Jazyková verze: CZENDEPL

Struktura úřadu

primátor - Ing. Petr Beitl
 kancelář primátora
  vedoucí oddělení interního auditu a stížností - Bc. Martin Oklamčák
   interní audit, stížnosti a petice - Iveta Landová; Alena Polreichová
  vedoucí oddělení krizového řízení - Ing. František Chlouba
   HOPKS, JSDHO, bezpečnostní ředitel - Bc. Vratislav Pavlín
  vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek - Mgr. Jiří Kučera
   asistentka právního oddělení - Jarmila Tvrdíková
   právník - Mgr. Alžběta Svobodná
   veřejné zakázky - Ing. Soňa Černá
   vymáhání pohledávek - Jitka Manhartová; Ivana Smoliková
  vedoucí oddělení sekretariát primátora - Mgr. Jana Matěchová
   asistentka primátora - Mgr. Kateřina Hujerová
   sekretariát primátora, MP - Mgr. Karla Hackelová
   tajemnice sboru pro občanské záležitosti - Ing. Helena Roudná
   tisková mluvčí - Markéta Hozová, dipl. ek.
   webmaster - Petr Vitvar
 Městská policie
  ředitel MP - Mgr. Luboš Raisner
   operační středisko - stálá služba MP
   referent administrativy, ekonomiky a MTZ - Pavla Knížková
   referent prevence kriminality a vzdělávání - Miloslav Lejsek
   vedoucí dětského dopravního hřiště - Bronislava Plešingerová
   vedoucí oddělení dopravního a hlídkové služby - Karel Bobek
   vedoucí oddělení prevence, vzdělávání a informačních technologií - Mgr. Josef Penz
   zástupce vedoucího odd. dopravního a hlídkové služby - Stanislav Mareš
 náměstek primátora pro ekonomiku - Ing. Miloš Vele
  odbor ekonomiky
   vedoucí odboru ekonomiky - Ing. Renata Vítová
    finanční analytik - Ing. Helena Kočová
    sekretariát odboru ekonomiky - Marie Jiřičková
    vedoucí oddělení majetkoprávního - Ing. Libuše Pavízová
     kupní a nájemní smlouvy - Irena Labudová
     prodej a pronájem objektů a jednotek - Petra Krámská
     převody a pronájmy pozemků, výkupy nemovitostí - Ing. Alena Horáková
     věcná břemena - Iveta Ritterová
    vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků - Ing. Jitka Hujerová
     ekonom, řízení městských organizací - Ing. Dana Janoušková
     poplatky ze psů, veřejné sbírky - Lenka Zikešová
     rozpočet - Dana Rychterová
     výherní hrací přístroje, poplatky z veřejného prostranství, ubytovací kapacity a rekreač. pobytu - Iva Vízková
    vedoucí oddělení účetní a majetkové evidence - Ing. Dana Hrubešová
     inventarizace majetku - Martina Rydvalová
     účetní - Lucie Horynová; Eva Prskavcová
     účetní, pokladna - Marianna Matějková; Pavla Veselá
  odbor správy majetku
   vedoucí odboru správy majetku - Ing. Jaromíra Čechová
    energetik - Ing. Stanislav Čech; Ing. Vladimír Vltavský
    sekretariát odboru správy majetku - Zuzana Šmídová
    vedoucí oddělení správy komunikací - Mgr. Pavel Kozák
     vyjádření k projektům, správa místních komunikací - Martin Černý
     vyjádření k projektům, správa místních komunikací, odpovědnost za škody - Ing. Martin Křivanec
     zvláštní užívání místních komunikací - Lenka Čapuchová
    vedoucí oddělení správy objektů - Václav Kotek
     neplatiči a vyúčtování služeb - Marcela Schäferová
     pokladna, pronájem obecních bytů - Marcela Balcarová; Bohumila Kubcová
     pokladna, pronájem obecních bytů, neplatiči - Jana Jodasová
     stavební technik - byty, bytové domy - Eva Foglová
     stavební technik - MŠ, ZŠ - Ivana Šálková
     stavební technik - sportoviště - Jiří Cvrček
    vedoucí oddělení správy veřejné zeleně
     lesní hospodář - Daniel Pinkas
     městský mobiliář, správa dětských hřišť - Ing. Klára Halamová
     odpadové hospodářství města, čistota a pořádek - Mgr. Barbora Šnytrová
     odpadové hospodářství města, čistota, pořádek, užívání městské zeleně - Ing. Kamila Petrovická
     reklamace, pojištění, hřiště, přehrada, hřbitovy - Dana Försterová
     správa veřejné zeleně - Ing. Štěpánka Gaislerová
  sekretariát náměstka primátora (M. Vele) - Bc. Eva Peukertová
 náměstek primátora pro oblast humanitní - Ing. Miloš Zahradník
  odbor humanitní
   vedoucí odboru humanitního - Mgr. Miroslava Rýžaková
    ekonom - Ing. Diana Zappeová
    sekretariát odboru humanitního - Šárka Bachmannová
    vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, právní poradenství - Bc. Radka Němečková
     asistentka - Jindra Čílová
     kurátor pro děti a mládež - Bc. Milena Kučerová; Bc. Petr Zbranek
     kurátor pro děti a mládež, problematika týraných dětí - Bc. Veronika Söchtigová
     psychologické poradenství v sociálně právní ochraně dětí
     sociální pracovník - Mgr. Romana Bornová; Bc. Daniela Černá; Bc. Pavla Haklová; Mgr. Denisa Hučková; Bc. Klára Huljaková; Bc. Šárka Petříčková; Bc. Blanka Škodová, DiS.
