Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

návrh výroku územního rozhodnutí

Číslo jednací:23256/2017
Den vystavení:20.3.2017
Den stažení:4.4.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

 

INFORMACE

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Ing. Jan Bejdák, nar. 22.3.1983, Antonínov 10, 468 44  Josefův Důl u Jablonce nad Nisou,
kterého zastupuje Ivana Mašínová, IČO 71880534, nar. 27.3.1968, Lučany nad Nisou 706, 468 71  Lučany nad Nisou

(dále jen "žadatel") podal dne 13.1.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 339, 3.NP (Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:

na pozemku parc. č. 150/2 při hranici s místní komunikací na pozemku parc. č. 154/1,

 vše v katastrálním území a obci Rádlo.

  

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.      Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

novostavba rodinného domu, vrtaná studna, ČOV včetně vsaku,

dopojení vody, kanalizace a elektra k RD, terénní úpravy, zpevněné plochy a opěrné zídky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území a obci Rádlo.

 

Druh a účel umisťované stavby:

jedná se o novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce 5+KK. Stavba je navržená zděná, jednopodlažní s obytným podkrovím a částečně podsklepená v zářezu do terénu. Půdorys je obdélníkového tvaru 8,0 m x 11,0 m, zastřešení sedlovou střechou ve směru V-Z se sklonem 400, výška hřebene bude 7,3 m od podlahy 1. NP. Zastavěná plocha RD bude 88,0 m2, obestavěný prostor 680 m3.

Podél celé východní a části jižní strany objektu bude v úrovni 1.NP vybudována terasa dřevěné konstrukce šířky 1,3m se zábradlím. Východní a část jižní strany terasy bude nesena dřevěnými sloupky a ukončena na opěrné zdi, která bude součástí suterénu objektu. Celková plocha terasy bude 23,5 m2. U hlavního vstupu do objektu na jeho západní straně a u vstupů do obývacího pokoje na jižní straně objektu budou postaveny pergoly o celkové ploše 22 m2.

Svislá nosná konstrukce objektu bude zděná, suterénní zdivo bude betonové. Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP bude z předpjatých ŽB panelů, schodiště bude také železobetonové. Objekt bude založen na betonových pasech. Zastřešení bude sedlovým dřevěným krovem, krytina plechová na bednění. Výplně vnějších otvorů budou dřevěné s izolačním dvojsklem.

Hlavní vstup do objektu bude ze západu v úrovni 1.NP,do 1.PP bude přístup z východu pod dřevěnou terasou.

V 1. PP bude sklad a technické zázemí domu. V 1. NP bude ze zádveří přístup do technické místnosti, koupelny s WC a obývacího pokoje, ze kterého je schodištěm přístupné podkroví. Přes obývací pokoj bude také přístupný kuchyňský kout a pokoj. Z chodby v 2. NP budou přímo přístupné všechny místnosti, jedná se o dva pokoje, ložnici, pracovnu, šatnu, koupelnu a WC. Z obývacího pokoje a pokoje v 1. NP bude přístup přímo do exteriéru, na dřevěnou terasu.

Vytápění domu bude tepelným čerpadlem vzduch - voda, které bude osazeno ve venkovním prostoru na severní straně objektu, jako doplňkový zdroj tepla budou sloužit krbová kamna. V suterénu domu bude umístěn zásobníkový ohřívač TUV.

Přístup a příjezd bude ze západní strany pozemku z místní komunikace na pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území a obci Rádlo.

 

Zásobování elektřinou bude domovním rozvodem AYKY 4x16 mm2 od pilířku s elektroměrem umístěným na hranici pozemku do objektového jištění v 1.NP domu, dále vnitřními rozvody. Elektro přípojka kabel NN byla povolena samostatně územním souhlasem pod sp. zn.: 2980/2016/SÚ/Ci ze dne 30.8.2016 a bude provedena zemním kabelem, který bude ukončen v  pojistkové skříni SS, která bude umístěna na hranici pozemku parc. č. 150/2 v samostatném plastovém pilíři.

Zásobování vodou bude pomocí ponorného elektrického čerpadla z nově navržené vrtané studny hl. do 30 m, umístěné na pozemku parc. č. 150/2 vodovodní přípojkou PE DN 32 mm do domu a dále rozvody k jednotlivým odběrným místům.

Odkanalizování RD bude kanalizačním potrubím PVC ø 125 mm do ČOV EKO SBR BIO I. Vyčištěné odpadní vody budou vedeny potrubím PVC ø 110 mm do štěrkového vsaku s rozdělovací šachtou 3,5 x 3,5 x 0,8 m osazeného perforovaným potrubím, ve kterém budou likvidovány.

Dešťové vody budou zasakovány na vlastním pozemku.

 

Součástí stavby budou terénní úpravy pro umístění RD a zpevněné plochy, které budou sloužit jako přístup a příjezd na pozemek o celkové ploše 59 m2. Plochy příjezdu budou navazovat na sjezd z místní komunikace a budou také sloužit jako plocha pro parkovací stání pro dva osobní automobily. Zpevněné plochy se nachází u příjezdu na západní straně pozemku při hranici s místní komunikací na pozemku parc. č. 154/1 a jejch východní čelo bude zakončeno opěrnou zídkou výšky cca 1 m.

 

Umístění stavby na pozemku:

Stavba RD, studna, ČOV včetně vsaku, dopojení vody, kanalizace a elektra k RD, terénní úpravy, zpevněné plochy a opěrné zídky budou místěny na částech pozemku  parc. č. 150/2 v katastrálním území a obci Rádlo tak, jak je uvedeno v koordinační situaci v měřítku 1:250, kde je požadované umístění navrhovaných staveb zakresleno a okótováno.

 

 

II.    Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.    Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.    Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území Rádlo a to v nejkratší vzdálenosti 5,35 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 148 a 6,0 m od společné hranice se sousedním pozemkem komunikace parc. č. 154/1 v katastrálním území a obci Rádlo.

3.    Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 150/2, jižně od plánované stavby rodinného domu v nejkratší vzdálenosti 5,5 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 150/1 a v nejkratší vzdálenosti 4,5 m od společné hranice se sousedním pozemkem komunikace parc. č. 154/1 v katastrálním území a obci Rádlo.

4.    ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 150/2, severovýchodně od plánované stavby rodinného domu a to v nejkratší osové vzdálenosti 2,65 m a 3,3 m od společné hranice se sousedním pozemkem  parc. č. 148 v katastrálním území a obci Rádlo.

Vsakovací zářez bude umístěn východně od ČOV v nejkratší vzdálenosti 2,65 m od společné hranice se sousedním pozemkem  parc. č. 148 a 4,0 m od společné hranice se sousedním pozemkem  parc. č. 150/1 v katastrálním území a obci Rádlo.

5.    V projektové dokumentaci stavby budou navržena stavebně technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostoru stavby s obytnými prostory ke splnění požadavků stanovených vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

6.    Pro výše uvedenou stavbu rodinného domu bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení stavby podle ust. § 110 stavebního zákona včetně příslušných dokladů.

7.    K vlastní realizaci vrtané studny je nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou k povolení stavby a povolení nakládání s vodami (odběr vod podzemních). K vlastní realizaci ČOV je nutný souhlas s ohlášením vodního díla vodoprávního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou. K žádostem je nutné doložit veškeré potřebné doklady, včetně dokladů o existenci podzemních zařízení v místě stavby a projektu stavby zpracovaného autorizovaným projektantem pro vodní stavby.
O povolení může navrhovatel požádat nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

 

otisk úředního razítka

  

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová   v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení: Vladimír Kraus


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2233812x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load