Jazyková verze: CZENDEPL

Setkání s občany 2015 – Kokonín, Vrkoslavice

Kokonín - kulturní dům, autor: Petr Vitvar
V úterý 21. dubna 2015 se uskutečnilo v Kulturním domě v Kokoníně další z řady setkání vedení města s občany.
Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro oblast humanitní Pavel Svoboda, náměstek pro ekonomiku města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha a dále vedoucí odborů a oddělení magistrátu a zástupce městské policie.

Primátor města seznámil v úvodu občany s prezentací o hospodaření města, o plánovaných investicích apod.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany – Kokonín (21.4.2015)

1. Na pouliční osvětlení byly nainstalovány hlásné trouby. Jakou mají funkci?

P. Beitl – jedná se varovný systém při mimořádných událostech pořízený z dotace ministerstva vnitra, může fungovat i jako obecní rozhlas, v současné době je již funkční.

2. Při výstavbě jezdily Tyršovou stezkou těžké návěsy, na komunikaci vznikly defekty, asfalt se trhá. Co se s tím bude dělat?

I. Řimnáčová – na výstavbu komunikace bylo vydáno stavební povolení. V rámci žádosti o povolení užívání bylo zjištěno, že není dokončena v souladu s projektem a nebyla tedy zkolaudována. V místě řešíme další nepovolené stavby (kanalizace, ČOV). Stav komunikace budeme řešit ve spolupráci s oddělením správy komunikací, které má stav komunikací ve vlastnictví města na starosti.

P. Kozák – vlastník komunikace má provedeno místní šetření a písemně případné škody ošetřeny.

3. Město se vzorně stará o odpadové hospodářství, uklízí, ale vždy je opět nepořádek. Chtěli jsme fotopasti, nedělají to Kokonínští.

I. Řimnáčová – lidé jsou neukáznění. V tomto případě se jedná o přestupek, kde u fyzické osoby hrozí pokuta až 50.000,- Kč. Takové jednání však musí být konkrétní osobě prokázáno a důkazní břemeno nese úřad. Nejčastějším důkazním prostředkem je svědecká výpověď, kterou uvítáme.

P. Beitl – fotopasti bohužel nefungují tak, jak jsme si představovali. Výtěžnost je minimální, lidé nám je kradou. Buďte, prosím, všímaví, příp. nafoťte SPZ a pošlete na www.lepsimisto.cz  nebo MP.

J. Lochovská – v průběhu dvou let nám občané odcizili již 9 fotopastí. OSVZ nechává místo pravidelně jednou týdně uklízet a ve spolupráci s městskou policií zajištuje dohled v provozní době. Průběžný dohled provádí pochůzkář MP. 

4. Nestálo by za to motivovat lidi z okolí, aby za úplatek hlídali, kdo odpad odkládá? Víme, že ubytovny nemají popelnice.

P. Beitl – koncept pomocné stráže MP vzniká, máme silné zastoupení VPP, mohli bychom je do budoucna použit na těchto místech, současně prosím okrskáře, aby oslovil obyvatele, zda by s tímto byli ochotni pomoci.

5. Je povinnost mít popelnici. Je možné dohledat, kdo si ji platí?

J. Lochovská – z obecně závazné vyhlášky města o odpadech vychází povinnost zajistit si při produkci komunálního odpadu nádobu na odpad. V případě, že jsou pochybnosti o nelegálním nakládání s odpady, město prověří počet nádob přistavených u objektu a v případě, že má pochybnosti o dostatečném množství nádob, resp. že u dané nemovitosti není přistavena nádoba, vyzývá obyvatele k nápravě.

6. Ulice Dělnická, Jižní, Na Svahu… se staly tranzitní. Požadovali bychom zónu přednosti zprava, příp. omezenou rychlost na 30 km, chceme klidný prostor k bydlení.

M. Vele – jednání s PČR bylo zahájeno, neumím nyní odhadnout, jak to dopadne, orgánů, které do toho zasahují, je více.

P. Beitl – je potřeba, aby to v té lokalitě bylo projednáno, na požadavku musí být shoda všech obyvatel.

7. Stav hlavní vozovky (Rychnovská) je špatný.

M. Vele – jedná se o krajskou komunikaci, již jsme podali podnět na kraj, my nemůžeme opravovat cizí majetek.

8. TSJ provádějí opravy dost neprofesionálně, díru doslova zaplácnou, je za chvíli znovu vymletá. V prudkých ulicích zasypou drtí a první déšť to vyplaví.

P. Kozák – stížnost byla předána řediteli TSJ, s.r.o., k prověření.

9. U vracečky na Rychnov jsou u břehu náletové křoviny, lidi musí při chůzi do silnice, šlo by to ořezat? Dešťová voda se valí do Zvonkové ulice, mohly by TSJ obnovit škarpu, která dešťovou vodu odváděla?

J. Lochovská – prosím zašlete mi popis této lokality a problému e-mailem.

Po upřesnění lokality bylo zjištěno, že se jedná o zeleň na soukromých pozemcích a příkop je v majetku Libereckého kraje. Pan Šikola požádal o součinnost odd. správy komunikací o zaslání podnětu na Krajskou správu silnic LK.

10. Jak to vypadá s přípojkou na rychnovskou čističku?

L. Pleticha – jednáme o tom, musíme vymyslet model financování, bude to značná investice.

P. Beitl – rozpočtované peníze jste viděli v prezentaci.

11. Komunikovali byste s veřejností v tom smyslu, aby si lidi uvědomili, že si to připojení budou muset zaplatit? Bylo by dobré to vyčíslit.

