Kdo je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany zdrojů podzemních vod nacházejících se na území obcí ve správním obvodu Statutárního města Jablonec nad Nisou jako obce s rozšířenou působností. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.
  4. Zda projektová dokumentace patřící k žádosti Obce Frýdštejn, IČO 002 62 323, Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „Frýdštejn - vodovodní řad" podané dne 19. 5. 2022 na Magistrát města Jablonec nad Nisou, obsahuje údaj o existenci zdroje podzemní vody na pozemku p.p.č. 1274 a nebo p.p.č. 136 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Pokud ano, v jaké konkrétní části či konkrétních částech dokumentace je dotčený zdroj podzemní vody uveden. Kdo je v projektové dokumentaci uveden jako vlastník zdroje podzemní vody a osoba oprávněná k nakládání s podzemními vodami.
  5. Zda projektová dokumentace patřící k žádosti Obce Frýdštejn, IČO 002 62 323, Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „Frýdštejn - vodovodní řad" podané dne 19. 5. 2022 na Magistrát města Jablonec nad Nisou, obsahuje opatření na ochranu zdroje podzemní vody na pozemku p.p.č. 1274 a nebo p.p.č. 136 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou po dobu výstavby. Pokud ano, v jaké konkrétní části či konkrétních částech dokumentace je či jsou taková opatření uvedena.
  6. Kdo v řízení vedeném Magistrátem města Jablonec nad Nisou o žádosti Obce Frýdštejn, IČO 002 62 323, Frýdštejn 80,463 42 Frýdštejn podané dne 19. 5. 2022 o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „Frýdštejn - vodovodní řad", hájí zájmy nebo uplatňuje námitky k ochraně zájmů vlastníků nemovitostí na území obce, kteří nejsou občany obce. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.
  7. Kdo je správním orgánem příslušným ke sledování a kontrole toho, zda jsou dodržovány zákonné požadavky na ochranu zdrojů podzemních vod. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.

D. J.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 26. 7. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

Ad 1:
Kopii soupisu všech částí spisu 944/2022/SPR/OVÚ/Go přikládáme jako ikona souborupřílohu č. 1 tohoto dopisu.

Ad 2:
Evidence všech existujících zdrojů podzemních vod není nikým vedena.
Magistrát města Jablonec nad Nisou jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vede na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města Jablonec nad Nisou evidenci povolených nebo zkolaudovaných vodních děl - staveb k odebírání vody z těchto zdrojů podzemní vody či vydaných povolení k odebírání vody z těchto vodních děl nebo zdrojů podzemních vod.

Ad 3:
Dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany zdrojů podzemních vod je podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení §104 odst. 9. vodního zákona příslušný vodoprávní úřad.

Ad 4:
Ano, uvedená projektová dokumentace obsahuje údaj o existenci zdroje podzemní vody na pozemku parc. č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Údaj je uveden v podrobné situaci část 3. západ – výkres č. D.1.2.b.1c a k němu přiloženém doporučení o ochraně tohoto vodního zdroje. Vlastník vodního zdroje ani osoba oprávněná k nakládání s vodami uvedena není.

Ad 5:
Ano, uvedená projektová dokumentace obsahuje údaje o opatření na ochranu vodního zdroje na pozemku parc. Č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Údaj je uveden v podrobné situaci část 3. západ – výkres č. D.1.2.b.1c a k němu přiloženém doporučení.

Ad 6:
Hájit zájmy vlastníků na území obce a uplatňovat námitky k ochraně zájmů by měli sami vlastníci jednotlivých nemovitostí či jimi zvolení zastupitelé obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Ad 7:
Správním orgánem příslušným ke kontrole dodržovaní jednotlivých ustanovení vodního zákona vedoucích k ochraně zdrojů podzemních vod je příslušný vodoprávní úřad. V případě Obce Frýdštejn je jím podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a podle §11 správního řádu Magistrát města Jablonec nad Nisou.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 1.8.2022 17:24:54 | přečteno 51x | Petr Vitvar
load