Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - chodník Podhorská

Číslo jednací:757/2017/PDZ
Den vystavení:21.3.2017
Den stažení:6.4.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

 

 

Čj.:757/2017/PDZ

Ing. Jan Vojíř

17.března 2017

 

 

SITEL, spol. s r.o.

Baarova 957/15

140 00  Praha 4

Doporučeně - do vlastních rukou

  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

 

stanovení přechodné úpravy provozu na MK „I/14 Podhorská - pravý chodník“, Trpasličí, k.ú. a obec Jablonec n.N.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční vám na základě vaší žádosti ze dne 8.3.2017 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPL Severočeského kraje, dopravní inspektorát v Jablonci nad Nisou, ze dne 13.3.2017 pod č.j. KRPL-22255/ČJ-2017-180406-02 tímto  

                                    

                                                           s t a n o v u j e

 

podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, přechodnou úpravu provozu užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení dle těchto podmínek:

 

1.    Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných                                                            Čs. technických norem, technických podmínek  TP 66 a 65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N., které je součástí tohoto stanovení.

2.    Dopravní značení a zařízení bude umístěno dle přílohy označené razítkem Policie ČR KŘ DI Jablonec n./N (schémata pro označení pracovních míst v obci), bude umístěno v dostatečném časovém  předstihu a  po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

3.    Pracoviště se dále zabezpečí dle příslušných ČSN.

4.    Dopravní značení musí být provedeno v retroreflexním provedení.

5.    Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční si vyhrazuje právo, bude-li si to  vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

6.    Po skončení  akce bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

7.    Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení je SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00  Praha 4, IČ 447 97 320 – František Chýlek, tel.č. 601 232 330.  

8.    Jedná se o akci: sonda pro telekomunikační kabel v MK I/14 Podhorská – pravý chodník u čp. 1005/100 (u křiž. s Novoveskou) a v krajnici MK Trpasličí – u čp. 14 v době 1.4.2017 – 30.4.2017.

 

 

    Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní komunikaci vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání prací.

 

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu z důvodu výkopových prací při sondách pro telekomunikační kabel v MK I/14 Podhorská – pravý chodník u čp. 1005/100 (u křiž. s Novoveskou) a v krajnici MK Trpasličí – u čp. 14. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 13.3.2017 pod č.j. KRPL-22255/ČJ-2017-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.   

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr.  Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   ………………

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2228968x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load