Občan - Toto není úplná pravda, v současné době tu existuje systém kanalizací, kam se ta voda odvádí, to bude napojeno na nový systém, to se týká jenom několika domů, které nemají žádné čištění.

P. Beitl – investiční akcí měly být i tyto sběrače výpustí, na městě máme fond na zlepšení technické infrastruktury, který je schopný pomoci individuálním investorům, kteří se napojují, takže město tady tomu jde naproti.

12. Máme tříkomorový septik, ten však nesplňuje parametry, v Tyršově stezce není kanalizace, zatím ani vyprojektována. Co mám dělat?

I. Řimnáčová – toto lze řešit přidáním čistícího filtru.

13. Nechápu investování čističky, SVS nechce dát peníze na přípojku, ale dala by na vybudování nové čističky? Pokud ta čistička tu stát nebude, tak ušetří a přesto nechce dát peníze na přípojku? Zvětšení v Rychnově by mělo být levnější než budování nové.

L. Pleticha – mají to tak vypočítáno, s opravami potrubí a přípojkou. Ale jednání ještě bude spousta.

14. Je pravda, že má být na Dalešické a Rychnovské kruhový objezd?

M. Vele – nevíme o tom.

15. Děkujeme, že jste neprodali kulturní dům a pronajali ho spolku Kokonín. Nejsme v mínusu. Neuvažujete o přehodnocení tržních podmínek městským organizacím, věci se dají dělat levněji. Zamyslete se nad tím, kam plynou peníze. Ředitelé by měli mít manažerskou smlouvu s tím, že se nesmí politicky angažovat.

M. Vele – zabýváme se tím, abychom tu činnost zefektivnili. S tím, že se nesmí politicky angažovat, jsme narazili u právníků.

P. Beitl – cena například ve sportovních halách je dotována, haly jsou vytěžovány dostatečně.

16. Upozorňuji na nová svítidla tady a je opraveno zatékání svodů. Nebylo by dobré, kdybyste nám tyto investice zaplatili, nebo alespoň přidali?

M. Vele – když jsme se domlouvali o nájemní smlouvě za 1,- Kč, tak z Vaší strany bylo garantováno, že nebudete požadovat finanční příspěvky na opravy.

Zavázali jsme se, že plusové peníze investujeme zpět, pokud na opravu něco přidáte, bude fajn, pokud ne, nemáme s tím problém.

17. Dochází k častým výpadkům elektrické energie, jste schopni nám s tímto pomoci?

M. Vele – přímo nejsme schopni pomoci, ale předneseme správci sítě.

18. Kamiony u IMP stále stojí podél plotu, nejsou vidět značky, děti zde vystupují z autobusu, je to tu nebezpečné.

M. Vele – jedná se o soukromý pozemek, nemáme žádné pravomoci

P. Beitl – musíte použít státní správu – hygienu, stavební úřad, policii, samospráva na to nedosáhne. Zkuste řešit sousedskou žádostí majiteli. My zkusíme také projednat.

19. Prosba k parku – již kus práce odvedeno, ale minimum, potřebovali bychom dotaci.

I. Řimnáčová – park řešíme ve spolupráci s oddělením veřejné zeleně. U tohoto památníku i u památníku Pyramida shromažďujeme podklady a zpracováváme projektové návrhy. Naším záměrem je žádat o dotaci ministerstvo obrany. U památnímu Pyramida na křižovatce jsme již oslovili konkrétní odborníky vč. statika. Naším záměrem je rovněž opravit vodojem na Dobré vodě ve Vrkoslavicích a doufáme, že na to získáme dotační titul a že se to bude realizovat již v letošním roce.

J. Lochovská – oddělení správy veřejné zeleně, jako správce pozemku, v posledních pěti letech provádělo v lesoparku v Kokoníně následující činnosti:

  • likvidace invazních rostlin (křídlatka, netýkavka),
  • ošetření dřevin po kalamitě v r. 2010,
  • štěpkování větví,
  • kácení (havarijní stromy, stromy napadené kůrovcem) a ošetřování dřevin,
  • úprava rybníčku (odstranění odpadu z rybníčku vč. bioodpadu dovezeného ze zahrad!, odstranění náletu, maliníku, ostružiníku apod., vysazení nových dřevin),
  • odstranění náletových porostů na ploše 3 300 m², vč. štěpkování dřevní hmoty, odstranění dalšího bioodpadu navezeného ze soukromých zahrad!).

Celková částka za toto období činila cca 277 tis. Kč.

V r. 2015 bude OSVZ pokračovat v čištění další plochy od náletů.

Informace: na sběrném dvoře bude od května 2015 zaveden sběr bioodpadu.

20. Občanská iniciativa se stará o kapličku, je to však církevní majetek. Žádáme vedení města, zda by mohlo požádat o zpětné předání na město. Chceme ji opravit.

P. Beitl – pošlete nám podklady o proběhlých jednáních, budeme tlumočit vaši žádost.

21. Křižovatka u autobazaru – směrem z Jablonce nelze odbočit z rychlostní komunikace do Kokonína.

P. Beitl – jedná se o komunikaci I. třídy, která musí splňovat určité parametry. Stávající dopravní značení odbočení neumožňuje a nebude to možné ani do budoucna. Dopravní značení je záležitostí Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

6.5.2015 8:26:32 | přečteno 1527x | Petr Vitvar

Navigace

Zprávy 2015

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load