Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k úpravě dopravního značení v ul. Sv. Čecha (parkoviště u bazénu), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:24791/2017
Den vystavení:21.3.2017
Den stažení:5.4.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen „správní orgán“), jako příslušný silniční správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 2.3.2017, podané žadatelem

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51  Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Ing. Roman Balatka Maršík, IČO 02633469, Granátová č.p. 1916, 511 01  Turnov 1,

(dále jen „žadatel“), podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

z v e ř e j ň u j e  

záměr

ke změně místní úpravy provozu v ulici Svatopluka Čecha v úseku ulic Krátká - U Přehrady (parkoviště u plaveckého bazénu), katastrální území Jablonec nad Nisou“:

daný úsek ulice se navrhuje provést jako "obytná zóna",

  • na vjezdech budou z obou stran umístěny DZ IZ5a-b,

  • SDZ a VDZ stávající autobusové zastávky bude posunuto o cca 7 m směrem do města,

  • přemístění autobusové zastávky pod Skatepark včetně DZ IJ4c a provedení nového VDZ V 11a,

  • osazení DZ IP11a + E7b označující kolmá parkovací stání na straně u Městské haly, na tomto kolmém parkovišti osadit DZ IP11a + E 8d + E 13,

  • za odbočkou k Městské hale osadit DZ IP4b,

  • na prvním vjezdu na parkoviště ze strany od ul. U Přehrady osadit DZ B2,

  • na kolmém parkovišti na straně před plaveckým bazénem upravena stávající DZ, nově IP 12 + E8e + E1.

  • parkoviště vyznačeno nově provedeným VDZ V1a, V2b, V4, V5, V10a, V10b, V10f, V12a, V12e, a symboly DZ A12b“ /viz situace/

    (dále jen „dopravní značení“).

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu vyzýváme oprávněné osoby k podání připomínky nebo námitky k tomuto návrhu opatření, v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Odůvodnění:

Žadatel připravuje stavební úpravy stávajícího parkoviště v ulici Svatopluka Čecha (u plaveckého bazénu), jejichž součástí je i úprava dopravního režimu v daném úseku komunikace a s tím související úprava dopravního značení (svislého i vodorovného).

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

K navrhované úpravě dopravního značení se dne 31.10.2016 pod č.j. KRPL-99165/ČJ-2016-180406-06 písemně vyjádřil dotčený orgán, kterým je dle § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu Krajské ředitelství Policie ČR. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční, předkládá, v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Situace dopravního značení

Situace dopravního značení

 
 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2228968x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load