     sociální pracovník, osvojení - Bc. Hana Švandrlíková
     sociální pracovník, pěstounská péče - Irena Patková
    vedoucí oddělení školství, kultury a sportu - Mgr. Zdeňka Květová
     kultura - Lucie Kocourková, DiS.
     mateřské školy - Ing. Zuzana Brodská
     provoz MŠ a ZŠ - Martina Janegová
     sport, finanční příspěvky - Jiří Kubsch
     základní školy - Bc. Lenka Lipšová
  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Martina Rosenbergová
    sekretariát, ekonom - Hana Hladíková
    vedoucí oddělení sociální péče - Bc. Lucie Strádalová
     kurátor pro dospělé - Mgr. Hana Hodačová
     sociální pracovník - Bc. Petra Karásková; Alena Paříková; Mgr. Jan Řimnáč; Bc. Blanka Ševčíková; Eva Zbranková, DiS.
     sociální pracovník, národnostní menšiny - Anna Cínová
     veřejný opatrovník - Bc. Magdaléna Bílková; Bc. Helena Kolomazníková; Ing. Alena Přichystalová
    vedoucí oddělení sociálních služeb - Bc. Jaroslav Cvrček
     agenda seniorů - Mgr. Drahomíra Duštírová
     koordinátor komunitního plánování - Bc. Naděžda Štádlerová
     zdravotní referent - Jitka Šorfová
  sekretariát náměstka primátora (M. Zahradník) - Jitka Krausová
 náměstek primátora pro rozvoj města - JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
  odbor stavební a životního prostředí
   vedoucí odboru stavebního a životního prostředí - Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
    sekretariát odboru stavebního a životního prostředí - Irena Kopalová
    souhrnná stanoviska, vydávání průkazek pro zdravotně postižené - Michaela Kovačová
    stavební archiv - Jiří Pekl
    vedoucí oddělení dopravního a silničního - Ing. Jan Vojíř
     povolování dopravních staveb, dopravní značení, taxislužba - Radka Šrýtrová
     povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdy - Marie Košťáková
     zvláštní užívání komunikace
    vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče - Mgr. Jana Horčičková
     ochrana přírody a krajiny - Ing. Hana Štricková
     státní památková péče - Bc. Jakub Šrýtr
     státní správa - lesy, myslivost, rybářství - Ing. Libor Preissler
     státní správa - odpady - Marcela Strouhalová
     státní správa - odpady, ochrana zvířat proti týrání - Ing. Veronika Hrnčiříková
     státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzduší - Ing. Iva Zemlerová
     státní správa - vodoprávní úřad - Mgr. Jan Goll; Monika Pappová; Dana Stehnová
    vedoucí stavebního úřadu - Ing. Alena Nožičková
     územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - východní část, Jablonecké Paseky) - Ing. Sylvie Zahálková
     územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - západní část, Vrkoslavice) - Petra Haltufová
     územní a stavební řízení (Janov n. N., Bedřichov, Josefův Důl) - Vladimír Kraus
     územní a stavební řízení (Kokonín, Proseč n. N.) - Irena Kožíšková
     územní a stavební řízení (Lučany n. N., Nová Ves n. N.) - Ing. Daniela Flajšmanová
     územní a stavební řízení (Mšeno, Nová Ves n. N.) - Zora Herinková
     územní a stavební řízení (Rádlo, Maršovice, Dalešice) - Bc. Tereza Brožková
     územní a stavební řízení (Rýnovice, Lukášov) - Lada Ruláková
     územní a stavební řízení, památková zóna, památkově chráněné objekty - Blanka Funke
  odbor územního a hospodářského rozvoje
   vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje - Ing. Otakar Kypta
    propagační referent - Jan Štol
