Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Platba za organizaci architektonické soutěže
Jakub Sejkora  |  3.5.2017 23:11:22
Dobrý den,
rád bych se zeptal na okolnosti týkající se organizace architektonicko urbanistické soutěže o návrh na multimodální terminál veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou.
Přímo zadanou zakázkou (http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=32282&slozka=35&detail_claim=12791&) byla vybrána společnost MOBA studio s.r.o. Na výše zmíněném odkazu zakázky se píše, že tak bylo učiněno na základě jednání rady města. To z dostupných zdrojů souhlasí. Nejsou ale dohledatelné žádné důvody. Ty jsem hledal v záznamu z jednání zastupitelstva, kde jednání zastupitelstva města zazněl argument, že cena za celou přípravu projektu není vysoká, že reflektuje standardy ČKA a celé to vyznělo jako výhružka, aby to „nedopadlo jako v Liberci“. ČKA přitom svými standardy upravuje pouze ceny a odměny účastníků, nikoliv cenu organizace soutěže, pokud mi je dobře známo. Studováním materiálů na webu ČKA jsem se vůbec dočetl zajímavé informace…

Rád bych se tak zeptal, proč statutární město Jablonec nad Nisou neorganizuje tuto soutěž samo? Vždyť ČKA má na svých webových stránkách zcela podrobný návod a informace, jak tyto soutěže realizovat (https://www.cka.cz/cs/souteze/jak-pripravit-soutez). Dokonce nabízí BEZPLATNOU pomoc s jejich přípravou! (https://www.cka.cz/cs/souteze/jak-pripravit-soutez/konzultace-cka-k-soutezim). Proč statutární město Jablonec nad Nisou zaplatí 1 149 500 Kč za něco, co by byl schopný vyřešit řadový zaměstnanec s bezplatnou (= 0 Kč) pomocí ČKA? Nebo, když už by měla tato služba být outsourcována, tak proč zakázka nebyla soutěžena řádně jako standardní veřejná zakázka malého rozsahu s požadavky na kvalifikaci upravenými tak, aby se mohla přihlásit pouze kvalifikovaná firma?

Děkuji,
Jakub Sejkora
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  10.5.2017 11:34:48
Dobrý den,
jde o složitou a vysoce odbornou problematiku. Organizace veřejné zakázky formou soutěže na návrh, která musí vyhovět zákonu o veřejných zakázkách, zákonu o obcích, stavovským předpisům ČKA, podmínkám dotačních programů a výzev, z nichž má být projekt financován, je věc složitá a časově i odborně náročná. To jsou důvody, proč město neorganizuje soutěž samo.

Schválený soutěžní řád ČKA zveřejněný na jejich webu obsahuje procesní chyby a nelze na něj spoléhat, ani podle něj bezvýhradně postupovat.

„Řadový“ zaměstnanec rozhodně sám není schopen tuto záležitost zvládnout. A je vůbec otázkou, co si pod pojmem „řadový zaměstnanec“ představujete. Úředníci územního samosprávného celku mají své specializace, podrobují se zkoušce odborné způsobilosti. Organizace veřejné zakázky formou soutěže na návrh, navíc formou architektonické soutěže, je multidisciplinární záležitost přesahující rozsah kapacity magistrátu.
Nelze se spoléhat ani na pomoc ČKA, neboť ČKA je zaměřená pouze na část celé problematiky bez odpovídajícího vnímání ostatních souvislostí zejména z právního a finančního prostředí, v němž se statutární město Jablonec nad Nisou jako zadavatel a vyhlašovatel soutěže pohybuje.

Jedná se o expertní zakázku, kdy je rozhodující odbornost a zkušenosti. Proto byl zvolen tento postup přímého zadání v souladu s platnou legislativou subjektu, u nějž je důvodné očekávání, že ve spolupráci záležitost zdárně zvládne.

Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro územní a hospodářský rozvoj, e-mail: pleticha@mestojablonec.cz
IP: xxx
nová okna
Kynčlová  |  27.4.2017 17:38:13
Prosím o zdělení, jaké jsou úroky, když by mi vyšla půjčka od města na výměnu oken v paneláku. Dík.Cena oken by byl asi 80 tisíc. Jak bych splácela = jakou částku měsíčně.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  2.5.2017 8:41:17
Dobrý den,
úroky pro zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, které máte pravděpodobně na mysli, byly vloni sníženy na 2% p. a.
Dovolím si Vás upozornit, že žádosti o zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro roky 2016/2017 na opravy nebo rekonstrukce nemovitostí na území města byly přijímány v termínu od 1.11.2016 do 28.2.2017. Další žádosti pro letošní rok již není možné podávat.
Informace pro žadatele o půjčky z FZÚB byly zveřejněny dle zákona na úřední desce, ale také v aktualitách na webu města, a také v životních situacích. Informovali jsme veřejnost prostřednictvím tištěných médií (Jablonecký Deník, MF Dnes) i prostřednictvím regionální televize rtm+.
Podrobnější informace obdrželi žadatelé také v Jabloneckém měsíčníku č. 11/2016.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

