Jazyková verze: CZENDEPL

Rozptylová studie

Kouřící komín
Rozptylová studie města Jablonce nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou zadalo v roce 2008 vypracování rozptylové studie s cílem posoudit aktuální stav kvality ovzduší na území města. Zpracovatelem studie byla společnost ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Studie využila výstupy nové energetické koncepce města, z níž byly převzaty podklady o emisích z vytápění. Dalším podkladem byly údaje o dopravním zatížení uliční sítě města, které zajistil zpracovatel studie pomocí dopravních průzkumů. Ve studii byly hodnoceny koncentrace tří hlavních znečišťujících látek, a to oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a tzv. suspendovaných částic PM10 (jemný polétavý prach).

Denní koncentrace

Výsledky rozptylové studie jsou porovnávány se stanovenými hodnotami tzv. imisních limitů, které vyjadřují nejvýše přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Z tohoto pohledu jsou problematické zejména maximální denní koncentrace částic PM10, u kterých bylo vypočteno možné překročení limitu přibližně na čtvrtině zájmového území. Lokální překročení může nastat také u maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého, u max. denních hodnot SO2 se koncentrace limitu přibližují. Ve všech třech případech se však jedná o maximální krátkodobé hodnoty (denní či hodinové), u nichž je modelována situace při nejméně příznivém stavu; nejedná se tedy o dlouhodobou zátěž území.

Mapa znečištění (prachové částice) - ilustrační náhledDlouhodobé koncentrace

Mnohem významnější je porovnání z hlediska dlouhodobých koncentrací, kdy je modelována kvalita ovzduší v ročním průměru. I v tomto případě jsou nejvíce problematickou látkou jemné prachové částice PM10 - nedochází však k překročení limitu, v nejvíce zatížené části města (ulice Pražská) jsou koncentrace těsně pod limitem. U ostatních látek se hodnoty pohybují pod limitní hranicí s bezpečnou rezervou.

Zdroje znečištění

Výstupy rozptylové studie umožňují také určit podíl hlavních skupin zdrojů na celkovém znečištění ovzduší. V případě oxidu dusičitého a prachových částic je jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem znečištění automobilová doprava. U oxidu siřičitého mají hlavní podíl velké zdroje (výtopny Rýnovice a Brandl), významná je však i zátěž z lokálního vytápění.

Vyhodnocení

Celkově je pak možné konstatovat, že z pohledu kvality ovzduší na území Jablonce nad Nisou jsou nejzávažnější znečišťující látkou jemné prachové částice, se zvýšenými koncentracemi kolem nejvíce dopravně zatížených ulic. Jedná se o situaci typickou pro většinu velkých měst České republiky.

Další informace

1.4.2009 14:46:40 | přečteno 9012x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load