Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na sil. III/29024 (Čsl. armády) k.ú.Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:69742/2017
Den vystavení:11.8.2017
Den stažení:28.8.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2753/2017/ODS/PDS/ZUK

Č.j.:

69742/2017

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

11.8.2017


Silnice Žáček s.r.o.
Antonína Sovy č.p. 965
470 01  Česká Lípa 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 11.8.2017 podaném společností Silnice Žáček s.r.o.se sídlem Antonína Sovy 965, PSČ 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.8.2017 čj. KRPL-75734/ČJ-2017-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici:  III/29024 – ul. Čsl.armády k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou

v místě: u objektu čp. 24 (KSS LK, p.o.) 

termín : od 21.8.2017 – do 1.9.2017

z důvodu: opravy komunikace

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.8.2017 čj. KRPL-75734/ČJ-2017-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 5. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost společnost Silnice Žáček s.r.o.se sídlem Antonína Sovy 965, PSČ 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432 zastoupena Ing. Michalem Svatoněm, tel. č. 606 659 026.

 6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici III/29024 k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou z důvodu opravy komunikace. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 2.8.2017 čj. KRPL-75734/ČJ-2017-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.


  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí


  Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

  Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

  Příloha : situace

  Obdrží :

  Žadatel :

 • Silnice Žáček s.r.o., IDDS: 3rfchdv, Antonína Sovy 965, 470 01  Česká Lípa

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9, ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

  Na vědomí :

 • co


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2229358x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load