IP: xxx
Poplatky
Liska  |  12.4.2017 13:08:59
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na výši poplatků za svoz odpadu, za psy. Město Jablonec nad Nisou nevyužívá možnost platby za osobu v případě svozu odpadů. Kdo chce odvézt odpad, musí zaplatit za popelnici. Pokud je sám, vyjde docela vysoká měsíční částka, to i v případě, že svoz nasmlouvá jednou za 14 dní. V porovnání s jinými městy platíme víc. Více platíme i za psy, pokud bydlíme ve městě, ne ve vlastním domku na okraji. Neznám město, kde by se za psa platilo 1.500,- Kč. Vaše odpověď na podobný dotaz ohledně poplatků mne neuspokojila. Uváděli jste náklady na čištění ( chlubili jste se, kolik kg exkrementů jste sebrali) a na sáčky. Je pravdou, že ve středu města v zimních měsících nezavadíte, my slušní si nosíme svoje. Ale proč máme doplácet na neukázněné? Kolik po-kut město uložilo? Co se týče nepořádku ve městě, můžete se vymlouvat opět na cokoliv.Obejděte lavičky před radnicí, na Dolním náměstí,u Euro-centra, v parku u pošty, u lázní a zjistěte si, kdo tam sedí a kdo je líný se zvednout a použít odpadkový koš. V Jičíně, Turnově na zemi nevidíte nic. Jak je to možné? Bydlí snad V Jablonci jiní lidé? Nebo chybí kontrola? Dále bych se chtěla zeptat na cenu MHD. Ve srovnání s jinými městy, většími, je drahá. Drahé jsou i předplatné kupony. Pokud bychom se vrátili k vodnému a stočnému, jsme v Česku na předním místě. Proč v Jablonci nad Nisou, který není pupkem světa, platíme za základní věci pomalu nejvíc v republice?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.4.2017 13:26:13
Dobrý den,
výši všech poplatků schvalují orgány města (rada města, zastupitelstvo), pokud máte připomínky k tomuto tématu, doporučuji Vám oslovit přímo konkrétního zastupitele či radního nebo osobně vystoupit na jednání zastupitelstva. Další možností je napsat dopis adresovaný radě nebo zastupitelstvu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Veřejné zakázky - přímé zadání bez soutěže
občan  |  4.4.2017 15:41:56
Prosím o vyjádření k tématu veřejných zakázek. Město jako zadavatel veřejných zakázek stále častěji uplatňuje "Přímé zadání veř. zakázky". Tímto způsobem v tomto roce přidělil již dvanáct zakázek z osmnácti. Odkazuje se na odstavec č. 6 směrnice rady č.: 26/2016 o veřejných zakázkách, který zmiňuje využití této možnosti pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Za výjimečné a odůvodněné nepovažuji toto vyjádření rady: důvodem žádosti o zadání zakázky na přímo jsou zejm. negativní zkušenosti z minulých let, kdy předložená nabídka s velmi nízkou nabídkovou cenou vedla k nekvalitně zpracované dokumentaci, což dále způsobilo obrovské problémy při následné realizaci stavební zakázky. Tímto je, podle mého mínění, zákon o veřejných zakázkách účelně a úmyslně obcházen ve prospěch pouze jedné firmy. Je na zváženou, zda si do budoucna nedat více práce při zadávání veř. zakázek a upřednostňovat také jiná kritéria než je cena.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  11.4.2017 13:41:08
Dobrý den,
z dotazu není jasné, které konkrétní zakázky se tento dotaz týká, nicméně se s největší pravděpodobností bude jednat o zakázku na některou z projektových prací. Z negativních zkušeností v předchozích letech se od roku 2016 začalo přímé zadání zakázky v případě projektových prací používat častěji. Přiměřenost nabídkové ceny je však posuzována dle sazebníku pro navrhování projektových prací UNIKA a ve většině případů bylo prokazatelně osloveno několik projektových kanceláří k podání nabídky. Tito oslovení dodavatelé byli pečlivě vybráni na základě dobrých referencí, znalosti vazby na správce jednotlivých budovaných inženýrských sítí a znalosti požadavků jednotlivých oddělení MMJN. Velmi klíčová je vždy i znalost specifických podmínek dané lokality (genius loci). Proto je nejlepším řešením upřednostnit místní projekční kanceláře, které mají vazbu na danou lokalitu, zodpovědnost vůči odvedené práci a dobré reference. Zároveň nedochází k upřednostnění nějaké konkrétní společnosti, neboť rozmanitost vybraných dodavatelů projektových prací je velká.
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že Rada města v březnu tohoto roku odsouhlasila změnu interní směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám a projektové práce budou v dalším období převážně soutěženy formou tzv. uzavřené výzvy.
Ohledně většího nárůstu přímého zadání zakázek ve vztahu k počtu výběrových řízení uvádíme, že právě přímé zadání zakázek na projektové práce značně ovlivnilo tento poměr v prvním čtvrtletí 2017, neboť zakázky na projektové práce k budoucím stavebním zakázkám se zadávají nejvíce na konci roku a začátkem roku následujícího. Během roku se tento poměr výrazně změní.
Mgr. Jiří Kučera, oddělení právní a veřejných zakázek, e-mail: kucera@mestojablonec.cz


