Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mládí (parkoviště mezi čp. Palackého 38 a 40) - zábor staveniště

Číslo jednací:3121/2017/PDZ
Den vystavení:13.9.2017
Den stažení:29.9.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

 

 

Čj.:3121/2017/PDZ

Ing. Jan Vojíř

11.září 2017

 

 

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7

466 01  Jablonec nad Nisou

doporučeně – do vlastních rukou

   

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

 

stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mládí, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční vám na základě vaší žádosti ze dne 11.9.2017 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPL Severočeského kraje, dopravní inspektorát v Jablonci nad Nisou, ze dne 7.9.2017 pod č.j. KRPL-88287/ČJ-2017-180406-02 tímto

                                    

                                                           s t a n o v u j e

 

podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, přechodnou úpravu provozu užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení dle těchto podmínek:

 

1.    Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných                                                            Čs. technických norem, technických podmínek  TP 66 a 65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N., které je součástí tohoto stanovení.

2.    Dopravní značení a zařízení bude umístěno dle přílohy označené razítkem Policie ČR KŘ DI Jablonec n./N (schémata pro označení pracovních míst v obci), bude umístěno v dostatečném časovém  předstihu a  po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

3.    Pracoviště se dále zabezpečí dle příslušných ČSN.

4.    Dopravní značení musí být provedeno v retroreflexním provedení.

5.    Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční si vyhrazuje právo, bude-li si to  vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

6.    Po skončení  akce bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

7.    Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení je Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem Souběžná 7, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 25475509 – Zuzana Salabová, tel.č. 775 790 304.  

8.    Jedná se o akci: napojení ul. Mládí na sil. Palackého v době 25.9.2017 – 31.12.2017. Zábor staveniště se povoluje ve slepé části MK Mládí – parkoviště mezi čp. Palackého 38 a 40.

 

 

    Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní komunikaci vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání prací.

 

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu z důvodu napojení ul. Mládí na sil. Palackého. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 7.9.2017 pod č.j. KRPL-88287/ČJ-2017-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.   

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr.  Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   ………………

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2233385x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load