Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na MK ppč.2444 k.ú. i obecLučany nad Nisou

Číslo jednací:69768/2017
Den vystavení:11.8.2017
Den stažení:28.8.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2756/2017/ODS/PDS/ZUK

Č.j.:

69768/2017

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

11.8.2017


RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.
plk. Truhláře č.p. 114
512 51  Lomnice nad Popelkou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 31.7.2017 podaném společností Rydval – Elektro s.r.o. se sídlem Plk. Truhláře 114, PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 25298194

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.7.2017 č.j. KRPL-73650/ČJ-2017-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na místní komunikaci: ppč. 2444 k.ú. i obec Lučany nad Nisou

termín : od 16.8.2017 – do 13.9.2017

z důvodu: pokládky kabelové příp. NN

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.7.2017 č.j. KRPL-773650/ČJ-2017-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Rydval – Elektro s.r.o. se sídlem Plk. Truhláře 114, PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 25298194 zastoupena Andreou Volejníkovou, tel.č. 776 080 822.

 5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedené  místní komunikaci v Lučanech nad Nisou z důvodu pokládky kabelové příp. NN. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 28.7.2017 č.j. KRPL-73650/ČJ-2017-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.


  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí


  Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

  Na úřední desce Městského úřadu Lučany nad Nisou v y v ě š e n o  dne : ………………

  Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

  Z úřední desky Městského úřadu Lučany nad Nisou s e j m u t o  dne :  ………………….

  Příloha:

  Situace dopravního značení.

  Obdrží

  Žadatel :

 • RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IDDS: cfhyk75, plk. Truhláře 114, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Lučany nad Nisou,  IDDS: jfubvnq

  Na vědomí :

 • co


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2229358x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load