IP: xxx
Kaple Pany Marie Horní Dobrá Voda
Rudolf Dlouhý  |  6.3.2017 17:11:43
Dobrý den,
chtěl by jsem se zeptat, jako bezprostřední soused (22let) nemovitosti kaple Pany Marie na Horní Dobré Vodě, zda se neuvažuje o její opravě, či zatraktivnění. Je smutné vidět neudržované objekty u nás a na Moravě zájem a péči. Mohu říci, že spousta lidí, kteří chodí stezkou manželů Scheybalových, či turisti z Německa se zde zastavují, sednou na lavičky, ale potěšeni stavem jistě nejsou.Věřte, že zde turistů chodí hodně.To je jistě škoda, když jsou na našem území takové památky. Občané Horní Dobré Vody zde dobrovolně alespoň sekají trávu, opravili přilehlý kříž, lavičky a pod., ale chtělo by to něco víc.Proč třeba nevyužít zvonice a instalovat tam automatické zvonění (pozn. firma "BOROKO" zajišťuje dle formy bití od 15 do 30tis. Kč), když tam visí zvon a je zde zdroj el. energie. Možná, že by přispěla církev i občané. Nebo jako na Moravě, kdy mají v sezóně vsazenu za dveřmi mříž, aby mohl každý nakouknout a nic nebylo zcizeno a pod. Jistě by všemu nejvíce přispěla nová fasáda, ale nevím jak by k tomu přistoupila církev i když nyní mají jistě po restitucích lepší ekonomické postavení.Stav nemovitosti je jim asi znám, když zde 1x ročně probíhá bohoslužba a vše chátrá.Děkuji za odpověď.S pozdravem Rudolf Dlouhý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  7.3.2017 7:57:58
Dobrý den,
kaplička na Dobré Vodě není majetkem města, patří církvi. Váš e-mail tedy, prosím, směřujte na římskokatolickou farnost. Město podporuje opravy památek v soukromém vlastnictví formou dotačních programů.
Město se také v posledních letech věnuje opravám drobných památek, které jsou v majetku města - kaplička na Proseči, vodojem na Dobré vodě, křížky ve Vysoké, U Nisy, v ul. Čsl. Armády nebo v Rychnovské ulici. Ten vznikl za značné iniciativy jabloneckých občanů. Veřejná sbírka probíhá i na opravu kapličky v Kokoníně.
V letošním roce se budeme věnovat zejména opravám památníků první světové války, jejíž 100. výročí ukončení připadá na rok 2018.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Informace o smlouvě č. 804737
Tomáš Fejfar  |  23.1.2017 19:37:43
Dobrý den,

zajímalo by mě za jakým účelem město v minulém roce objednalo 3 telefony Apple a tablet, které jsou předmětem smlouvy 804737, id verze 856525 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/856525). Dále pak proč bylo rozhodnuto, že zrovna telefony Apple? Proč nebylo možné koupit jiné, levnější zařízení? K čemu jsou nakoupená zařízení momentálně používána?
Pokud by bylo nalezení odpovědi na některé otázky nepřiměřeně složité, tak budu rád i za odpověď na část otázek ;)

Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  24.1.2017 10:12:07
Dobrý den,
jedná se o vybavení pro vrcholné představitele města, kde je důležitá nejen funkcionalita a spolehlivost (všichni jsou zapojeni do systému krizového řízení), ale do jisté míry také image města jako takového. Nejedná se o žádné luxusní varianty, tento telefon je považován na standardní zařízení ve vyšší kategorii, kde delší doba použití (cca 5 let) vyváží vyšší náklady. Pro běžné účely se v úřadě používají levnější zařízení se systémem pravidelné obměny.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Konec kasin a heren v Jablonci:
Romek  |  20.12.2016 9:08:05
Můžeme v Jablonci očekávat také konec heren a kasin jako v sousedním Liberci který tak činí od ledna 2018? http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/konec-kasin-a-heren-s-automaty-liberec-je-ve-svem-meste-nechce--1679810
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  5.1.2017 16:09:10
Dobrý den,
nulovou toleranci hazardu v Jablonci nad Nisou nevidíme jako úspěšnou cestu k potírání hazardu. To, že se něco zakáže neznamená, že to přestane existovat. Tato pravda se osvědčila např. v Brně, kde už od nulové tolerance ustoupili. Neplatí to ani v případě prostituce či alkoholu - prohibice prostě nefunguje. V listopadovém čísle jabloneckého měsíčníku vyšel článek o problematice hazardu v Jablonci - http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2016/11-2016/zprava-o-stavu-hazardu-v-jablonci-a-nbsp-okoli.html