    referent pro komunikaci s veřejností - Jana Fričová
    sekretariát, ekonom odboru územního a hospodářského rozvoje - Šárka Rulcová
    vedoucí oddělení dotací - Mgr. Iveta Habadová
     projektový manažer - Alena Cincibusová; Ing. Slavěna Hájková Znamenáčková
     specialista na dotace - Ing. Markéta Spurová
    vedoucí oddělení investiční výstavby - Ing. Pavel Sluka
     příprava staveb města - Zuzana Bencová; Ing. Luboš Kousal
     příprava staveb, stanovisko za město - Ing. Markéta Horáková
     realizace staveb města - Ing. Bc. Václav Foff; Petr Mikulášek; Radka Poprová
    vedoucí oddělení územního plánování - Ing. Michaela Smrčková
     pořizovatel územně analytických podkladů - Martina Linhartová
     pořizovatel územního plánu města - Hana Štricková
     pořizovatel územního plánu okolních obcí - Ing. Jana Kiesewetterová
  sekretariát náměstka primátora (L. Pleticha) - Zuzana Radušovská
 tajemník - JUDr. Marek Řeháček
  kancelář tajemníka
   vedoucí oddělení Informační středisko magistrátu - Helena Fridrichová
    informační středisko magistrátu - Radka Bašusová; Radka Škodová
    podatelna - Alena Edererová; Pavla Paduchová
   vedoucí oddělení informačních technologií - Jiří Hruška
    informatik - Karel Očenáš, DiS.; Miroslav Regner
   vedoucí oddělení organizace a personálu veřejných prací - Ing. Hana Dašková
    koordinátor veřejných prací - Lubomír Juřík; Jiří Podskalský
   vedoucí oddělení provozního - Bc. Lenka Maňáková
    řidič - Václav Chomát; Roman Lhota
    údržba - Pavel Kříž; Miroslav Šída
    údržba radnice - Milan Šourek
   vedoucí organizačního a personálního oddělení, personalista - Bc. Pavlína Reichelová
    inventarizace majetku - Zdeňka Krausová
    mzdová účetní - Dagmar Říčařová; Irena Trousilová
    sekretariát tajemníka, rada, zastupitelstvo - Jiřina Hartmanová
    spisovna - Šárka Rašínová
  odbor správní
   vedoucí odboru správního - JUDr. Petr Karlovský
    pokladna - Zdeňka Neugebauerová; Lucie Soukupová
    sekretariát odboru správního - Romana Cicvárková
    vedoucí oddělení dopravně správních agend - Bc. Zdeněk Tomek
     agenda řidičů - Radka Bursová; Jitka Chytková; Ivana Slanařová
     registrace vozidel - Bohdana Holasová; Jana Kánská; Šárka Svobodová; Jana Vedralová
     technik a zkušební komisař - Bc. Jan Plíva
     technik, registrace vozidel
    vedoucí oddělení matriky a ověřování - Marcela Gottwaldová
     Czech POINT, ověřování, matrika - Pavla Tomešová
     matrika manželství a zvláštní matrika - Pavlína Halbichová
     matrika narození - Helena Kvapilová
     obřadní síň - Obřadní síň
    vedoucí oddělení přestupků - Mgr. Lenka Tomková
     dopravní přestupky - Petr Chomát; Bc. Miroslav Šípoš
     přestupky - Bc. Gabriela Mužinić; Václav Pova
    vedoucí oddělení správních agend - Vladislava Kakrdová
     evidence obyvatel a trvalý pobyt - Hana Beitlová; Jitka Jurníčková
     občanské průkazy, cestovní doklady - Renata Dostálová; Dagmar Frydrychová; Jitka Kalašová; Veronika Žďárská
    vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Jitka Prchalová
     registrace živností - Petra Čeřovská; Zuzana Fleischmannová; Nataša Kellnerová
     správní řízení - Bc. Vendula Havlová, DiS.
     živnostenská kontrola - Bc. David Mlčák; Vítězslav Ondřej Žák


14.4.2004 15:49:56 | přečteno 108487x | Mgr. Luboš Raisner
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load