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
SVI - Multitým
Eva  |  17.3.2016 7:37:20
Dobrý den,zajímalo by mě, čím se zabývá multitým. Jaký je jeho program, zda jsou k dispozici zápisy a pokud ne, proč tomu tak je. Kdo je členem tohoto týmu, jaké jsou jeho výstupy, kdo svolává a jak často.
Děkuji za odpověď.
P.S. Kategorii jsem musela zařadit nesprávně, vhodná chybí.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2016 14:24:59
Dobrý den,
zřízení Týmu pro mládež (jinak také multitým či Tým SVI) souviselo se zavedením Systému včasné intervence v roce 2010 v Jablonci nad Nisou. Jedná se o pracovní skupinu odborníků, zástupců z řad OSPOD MMJN (odd. sociálně právní ochrany dětí magistrátu města), OSPOD Tanvald, OSPOD Železný Brod, zástupců Policie ČR Jablonec nad Nisou, Městské policie Jablonce nad Nisou, Městské policie Železný Brod, Probační a mediační služby Jablonec nad Nisou, Okresního státního zastupitelství Jablonec nad Nisou, Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kteří řeší problematiku rizikových a ohrožených dětí v lokalitě včetně kriminality dětí.
Tým SVI se schází v intervalu 1 x za 2 měsíce, jeho jednání je neveřejné. Zápisy jsou pořizovány, jsou neveřejné, slouží výhradně pro potřeby členů týmu, s tím, že tyto výstupy by měly být pro všechny členy resp. organizace, které zastupují, společně sdílené a tím i závazné.
Jedním z hlavních důvodů existence týmu je efektivní a účelná spolupráce jednotlivých subjektů při řešení konkrétních případů. Tým SVI řeší jednotlivé kazuistiky a stanovuje optimální postupy k jejich řešení, průběžně vyhodnocuje případové práce a programy s rizikovými a ohroženými dětmi, sleduje a vyhodnocuje aktuální a dlouhodobé vývojové trendy v oblasti závadového a delikventního jednání dětí.

Jednání týmu organizačně zajišťuje OSPOD MMJN, avšak všichni členové mají stejné/rovné postavení.

Všechny subjekty výše uvedené stvrdili ochotu k vzájemné spolupráci a součinnosti podpisem dokumentu „Prohlášení subjektů o spolupráci a součinnosti v rámci Systému včasné intervence v roce 2009.

S pozdravem
Bc. Radka Němečková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, e-mail:nemeckova@mestojablonec.cz
IP: xxx
výročí 68
Dana Trdlová  |  26.8.2015 9:26:22
Dobrý den, dne 21 srpna kolem 13 hodiny jsem položila květinu u památníku
v ulici Generála Mrázka / v parčíku/ a zarazilo mně, že zde nebyla žádná květina od zástupců města k výročí srpna 68. Je to možné? Nebo se mýlím?


Omlouvám se, že zasílám dotaz do kategorie finance, ale není zde kolonka pro můj dotaz Děkuji za odpověd Trdlová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  1.9.2015 15:07:33
Dobrý den,
máte pravdu, k výročí 21. srpna 1968 nikdo oficiálně za město květiny k památníku nepoložil. Pietní akt k tomuto datu jsme organizovali v roce 2013, kdy bylo 45. výročí okupace.
S největší pravděpodobností přidáme 21. srpen do seznamu každoročně pořádaných pietních aktů.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Veřejnoprávní smlouvy
Hancz  |  22.6.2015 13:49:52
Dobrý den, platí pro veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem stejná pravidla jako pro ostatní smlouvy?
Konkrétně, jestli se tyto smlouvy budou také dle pravidel povinně zveřejňovat na webu města, v plném znění?
Díky Honza
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  1.7.2015 11:53:05
Dobrý den,
pokud jde o veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých dochází k plnění z městského rozpočtu tak samozřejmě ano. Veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých vykonává MMJN činnosti v rámci přenesené působnosti pro jiné obce v ORP Jablonec n. N jsou zveřejňovány také.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další >>
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load